Hi Gamepedia users and contributors! Please complete this survey to help us learn how to better meet your needs in the future. We have one for editors and readers. This should only take about 7 minutes!

Minecraft Wiki:Vertalingslijst

Uit Minecraft Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Vertalingslijst overleg
Op deze pagina staan de Engelse Minecrafttermen met de Nederlandse vertaling.
Voeg deze pagina toe aan je volglijst om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

Dit project is opgezet om alle vertalingen in Minecraft toegankelijker te maken voor iedereen.

Doelen

Het project heeft de volgende doelen:

  • Up-to-date blijven met de vertalingen zoals deze zijn te vinden op Crowdin.
  • Het hebben van een zoekvak waarin voor vertalingen gezocht kan worden.
  • Het coderen van een script waarmee gemakkelijk vertalingen toegevoegd, gewijzigd en verwijderd kunnen worden.
    • Wanneer een vertaling verwijderd wordt, zou het handig zijn als deze toegevoegd wordt aan het kopje verwijderde regels.
    • Toegevoegde en gewijzigde vertalingen mogen op alfabetische volgorde staan van hun technische naam.

Deelnemers

Vertalingen

Gebruik Ctrl+F om te zoeken naar de term die je wilt hebben. Eventuele veranderingen in het menukopje 'overig' kunnen geplaatst worden op de overlegpagina. Voor andere veranderingen wijzen wij je door naar Crowdin. Hier haalt Mojang de vertalingen vandaan en kunnen er nieuwe suggesties voorgesteld worden.

De woorden die hieronder in de lijst staan zijn de vertalingen die in de huidige versie (1.14.4) van Minecraft gebruikt worden. Dit is de complete lijst die via het project Crowdin zijn aangemaakt.

Mist er een woord? Voeg deze dan toe aan de categorie overig. Als er geen vertaling bekend is, bespreek deze dan op de overlegpagina.

Overig

Engels Nederlands
air lucht
altitude hoogte
ambience sfeer
breeding fokken
cavern grot
chunks segmenten
cloud wolk
dungeon kerker
file bestand
huge mushroom enorme paddenstoel
luminance helderheid
melee attack melee-aanval
ranged attack afstandsaanval
moon maan
natural natuurlijk
nether nether
nether fortress netherfort
overworld bovenwereld
sky lucht
slice schijf
snowfall sneeuwbui
stronghold burcht
sun zon
thunderstorm onweersbui
void leegte
references referenties
crafting maken
(Redstone) power Redstonekracht
powered (block) Redstonebekrachtigd (blok)

Vertalingen van Crowdin

Code Engels Nederlands
language.name English Nederlands
language.region United States Nederland
language.code en_us nl_NL
gui.done Done Gereed
gui.cancel Cancel Annuleer
gui.back Back Terug
gui.toTitle Back to title screen Terug naar het hoofdmenu
gui.toMenu Back to server list Terug naar de serverlijst
gui.up Up Omhoog
gui.down Down Omlaag
gui.yes Yes Ja
gui.no No Nee
gui.none None Geen
gui.all All Alle
gui.recipebook.moreRecipes Right Click for more Klik op de rechtermuisknop voor meer
gui.recipebook.toggleRecipes.all Showing all Alles wordt getoond
gui.recipebook.toggleRecipes.craftable Showing craftable Alle maakbare voorwerpen worden getoond
translation.test.none Hello, world! Hallo, wereld!
translation.test.complex Prefix, %s%2$s again %s and %1$s lastly %s and also %1$s again! Prefix, %s%2$s weer %s en %1$s ten slotte %s en ook %1$s weer!
translation.test.escape %%s %%%s %%%%s %%%%%s %%s %%%s %%%%s %%%%%s
translation.test.invalid hi % hallo %
translation.test.invalid2 hi % s hallo %s
translation.test.args %s %s %s %s
translation.test.world world wereld
menu.game Game Menu Spelmenu
menu.singleplayer Singleplayer Alleen spelen
menu.multiplayer Multiplayer Samen spelen
menu.online Minecraft Realms Minecraft Realms
menu.options Options... Instellingen...
menu.quit Quit Game Spel afsluiten
menu.returnToMenu Save and Quit to Title Opslaan en terug naar het hoofdmenu
menu.disconnect Disconnect Verbinding verbreken
menu.returnToGame Back to Game Terug naar het spel
menu.generatingLevel Generating world Wereld genereren
menu.loadingLevel Loading world Wereld laden
menu.generatingTerrain Building terrain Terrein opbouwen
menu.convertingLevel Converting world Wereld omzetten
menu.respawning Respawning Respawnen
menu.shareToLan Open to LAN Open voor LAN
selectWorld.title Select World Wereld selecteren
selectWorld.empty empty leeg
selectWorld.world World Wereld
selectWorld.select Play Selected World Wereld spelen
selectWorld.create Create New World Nieuwe wereld creëren
selectWorld.recreate Re-Create Hercreëren
selectWorld.createDemo Play New Demo World Nieuwe demowereld spelen
selectWorld.delete Delete Verwijder
selectWorld.edit Edit Bewerken
selectWorld.edit.title Edit World Wereld bewerken
selectWorld.edit.resetIcon Reset Icon Herstel icoon
selectWorld.edit.openFolder Open Folder Open map
selectWorld.edit.save Save World Wereld opslaan
selectWorld.deleteQuestion Are you sure you want to delete this world? Weet je zeker dat je deze wereld wilt verwijderen?
selectWorld.deleteWarning will be lost forever! (A long time!) zal voor eeuwig verloren zijn! (En dat is lang!)
selectWorld.deleteButton Delete Verwijder
selectWorld.conversion Must be converted! Moet worden omgezet!
selectWorld.newWorld New World Nieuwe wereld
selectWorld.newWorld.copyOf Copy of %s Kopie van %s
selectWorld.enterName World Name Wereldnaam
selectWorld.resultFolder Will be saved in: Wordt opgeslagen in:
selectWorld.enterSeed Seed for the world generator Seed voor de wereldgenerator
selectWorld.seedInfo Leave blank for a random seed Leeg laten voor een willekeurige seed
selectWorld.cheats Cheats Cheats
selectWorld.customizeType Customize Aanpassen
selectWorld.version Version: Versie:
selectWorld.versionUnknown unknown onbekend
selectWorld.versionQuestion Do you really want to load this world? Wil je deze wereld echt laden?
selectWorld.versionWarning This world was saved in version '%s' and loading it in this version could cause corruption! Deze wereld was opgeslagen in versie '%s' en het laden van de wereld in deze versie kan beschadiging veroorzaken!
selectWorld.versionJoinButton Use Anyway Toch gebruiken
selectWorld.tooltip.fromNewerVersion1 World was saved in a newer version, Deze wereld was opgeslagen in een nieuwere versie,
selectWorld.tooltip.fromNewerVersion2 loading this world could cause problems! het laden van deze wereld kan problemen veroorzaken!
selectWorld.tooltip.snapshot1 Don't forget to backup this world Vergeet niet om een back-up te maken van deze wereld
selectWorld.tooltip.snapshot2 before you load it in this snapshot. voordat je het gaat laden in deze snapshot.
selectWorld.unable_to_load Unable to load worlds Kan werelden niet laden
selectWorld.load_folder_access Unable to read or access folder where game worlds are saved! Geen toegang tot map waar spelwerelden worden opgeslagen!
createWorld.customize.presets Presets Sjablonen
createWorld.customize.presets.title Select a Preset Sjabloon selecteren
createWorld.customize.presets.select Use Preset Sjabloon gebruiken
createWorld.customize.presets.share Want to share your preset with someone? Use the below box! Wil je je sjabloon met iemand delen? Gebruik het vak hieronder!
createWorld.customize.presets.list Alternatively, here's some we made earlier! Hier zijn er ook een paar die wij hebben gemaakt!
createWorld.customize.flat.title Superflat Customization Supervlak aanpassen
createWorld.customize.flat.tile Layer Material Laagmateriaal
createWorld.customize.flat.height Height Hoogte
createWorld.customize.flat.addLayer Add Layer Laag toevoegen
createWorld.customize.flat.editLayer Edit Layer Laag bewerken
createWorld.customize.flat.removeLayer Remove Layer Laag verwijderen
createWorld.customize.flat.layer.top Top - %s Bovenaan - %s
createWorld.customize.flat.layer %s %s
createWorld.customize.flat.layer.bottom Bottom - %s Onderaan - %s
createWorld.customize.preset.classic_flat Classic Flat Klassiek vlak
createWorld.customize.preset.tunnelers_dream Tunnelers' Dream Tunnelersdroom
createWorld.customize.preset.water_world Water World Waterwereld
createWorld.customize.preset.overworld Overworld Bovenwereld
createWorld.customize.preset.snowy_kingdom Snowy Kingdom Besneeuwd koninkrijk
createWorld.customize.preset.bottomless_pit Bottomless Pit Bodemloze put
createWorld.customize.preset.desert Desert Woestijn
createWorld.customize.preset.redstone_ready Redstone Ready Klaar voor Redstone
createWorld.customize.preset.the_void The Void De Leegte
createWorld.customize.custom.page0 Basic Settings Basisinstellingen
createWorld.customize.custom.page1 Ore Settings Ertsinstellingen
createWorld.customize.custom.page2 Advanced Settings (Expert Users Only!) Geavanceerde instellingen (alleen voor ervaren gebruikers!)
createWorld.customize.custom.page3 Extra Advanced Settings (Expert Users Only!) Extra geavanceerde instellingen (alleen voor ervaren gebruikers!)
createWorld.customize.custom.randomize Randomize Willekeurig
createWorld.customize.custom.prev Previous Page Vorige
createWorld.customize.custom.next Next Page Volgende
createWorld.customize.custom.defaults Defaults Standaardwaarden
createWorld.customize.custom.confirm1 This will overwrite your current Dit overschrijft je huidige
createWorld.customize.custom.confirm2 settings and cannot be undone. instellingen en kan niet ongedaan worden gemaakt.
createWorld.customize.custom.confirmTitle Warning! Waarschuwing!
createWorld.customize.custom.mainNoiseScaleX Main Noise Scale X Hoofd ruisschaal X
createWorld.customize.custom.mainNoiseScaleY Main Noise Scale Y Hoofd ruisschaal Y
createWorld.customize.custom.mainNoiseScaleZ Main Noise Scale Z Hoofd ruisschaal Z
createWorld.customize.custom.depthNoiseScaleX Depth Noise Scale X Diepte ruisschaal X
createWorld.customize.custom.depthNoiseScaleZ Depth Noise Scale Z Diepte ruisschaal Z
createWorld.customize.custom.depthNoiseScaleExponent Depth Noise Exponent Diepte ruisexponent X
createWorld.customize.custom.baseSize Depth Base Size Diepte basisgrootte
createWorld.customize.custom.coordinateScale Coordinate Scale Coördinatenschaal
createWorld.customize.custom.heightScale Height Scale Hoogteschaal
createWorld.customize.custom.stretchY Height Stretch Hoogte uitrekken
createWorld.customize.custom.upperLimitScale Upper Limit Scale Bovengrens schaal
createWorld.customize.custom.lowerLimitScale Lower Limit Scale Ondergrens schaal
createWorld.customize.custom.biomeDepthWeight Biome Depth Weight Biotoop diepte gewicht
createWorld.customize.custom.biomeDepthOffset Biome Depth Offset Biotoop diepte offset
createWorld.customize.custom.biomeScaleWeight Biome Scale Weight Biotoop schaal gewicht
createWorld.customize.custom.biomeScaleOffset Biome Scale Offset Biotoop schaal offset
createWorld.customize.custom.seaLevel Sea Level Zeeniveau
createWorld.customize.custom.useCaves Caves Grotten
createWorld.customize.custom.useStrongholds Strongholds Vestingen
createWorld.customize.custom.useVillages Villages Dorpen
createWorld.customize.custom.useMineShafts Mineshafts Mijnschachten
createWorld.customize.custom.useTemples Temples Tempels
createWorld.customize.custom.useMonuments Ocean Monuments Oceaanmonumenten
createWorld.customize.custom.useMansions Woodland Mansions Boslandhuizen
createWorld.customize.custom.useRavines Ravines Ravijnen
createWorld.customize.custom.useDungeons Dungeons Kerkers
createWorld.customize.custom.dungeonChance Dungeon Count Aantal kerkers
createWorld.customize.custom.useWaterLakes Water Lakes Watermeren
createWorld.customize.custom.waterLakeChance Water Lake Rarity Watermeren zeldzaamheid
createWorld.customize.custom.useLavaLakes Lava Lakes Lavameren
createWorld.customize.custom.lavaLakeChance Lava Lake Rarity Lavameren zeldzaamheid
createWorld.customize.custom.useLavaOceans Lava Oceans Lava-oceanen
createWorld.customize.custom.fixedBiome Biome Biotoop
createWorld.customize.custom.biomeSize Biome Size Biotoopgrootte
createWorld.customize.custom.riverSize River Size Riviergrootte
createWorld.customize.custom.size Spawn Size Adergrootte
createWorld.customize.custom.count Spawn Tries Spawn pogingen
createWorld.customize.custom.minHeight Min. Height Minimale hoogte
createWorld.customize.custom.maxHeight Max. Height Maximale hoogte
createWorld.customize.custom.center Center Height Centrumhoogte
createWorld.customize.custom.spread Spread Height Verspreiding hoogte
createWorld.customize.custom.presets.title Customize World Presets Wereldsjablonen aanpassen
createWorld.customize.custom.presets Presets Sjablonen
createWorld.customize.custom.preset.waterWorld Water World Waterwereld
createWorld.customize.custom.preset.isleLand Isle Land Luchteilanden
createWorld.customize.custom.preset.caveDelight Caver's Delight Speleoloog's genot
createWorld.customize.custom.preset.mountains Mountain Madness Bergenwaanzin
createWorld.customize.custom.preset.drought Drought Droogte
createWorld.customize.custom.preset.caveChaos Caves of Chaos Grotten der chaos
createWorld.customize.custom.preset.goodLuck Good Luck Succes
gameMode.survival Survival Mode Overlevingsmodus
gameMode.creative Creative Mode Creatieve modus
gameMode.adventure Adventure Mode Avontuurmodus
gameMode.spectator Spectator Mode Toeschouwermodus
gameMode.hardcore Hardcore Mode! Hardcoremodus!
gameMode.changed Your game mode has been updated to %s Jouw spelmodus is veranderd naar %s
spectatorMenu.previous_page Previous Page Vorige pagina
spectatorMenu.next_page Next Page Volgende pagina
spectatorMenu.close Close Menu Menu sluiten
spectatorMenu.teleport Teleport to Player Teleporteer naar een speler
spectatorMenu.teleport.prompt Select a player to teleport to Selecteer een speler om naar te teleporteren
spectatorMenu.team_teleport Teleport to Team Member Teleporteer naar een teamlid
spectatorMenu.team_teleport.prompt Select a team to teleport to Selecteer een team om naar te teleporteren
spectatorMenu.root.prompt Press a key to select a command, and again to use it. Druk op een knop om een commando te selecteren, daarna nogmaals om het te gebruiken.
selectWorld.gameMode Game Mode Spelmodus
selectWorld.gameMode.survival Survival Overleven
selectWorld.gameMode.survival.line1 Search for resources, crafting, gain Zoek grondstoffen, maak gereedschappen, verzamel
selectWorld.gameMode.survival.line2 levels, health and hunger levels, gezondheid en honger
selectWorld.gameMode.creative Creative Creatief
selectWorld.gameMode.creative.line1 Unlimited resources, free flying and Onbeperkte grondstoffen, vrij rondvliegen en
selectWorld.gameMode.creative.line2 destroy blocks instantly onmiddellijk blokken vernietigen
selectWorld.gameMode.spectator Spectator Toeschouwer
selectWorld.gameMode.spectator.line1 You can look but don't touch Je kan kijken, maar niet aanraken
selectWorld.gameMode.spectator.line2
selectWorld.gameMode.hardcore Hardcore Hardcore
selectWorld.gameMode.hardcore.line1 Same as survival mode, locked at hardest Net als de overlevingsmodus, vastgezet op het moeilijkste
selectWorld.gameMode.hardcore.line2 difficulty, and one life only niveau, en slechts één leven
selectWorld.gameMode.adventure Adventure Avontuur
selectWorld.gameMode.adventure.line1 Same as survival mode, but blocks can't Net als de overlevingsmodus, maar blokken kunnen niet
selectWorld.gameMode.adventure.line2 be added or removed geplaatst of verwijderd worden
selectWorld.moreWorldOptions More World Options... Meer wereldinstellingen...
selectWorld.mapFeatures Generate Structures: Bouwwerken genereren:
selectWorld.mapFeatures.info Villages, dungeons etc Dorpen, kerkers, etc
selectWorld.mapType World Type: Wereldtype:
selectWorld.mapType.normal Normal Normaal
selectWorld.allowCommands Allow Cheats: Cheats toestaan:
selectWorld.allowCommands.info Commands like /gamemode, /xp Opdrachten zoals /gamemode, /xp
selectWorld.hardcoreMode Hardcore: Hardcore:
selectWorld.hardcoreMode.info World is deleted upon death Wereld wordt verwijderd na doodgaan
selectWorld.bonusItems Bonus Chest: Bonuskist:
generator.default Default Standaard
generator.flat Superflat Supervlak
generator.largeBiomes Large Biomes Grote biotopen
generator.amplified AMPLIFIED VERSTERKT
generator.customized Customized Aangepast
generator.debug_all_block_states Debug Mode Debugmodus
generator.amplified.info Notice: Just for fun, requires beefy computer Let op: gewoon voor de lol, vereist krachtige computer
selectServer.title Select Server Server selecteren
selectServer.empty empty leeg
selectServer.select Join Server Server bezoeken
selectServer.direct Direct Connect Direct verbinden
selectServer.edit Edit Bewerken
selectServer.delete Delete Verwijderen
selectServer.add Add Server Server toevoegen
selectServer.defaultName Minecraft Server Minecraft-server
selectServer.deleteQuestion Are you sure you want to remove this server? Weet je zeker dat je deze server wilt verwijderen?
selectServer.deleteWarning will be lost forever! (A long time!) zal voor eeuwig verloren zijn! (En dat is lang!)
selectServer.deleteButton Delete Verwijderen
selectServer.refresh Refresh Vernieuwen
selectServer.hiddenAddress (Hidden) (Verborgen)
addServer.title Edit Server Info Serverinformatie bewerken
addServer.enterName Server Name Servernaam
addServer.enterIp Server Address Serveradres
addServer.add Done Gereed
addServer.hideAddress Hide Address Adres verbergen
addServer.resourcePack Server Resource Packs Serverbronpaketten
addServer.resourcePack.enabled Enabled Ingeschakeld
addServer.resourcePack.disabled Disabled Uitgeschakeld
addServer.resourcePack.prompt Prompt Vragen
lanServer.title LAN World LAN-wereld
lanServer.scanning Scanning for games on your local network Scannen naar spellen op je lokale netwerk
lanServer.start Start LAN World LAN-wereld starten
lanServer.otherPlayers Settings for Other Players Instellingen voor andere spelers
mcoServer.title Minecraft Online World Minecraft Online-wereld
multiplayer.title Play Multiplayer Samen spelen
multiplayer.connect Connect Verbinden
multiplayer.ipinfo Enter the IP of a server to connect to it: Voer het adres van een server in om te verbinden:
multiplayer.texturePrompt.line1 This server recommends the use of a custom resource pack. Deze server raadt aan een aangepast bronpakket te gebruiken.
multiplayer.texturePrompt.line2 Would you like to download and install it automagically? Wil je het automatisch downloaden en installeren?
multiplayer.downloadingTerrain Loading terrain Terrein laden
multiplayer.downloadingStats Downloading statistics... Statistieken downloaden...
multiplayer.stopSleeping Leave Bed Opstaan
multiplayer.player.joined %s joined the game %s is het spel binnengekomen
multiplayer.player.joined.renamed %s (formerly known as %s) joined the game %s (voorheen bekend als %s) is het spel binnengekomen
multiplayer.player.left %s left the game %s heeft het spel verlaten
multiplayer.status.and_more ... and %s more ... ...en nog %s andere speler(s)...
multiplayer.status.cancelled Cancelled Geannuleerd
multiplayer.status.cannot_connect Can't connect to server Kan geen verbinding met de server maken
multiplayer.status.cannot_resolve Can't resolve hostname Kan niet achter de hostnaam komen
multiplayer.status.client_out_of_date Client out of date! Client is verouderd!
multiplayer.status.no_connection (no connection) (geen verbinding)
multiplayer.status.old Old Oud
multiplayer.status.pinging Pinging... Pingen...
multiplayer.status.server_out_of_date Server out of date! Server is verouderd!
multiplayer.status.unknown ??? ???
multiplayer.status.unrequested Received unrequested status Ongevraagde status ontvangen
multiplayer.disconnect.authservers_down Authentication servers are down. Please try again later, sorry! Verificatieservers werken niet. Probeer het later opnieuw!
multiplayer.disconnect.banned You are banned from this server. Je bent geblokkeerd op deze server.
multiplayer.disconnect.duplicate_login You logged in from another location Je hebt ingelogd vanaf een andere locatie
multiplayer.disconnect.flying Flying is not enabled on this server Vliegen is uitgeschakeld op deze server
multiplayer.disconnect.generic Disconnected Verbinding verbroken
multiplayer.disconnect.idling You have been idle for too long! Je hebt te lang stil gestaan!
multiplayer.disconnect.illegal_characters Illegal characters in chat Ongeldige karakters in de chat
multiplayer.disconnect.invalid_entity_attacked Attempting to attack an invalid entity Er werd geprobeerd een ongeldig entiteit aan te vallen
multiplayer.disconnect.invalid_player_movement Invalid move player packet received Ongeldig pakket voor bewegende speler ontvangen
multiplayer.disconnect.invalid_vehicle_movement Invalid move vehicle packet received Ongeldig pakket voor bewegend voertuig ontvangen
multiplayer.disconnect.ip_banned You have been IP banned. Jouw IP-adres is geblokkeerd.
multiplayer.disconnect.kicked Kicked by an operator. Van de server afgegooid door een operator.
multiplayer.disconnect.outdated_client Outdated client! Please use %s Verouderde clientversie! Gebruik versie %s
multiplayer.disconnect.outdated_server Outdated server! I'm still on %s Verouderde serverversie! Ik gebruik versie %s
multiplayer.disconnect.server_shutdown Server closed Server is gesloten
multiplayer.disconnect.slow_login Took too long to log in Het duurde te lang om in te loggen
multiplayer.disconnect.unverified_username Failed to verify username! Het verifiëren van de gebruikersnaam is mislukt!
chat.cannotSend Cannot send chat message Kan chatbericht niet verzenden
chat.type.text <%s> %s <%s> %s
chat.type.text.narrate %s says %s %s zegt %s
chat.type.emote * %s %s * %s %s
chat.type.announcement [%s] %s [%s] %s
chat.type.admin [%s: %s] [%s: %s]
chat.type.advancement.task %s has made the advancement %s %s heeft vooruitgang %s behaald
chat.type.advancement.challenge %s has completed the challenge %s %s heeft uitdaging %s voltooid
chat.type.advancement.goal %s has reached the goal %s %s heeft doel %s bereikt
chat.link.confirm Are you sure you want to open the following website? Weet je zeker dat je de volgende website wilt openen?
chat.link.warning Never open links from people that you don't trust! Open nooit links van mensen die je niet vertrouwt!
chat.copy Copy to Clipboard Kopiëren naar klembord
chat.link.confirmTrusted Do you want to open this link or copy it to your clipboard? Wil je deze link openen of kopiëren naar je klembord?
chat.link.open Open in browser Openen in browser
menu.playdemo Play Demo World Demowereld spelen
menu.resetdemo Reset Demo World Demowereld resetten
demo.day.1 This demo will last five game days, do your best! Deze demo duurt vijf speldagen, doe je best!
demo.day.2 Day Two Dag twee
demo.day.3 Day Three Dag drie
demo.day.4 Day Four Dag vier
demo.day.5 This is your last day! Dit is je laatste dag!
demo.day.warning Your time is almost up! Je tijd is bijna om!
demo.day.6 You have passed your fifth day, use F2 to save a screenshot of your creation Je vijfde dag is voorbij, gebruik F2 om een schermafbeelding van je creatie te maken
demo.reminder The demo time has expired, buy the game to continue or start a new world! De demoperiode is verlopen. Koop het spel om verder te gaan of begin een nieuwe wereld!
demo.remainingTime Remaining time: %s Resterende tijd: %s
demo.demoExpired Demo time's up! De demotijd zit erop!
demo.help.movement Use the %1$s, %2$s, %3$s, %4$s keys and the mouse to move around Gebruik %1$s, %2$s, %3$s, %4$s en de muis om rond te lopen
demo.help.movementShort Move by pressing the %1$s, %2$s, %3$s, %4$s keys Beweeg door op %1$s, %2$s, %3$s of %4$s te drukken.
demo.help.movementMouse Look around using the mouse Kijk rond met de muis
demo.help.jump Jump by pressing the %1$s key Spring door op %1$s te drukken
demo.help.inventory Use the %1$s key to open your inventory Gebruik %1$s om je inventaris te openen
demo.help.title Minecraft Demo Mode Minecraft Demomodus
demo.help.fullWrapped This demo will last 5 ingame days (about 1 hour and 40 minutes of real time). Check the advancements for hints! Have fun! De demo duurt vijf dagen in het spel (ongeveer 1 uur en 40 minuten). Bekijk de vooruitgang voor hints! Veel plezier!
demo.help.buy Purchase Now! Nu kopen!
demo.help.later Continue Playing! Verder spelen!
connect.connecting Connecting to the server... Verbinden met de server...
connect.authorizing Logging in... Aanmelden...
connect.failed Failed to connect to the server Verbinden met server mislukt
disconnect.genericReason %s %s
disconnect.disconnected Disconnected by Server Verbinding verbroken door server
disconnect.lost Connection Lost Verbinding verloren
disconnect.kicked Was kicked from the game is uit het spel gezet
disconnect.timeout Timed out Geen respons
disconnect.closed Connection closed Verbinding verbroken
disconnect.loginFailed Failed to login Aanmelden mislukt
disconnect.loginFailedInfo Failed to login: %s Aanmelden mislukt: %s
disconnect.loginFailedInfo.serversUnavailable The authentication servers are currently down for maintenance. De verificatieservers staan momenteel uit vanwege werkzaamheden.
disconnect.loginFailedInfo.invalidSession Invalid session (Try restarting your game and the launcher) Ongeldige sessie (probeer het spel en de launcher opnieuw te starten)
disconnect.quitting Quitting Afmelden
disconnect.endOfStream End of stream Einde gegevensoverdracht
disconnect.overflow Buffer overflow Bufferoverloop
disconnect.spam Kicked for spamming Eruit gezet voor spammen
soundCategory.master Master Volume Hoofdvolume
soundCategory.music Music Muziek
soundCategory.record Jukebox/Note Blocks Jukebox/nootblokken
soundCategory.weather Weather Weer
soundCategory.hostile Hostile Creatures Vijandige wezens
soundCategory.neutral Friendly Creatures Vriendelijke wezens
soundCategory.player Players Spelers
soundCategory.block Blocks Blokken
soundCategory.ambient Ambient/Environment Omgeving
soundCategory.voice Voice/Speech Stem/Spraak
record.nowPlaying Now playing: %s Nu aan het spelen: %s
options.off OFF UIT
options.on ON AAN
options.visible Shown Zichtbaar
options.hidden Hidden Verborgen
options.title Options Instellingen
options.controls Controls... Besturing...
options.video Video Settings... Grafische instellingen...
options.language Language... Taal...
options.sounds Music & Sounds... Muziek & geluiden...
options.sounds.title Music & Sound Options Muziek- en geluidinstellingen
options.languageWarning Language translations may not be 100%% accurate Vertalingen zijn mogelijk niet 100%% nauwkeurig
options.videoTitle Video Settings Grafische instellingen
options.customizeTitle Customize World Settings Wereldinstellingen aanpassen
options.music Music Muziek
options.sound Sound Geluid
options.invertMouse Invert Mouse Muis spiegelen
options.fov FOV Gezichtsveld
options.fov.min Normal Normaal
options.fov.max Quake Pro Quake Pro
options.saturation Saturation Verzadiging
options.gamma Brightness Helderheid
options.gamma.min Moody Donker
options.gamma.max Bright Helder
options.sensitivity Sensitivity Gevoeligheid
options.sensitivity.min *yawn* *gaap*
options.sensitivity.max HYPERSPEED!!! SUPERSNEL!!!
options.renderDistance Render Distance Weergavebereik
options.viewBobbing View Bobbing Loopbeweging
options.ao Smooth Lighting Zachte belichting
options.ao.off OFF UIT
options.ao.min Minimum Minimum
options.ao.max Maximum Maximum
options.anaglyph 3D Anaglyph 3D-anaglyph
options.chunks %s chunks %s chunks
options.framerate %s fps %s fps
options.framerateLimit Max Framerate Max. framerate
options.framerateLimit.max Unlimited Onbeperkt
options.difficulty Difficulty Niveau
options.difficulty.peaceful Peaceful Vredig
options.difficulty.easy Easy Makkelijk
options.difficulty.normal Normal Normaal
options.difficulty.hard Hard Moeilijk
options.difficulty.hardcore Hardcore Hardcore
options.graphics Graphics Graphics
options.graphics.fancy Fancy Fraai
options.graphics.fast Fast Snel
options.clouds.fancy Fancy Fraai
options.clouds.fast Fast Snel
options.guiScale GUI Scale GUI-schaal
options.guiScale.auto Auto Automatisch
options.guiScale.small Small Klein
options.guiScale.normal Normal Normaal
options.guiScale.large Large Groot
options.renderClouds Clouds Wolken
options.particles Particles Deeltjes
options.particles.all All Alles
options.particles.decreased Decreased Verminderd
options.particles.minimal Minimal Minimaal
options.multiplayer.title Multiplayer Settings... Instellingen voor samen spelen...
options.chat.title Chat Settings... Chatinstellingen...
options.chat.visibility Chat Chat
options.chat.visibility.full Shown Zichtbaar
options.chat.visibility.system Commands Only Alleen opdrachten
options.chat.visibility.hidden Hidden Verborgen
options.chat.color Colors Kleuren
options.chat.opacity Opacity Ondoorzichtigheid
options.chat.links Web Links Weblinks
options.chat.links.prompt Prompt on Links Vragen bij links
options.chat.scale Scale Schaal
options.chat.width Width Breedte
options.chat.height.focused Focused Height Hoogte actief
options.chat.height.unfocused Unfocused Height Hoogte inactief
options.skinCustomisation Skin Customization... Skin aanpassen...
options.skinCustomisation.title Skin Customization Skin aanpassen
options.modelPart.cape Cape Cape
options.modelPart.hat Hat Hoed
options.modelPart.jacket Jacket Jas
options.modelPart.left_sleeve Left Sleeve Linkermouw
options.modelPart.right_sleeve Right Sleeve Rechtermouw
options.modelPart.left_pants_leg Left Pants Leg Linker broekbeen
options.modelPart.right_pants_leg Right Pants Leg Rechter broekbeen
options.snooper Allow Snooper Dataverzameling
options.snooper.view Snooper Settings... Dataverzameling...
options.snooper.title Feed us data! Deel data met ons!
options.snooper.desc We always want to improve Minecraft and, to help us do that, we'd like to collect some information. This lets us know what hardware to support and where the big problems are. It also gives us a sense of the size of our active player base, so we know if we're doing a good job. You can view all the information we collect below. If you want to opt out then you can simply toggle it off! Wij willen altijd Minecraft verbeteren. Om ons daarbij te helpen willen we wat informatie verzamelen. Dit laat ons weten welke hardware wij moeten ondersteunen en waar de grote problemen zijn. Het geeft ons ook een indicatie van de actieve spelersbasis, om te zien of we ons werk goed doen. Je kunt alle informatie die wij verzamelen hieronder zien. Als je dit niet wilt, kun je het uitzetten!
options.resourcepack Resource Packs... Bronpakketten...
options.fullscreen Fullscreen Volledig scherm
options.vsync Use VSync VSync gebruiken
options.vbo Use VBOs VBO's gebruiken
options.touchscreen Touchscreen Mode Touchscreenmodus
options.reducedDebugInfo Reduced Debug Info Minder debug-informatie
options.entityShadows Entity Shadows Schaduwen van entiteiten
options.mainHand Main Hand Hoofdhand
options.mainHand.left Left Links
options.mainHand.right Right Rechts
options.attackIndicator Attack Indicator Aanvalsindicator
options.attack.crosshair Crosshair Vizier
options.attack.hotbar Hotbar Hotbar
options.showSubtitles Show Subtitles Ondertiteling weergeven
options.realmsNotifications Realms Notifications Realms-meldingen
options.autoJump Auto-Jump Automatisch springen
options.narrator Narrator Verteller
options.narrator.off Off Uit
options.narrator.all Narrates all Vertelt alles
options.narrator.chat Narrates chat Vertelt chatberichten
options.narrator.system Narrates system Vertelt systeemberichten
options.narrator.notavailable Not available Niet beschikbaar
options.mipmapLevels Mipmap Levels Mipmapniveaus
options.forceUnicodeFont Force Unicode Font Unicode forceren
narrator.toast.disabled Narrator Disabled Verteller uitgeschakeld
narrator.toast.enabled Narrator Enabled Verteller ingeschakeld
difficulty.lock.title Lock World Difficulty Wereldniveau vergrendelen
difficulty.lock.question Are you sure you want to lock the difficulty of this world? This will set this world to always be %1$s, and you will never be able to change that again. Weet je zeker dat je het niveau van deze wereld wilt vergrendelen? Dit zal de wereld vergrendelen op %1$s, en je kan dit nooit meer terug veranderen.
title.oldgl1 Old graphics card detected; this may prevent you from Oude videokaart gedetecteerd; dit kan voorkomen dat je
title.oldgl2 playing in the future as OpenGL 2.0 will be required. kunt spelen in de verre toekomst wanneer OpenGL 2.0 nodig zal zijn.
controls.title Controls Besturing
controls.reset Reset Resetten
controls.resetAll Reset Keys Toetsen resetten
key.sprint Sprint Sprinten
key.forward Walk Forwards Vooruit lopen
key.left Strafe Left Zijwaarts naar links
key.back Walk Backwards Achteruit lopen
key.right Strafe Right Zijwaarts naar rechts
key.jump Jump Springen
key.inventory Open/Close Inventory Open/Sluit inventaris
key.drop Drop Selected Item Geselecteerde voorwerp laten vallen
key.swapHands Swap Item In Hands Wissel voorwerp van hand
key.chat Open Chat Chat openen
key.sneak Sneak Sluipen
key.playerlist List Players Spelerslijst
key.attack Attack/Destroy Aanvallen/vernietigen
key.use Use Item/Place Block Voorwerp gebruiken/blok plaatsen
key.pickItem Pick Block Blok kiezen
key.mouseButton Button %1$s Knop %1$s
key.mouse.left Left Click Klik op de linkermuisknop
key.mouse.middle Middle Click Klik op de middelste muisknop
key.mouse.right Right Click Klik op de rechtermuisknop
key.command Open Command Opdrachtregel openen
key.screenshot Take Screenshot Schermafbeelding maken
key.togglePerspective Toggle Perspective Perspectief omschakelen
key.smoothCamera Toggle Cinematic Camera Filmische camera omschakelen
key.fullscreen Toggle Fullscreen Volledig scherm omschakelen
key.spectatorOutlines Highlight Players (Spectators) Spelers markeren (toeschouwers)
key.hotbar.1 Hotbar Slot 1 Hotbarslot 1
key.hotbar.2 Hotbar Slot 2 Hotbarslot 2
key.hotbar.3 Hotbar Slot 3 Hotbarslot 3
key.hotbar.4 Hotbar Slot 4 Hotbarslot 4
key.hotbar.5 Hotbar Slot 5 Hotbarslot 5
key.hotbar.6 Hotbar Slot 6 Hotbarslot 6
key.hotbar.7 Hotbar Slot 7 Hotbarslot 7
key.hotbar.8 Hotbar Slot 8 Hotbarslot 8
key.hotbar.9 Hotbar Slot 9 Hotbarslot 9
key.saveToolbarActivator Save Toolbar Activator Werkbalkactivator opslaan
key.loadToolbarActivator Load Toolbar Activator Werkbalkactivator laden
key.advancements Advancements Vooruitgangen
key.categories.movement Movement Beweging
key.categories.misc Miscellaneous Diversen
key.categories.multiplayer Multiplayer Samen spelen
key.categories.gameplay Gameplay Gameplay
key.categories.ui Game Interface Spelinterface
key.categories.inventory Inventory Inventaris
key.categories.creative Creative Mode Creatief
resourcePack.openFolder Open Resource Pack Folder Map met bronpakketten openen
resourcePack.title Select Resource Packs Bronpakketten selecteren
resourcePack.available.title Available Resource Packs Beschikbare bronpakketten
resourcePack.selected.title Selected Resource Packs Geselecteerde bronpakketten
resourcePack.folderInfo (Place resource pack files here) (Plaats bronpakketbestanden hier)
resourcePack.incompatible Incompatible Incompatibel
resourcePack.incompatible.old (Made for an older version of Minecraft) (Gemaakt voor een oudere versie van Minecraft)
resourcePack.incompatible.new (Made for a newer version of Minecraft) (Gemaakt voor een nieuwere versie van Minecraft)
resourcePack.incompatible.confirm.title Are you sure you want to load this resource pack? Weet je zeker dat je dit bronpakket wilt laden?
resourcePack.incompatible.confirm.old This resource pack was made for an older version of Minecraft and may no longer work correctly. Dit bronpakket is gemaakt voor een oudere versie van Minecraft en werkt mogelijk niet goed.
resourcePack.incompatible.confirm.new This resource pack was made for a newer version of Minecraft and may no longer work correctly. Dit bronpakket is gemaakt voor een nieuwere versie van Minecraft en werkt mogelijk niet goed.
sign.edit Edit sign message Bordtekst bewerken
book.pageIndicator Page %1$s of %2$s Pagina %1$s van %2$s
book.byAuthor by %1$s door %1$s
book.signButton Sign Bord
book.editTitle Enter Book Title: Titel invoeren:
book.finalizeButton Sign and Close Signeren en sluiten
book.finalizeWarning Note! When you sign the book, it will no longer be editable. Let op! Als een boek eenmaal is gesigneerd, is het niet meer te bewerken!
book.generation.0 Original Origineel
book.generation.1 Copy of original Kopie van origineel
book.generation.2 Copy of a copy Kopie van een kopie
book.generation.3 Tattered Gehavend
merchant.deprecated Trade something else to unlock! Ruil iets anders om te ontgrendelen!
tile.air.name Air Lucht
tile.barrier.name Barrier Barrière
tile.stone.stone.name Stone Steen
tile.stone.granite.name Granite Graniet
tile.stone.graniteSmooth.name Polished Granite Gepolijste graniet
tile.stone.diorite.name Diorite Dioriet
tile.stone.dioriteSmooth.name Polished Diorite Gepolijste dioriet
tile.stone.andesite.name Andesite Andesiet
tile.stone.andesiteSmooth.name Polished Andesite Gepolijste andesiet
tile.hayBlock.name Hay Bale Hooibaal
tile.grass.name Grass Block Grasblok
tile.dirt.name Dirt Aarde
tile.dirt.default.name Dirt Aarde
tile.dirt.coarse.name Coarse Dirt Grove aarde
tile.dirt.podzol.name Podzol Podzol
tile.stonebrick.name Cobblestone Keisteen
tile.wood.name Wooden Planks Houten planken
tile.wood.oak.name Oak Wood Planks Eikenhouten planken
tile.wood.spruce.name Spruce Wood Planks Sparrenhouten planken
tile.wood.birch.name Birch Wood Planks Berkenhouten planken
tile.wood.jungle.name Jungle Wood Planks Oerwoudhouten planken
tile.wood.acacia.name Acacia Wood Planks Acaciahouten planken
tile.wood.big_oak.name Dark Oak Wood Planks Donkere eikenhouten planken
tile.sapling.oak.name Oak Sapling Eikenkiemplant
tile.sapling.spruce.name Spruce Sapling Sparrenkiemplant
tile.sapling.birch.name Birch Sapling Berkenkiemplant
tile.sapling.jungle.name Jungle Sapling Oerwoudkiemplant
tile.sapling.acacia.name Acacia Sapling Acaciakiemplant
tile.sapling.big_oak.name Dark Oak Sapling Donkere eikenkiemplant
tile.deadbush.name Dead Bush Dode struik
tile.bedrock.name Bedrock Bodemsteen
tile.water.name Water Water
tile.lava.name Lava Lava
tile.sand.name Sand Zand
tile.sand.default.name Sand Zand
tile.sand.red.name Red Sand Rood zand
tile.sandStone.name Sandstone Zandsteen
tile.sandStone.default.name Sandstone Zandsteen
tile.sandStone.chiseled.name Chiseled Sandstone Versierd zandsteen
tile.sandStone.smooth.name Smooth Sandstone Glad zandsteen
tile.redSandStone.name Red Sandstone Rood zandsteen
tile.redSandStone.default.name Red Sandstone Rood zandsteen
tile.redSandStone.chiseled.name Chiseled Red Sandstone Gebeiteld rood zandsteen
tile.redSandStone.smooth.name Smooth Red Sandstone Glad rood zandsteen
tile.gravel.name Gravel Grind
tile.oreGold.name Gold Ore Gouderts
tile.oreIron.name Iron Ore IJzererts
tile.oreCoal.name Coal Ore Steenkoolerts
tile.log.name Wood Hout
tile.log.oak.name Oak Wood Eikenhout
tile.log.spruce.name Spruce Wood Sparrenhout
tile.log.birch.name Birch Wood Berkenhout
tile.log.jungle.name Jungle Wood Oerwoudhout
tile.log.acacia.name Acacia Wood Acaciahout
tile.log.big_oak.name Dark Oak Wood Donker Eikenhout
tile.leaves.name Leaves Bladeren
tile.leaves.oak.name Oak Leaves Eikenbladeren
tile.leaves.spruce.name Spruce Leaves Sparrennaalden
tile.leaves.birch.name Birch Leaves Berkenbladeren
tile.leaves.jungle.name Jungle Leaves Oerwoudbladeren
tile.leaves.acacia.name Acacia Leaves Acaciabladeren
tile.leaves.big_oak.name Dark Oak Leaves Donkere eikenbladeren
tile.tallgrass.name Grass Hoog gras
tile.tallgrass.shrub.name Shrub Struik
tile.tallgrass.grass.name Grass Hoog gras
tile.tallgrass.fern.name Fern Varen
tile.sponge.dry.name Sponge Spons
tile.sponge.wet.name Wet Sponge Natte spons
tile.glass.name Glass Glas
tile.stainedGlass.name Stained Glass Gekleurd glas
tile.stainedGlass.black.name Black Stained Glass Zwartgekleurd glas
tile.stainedGlass.red.name Red Stained Glass Roodgekleurd glas
tile.stainedGlass.green.name Green Stained Glass Groengekleurd glas
tile.stainedGlass.brown.name Brown Stained Glass Bruingekleurd glas
tile.stainedGlass.blue.name Blue Stained Glass Blauwgekleurd glas
tile.stainedGlass.purple.name Purple Stained Glass Paarsgekleurd glas
tile.stainedGlass.cyan.name Cyan Stained Glass Cyaangekleurd glas
tile.stainedGlass.silver.name Light Gray Stained Glass Lichtgrijsgekleurd glas
tile.stainedGlass.gray.name Gray Stained Glass Grijsgekleurd glas
tile.stainedGlass.pink.name Pink Stained Glass Rozegekleurd glas
tile.stainedGlass.lime.name Lime Stained Glass Lichtgroengekleurd glas
tile.stainedGlass.yellow.name Yellow Stained Glass Geelgekleurd glas
tile.stainedGlass.lightBlue.name Light Blue Stained Glass Lichtblauwgekleurd glas
tile.stainedGlass.magenta.name Magenta Stained Glass Magentagekleurd glas
tile.stainedGlass.orange.name Orange Stained Glass Oranjegekleurd Glas
tile.stainedGlass.white.name White Stained Glass Witgekleurd glas
tile.thinStainedGlass.name Stained Glass Pane Gekleurde glazen ruit
tile.thinStainedGlass.black.name Black Stained Glass Pane Zwartgekleurde glazen ruit
tile.thinStainedGlass.red.name Red Stained Glass Pane Roodgekleurde glazen ruit
tile.thinStainedGlass.green.name Green Stained Glass Pane Groengekleurde glazen ruit
tile.thinStainedGlass.brown.name Brown Stained Glass Pane Bruingekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.blue.name Blue Stained Glass Pane Blauwgekleurde glazen ruit
tile.thinStainedGlass.purple.name Purple Stained Glass Pane Paarsgekleurde glazen ruit
tile.thinStainedGlass.cyan.name Cyan Stained Glass Pane Cyaangekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.silver.name Light Gray Stained Glass Pane Lichtgrijsgekleurde glazen ruit
tile.thinStainedGlass.gray.name Gray Stained Glass Pane Grijsgekleurde glazen ruit
tile.thinStainedGlass.pink.name Pink Stained Glass Pane Rozegekleurde glazen ruit
tile.thinStainedGlass.lime.name Lime Stained Glass Pane Lichtgroengekleurde glazen ruit
tile.thinStainedGlass.yellow.name Yellow Stained Glass Pane Geelgekleurde glazen ruit
tile.thinStainedGlass.lightBlue.name Light Blue Stained Glass Pane Lichtblauwgekleurde glazen ruit
tile.thinStainedGlass.magenta.name Magenta Stained Glass Pane Magentagekleurde glazen ruit
tile.thinStainedGlass.orange.name Orange Stained Glass Pane Oranjegekleurde glazen ruit
tile.thinStainedGlass.white.name White Stained Glass Pane Witgekleurde glazen ruit
tile.thinGlass.name Glass Pane Glazen ruit
tile.cloth.name Wool Wol
tile.flower1.name Flower Bloem
tile.flower1.dandelion.name Dandelion Paardenbloem
tile.flower2.name Flower Bloem
tile.flower2.poppy.name Poppy Klaproos
tile.flower2.blueOrchid.name Blue Orchid Blauwe orchidee
tile.flower2.allium.name Allium Look
tile.flower2.houstonia.name Azure Bluet Porseleinsterretje
tile.flower2.tulipRed.name Red Tulip Rode tulp
tile.flower2.tulipOrange.name Orange Tulip Oranje tulp
tile.flower2.tulipWhite.name White Tulip Witte tulp
tile.flower2.tulipPink.name Pink Tulip Roze tulp
tile.flower2.oxeyeDaisy.name Oxeye Daisy Margriet
tile.doublePlant.name Plant Plant
tile.doublePlant.sunflower.name Sunflower Zonnebloem
tile.doublePlant.syringa.name Lilac Sering
tile.doublePlant.grass.name Double Tallgrass Dubbelhoog gras
tile.doublePlant.fern.name Large Fern Grote varen
tile.doublePlant.rose.name Rose Bush Rozenstruik
tile.doublePlant.paeonia.name Peony Pioenroos
tile.mushroom.name Mushroom Paddenstoel
tile.blockGold.name Block of Gold Goudblok
tile.blockIron.name Block of Iron IJzerblok
tile.stoneSlab.name Stone Slab Stenen plaat
tile.stoneSlab.stone.name Stone Slab Stenen plaat
tile.stoneSlab.sand.name Sandstone Slab Zandstenen plaat
tile.stoneSlab.wood.name Wooden Slab Houten plaat
tile.stoneSlab.cobble.name Cobblestone Slab Keistenen plaat
tile.stoneSlab.brick.name Bricks Slab Bakstenen plaat
tile.stoneSlab.smoothStoneBrick.name Stone Bricks Slab Blokstenen Plaat
tile.stoneSlab.netherBrick.name Nether Brick Slab Netherbakstenen plaat
tile.stoneSlab.quartz.name Quartz Slab Kwartsplaat
tile.stoneSlab2.red_sandstone.name Red Sandstone Slab Rode zandstenen plaat
tile.woodSlab.name Wood Slab Houten plaat
tile.woodSlab.oak.name Oak Wood Slab Eikenhouten plaat
tile.woodSlab.spruce.name Spruce Wood Slab Sparrenhouten plaat
tile.woodSlab.birch.name Birch Wood Slab Berkenhouten plaat
tile.woodSlab.jungle.name Jungle Wood Slab Oerwoudhouten plaat
tile.woodSlab.acacia.name Acacia Wood Slab Acaciahouten plaat
tile.woodSlab.big_oak.name Dark Oak Wood Slab Donkere eikenhouten plaat
tile.brick.name Bricks Bakstenen
tile.tnt.name TNT TNT
tile.bookshelf.name Bookshelf Boekenkast
tile.stoneMoss.name Moss Stone Mossig steen
tile.obsidian.name Obsidian Obsidiaan
tile.torch.name Torch Fakkel
tile.fire.name Fire Vuur
tile.mobSpawner.name Monster Spawner Monsterspawner
tile.stairsWood.name Oak Wood Stairs Eikenhouten treden
tile.stairsWoodSpruce.name Spruce Wood Stairs Sparrenhouten treden
tile.stairsWoodBirch.name Birch Wood Stairs Berkenhouten treden
tile.stairsWoodJungle.name Jungle Wood Stairs Oerwoudhouten treden
tile.stairsWoodAcacia.name Acacia Wood Stairs Acaciahouten treden
tile.stairsWoodDarkOak.name Dark Oak Wood Stairs Donkere eikenhouten treden
tile.chest.name Chest Kist
tile.chestTrap.name Trapped Chest Kist met valstrik
tile.redstoneDust.name Redstone Dust Redstone-stof
tile.oreDiamond.name Diamond Ore Diamanterts
tile.blockCoal.name Block of Coal Steenkoolblok
tile.blockDiamond.name Block of Diamond Diamantblok
tile.workbench.name Crafting Table Werkbank
tile.crops.name Crops Gewassen
tile.farmland.name Farmland Akkerland
tile.furnace.name Furnace Oven
tile.sign.name Sign Bord
tile.doorWood.name Wooden Door Houten deur
tile.ladder.name Ladder Ladder
tile.rail.name Rail Spoor
tile.goldenRail.name Powered Rail Aandrijfspoor
tile.activatorRail.name Activator Rail Activatiespoor
tile.detectorRail.name Detector Rail Detectiespoor
tile.stairsStone.name Cobblestone Stairs Stenen treden
tile.stairsSandStone.name Sandstone Stairs Zandstenen treden
tile.stairsRedSandStone.name Red Sandstone Stairs Rode zandstenen treden
tile.lever.name Lever Hendel
tile.pressurePlateStone.name Stone Pressure Plate Stenen drukplaat
tile.pressurePlateWood.name Wooden Pressure Plate Houten drukplaat
tile.weightedPlate_light.name Weighted Pressure Plate (Light) Drukgevoelige plaat (licht)
tile.weightedPlate_heavy.name Weighted Pressure Plate (Heavy) Drukgevoelige plaat (zwaar)
tile.doorIron.name Iron Door IJzeren deur
tile.oreRedstone.name Redstone Ore Redstone-erts
tile.notGate.name Redstone Torch Redstone fakkel
tile.button.name Button Knop
tile.snow.name Snow Sneeuw
tile.woolCarpet.name Carpet Tapijt
tile.woolCarpet.black.name Black Carpet Zwart tapijt
tile.woolCarpet.red.name Red Carpet Rood tapijt
tile.woolCarpet.green.name Green Carpet Groen tapijt
tile.woolCarpet.brown.name Brown Carpet Bruin tapijt
tile.woolCarpet.blue.name Blue Carpet Blauw tapijt
tile.woolCarpet.purple.name Purple Carpet Paars tapijt
tile.woolCarpet.cyan.name Cyan Carpet Turquoise tapijt
tile.woolCarpet.silver.name Light Gray Carpet Lichtgrijs tapijt
tile.woolCarpet.gray.name Gray Carpet Grijs tapijt
tile.woolCarpet.pink.name Pink Carpet Roze tapijt
tile.woolCarpet.lime.name Lime Carpet Lichtgroen tapijt
tile.woolCarpet.yellow.name Yellow Carpet Geel tapijt
tile.woolCarpet.lightBlue.name Light Blue Carpet Lichtblauw tapijt
tile.woolCarpet.magenta.name Magenta Carpet Magenta tapijt
tile.woolCarpet.orange.name Orange Carpet Oranje tapijt
tile.woolCarpet.white.name White Carpet Wit tapijt
tile.ice.name Ice IJs
tile.frostedIce.name Frosted Ice Gerijpt ijs
tile.icePacked.name Packed Ice Pakijs
tile.cactus.name Cactus Cactus
tile.clay.name Clay Klei
tile.clayHardenedStained.name Stained Terracotta Gekleurde terracotta
tile.clayHardenedStained.black.name Black Terracotta Zwart terracotta
tile.clayHardenedStained.red.name Red Terracotta Rood terracotta
tile.clayHardenedStained.green.name Green Terracotta Groen terracotta
tile.clayHardenedStained.brown.name Brown Terracotta Bruin terracotta
tile.clayHardenedStained.blue.name Blue Terracotta Blauw terracotta
tile.clayHardenedStained.purple.name Purple Terracotta Paars terracotta
tile.clayHardenedStained.cyan.name Cyan Terracotta Turquoise terracotta
tile.clayHardenedStained.silver.name Light Gray Terracotta Lichtgrijs terracotta
tile.clayHardenedStained.gray.name Gray Terracotta Grijs terracotta
tile.clayHardenedStained.pink.name Pink Terracotta Roze terracotta
tile.clayHardenedStained.lime.name Lime Terracotta Lichtgroen terracotta
tile.clayHardenedStained.yellow.name Yellow Terracotta Geel terracotta
tile.clayHardenedStained.lightBlue.name Light Blue Terracotta Lichtblauw terracotta
tile.clayHardenedStained.magenta.name Magenta Terracotta Magenta terracotta
tile.clayHardenedStained.orange.name Orange Terracotta Oranje terracotta
tile.clayHardenedStained.white.name White Terracotta Wit terracotta
tile.clayHardened.name Terracotta Terracotta
tile.reeds.name Sugar cane Suikerriet
tile.jukebox.name Jukebox Jukebox
tile.fence.name Oak Fence Eikenhouten hek
tile.spruceFence.name Spruce Fence Sparrenhouten hek
tile.birchFence.name Birch Fence Berkenhouten hek
tile.jungleFence.name Jungle Fence Oerwoudhouten hek
tile.darkOakFence.name Dark Oak Fence Donkere eikenhouten hek
tile.acaciaFence.name Acacia Fence Acaciahouten hek
tile.fenceGate.name Oak Fence Gate Eikenhouten poortje
tile.spruceFenceGate.name Spruce Fence Gate Sparrenhouten poortje
tile.birchFenceGate.name Birch Fence Gate Berkenhouten poortje
tile.jungleFenceGate.name Jungle Fence Gate Oerwoudhouten poortje
tile.darkOakFenceGate.name Dark Oak Fence Gate Donkere eikenhouten poortje
tile.acaciaFenceGate.name Acacia Fence Gate Acaciahouten poortje
tile.pumpkinStem.name Pumpkin Stem Pompoenstam
tile.pumpkin.name Pumpkin Pompoen
tile.litpumpkin.name Jack o'Lantern Jack-o'-lantern
tile.hellrock.name Netherrack Netherrack
tile.hellsand.name Soul Sand Zielenzand
tile.lightgem.name Glowstone Gloeisteen
tile.portal.name Portal Portaal
tile.cloth.black.name Black Wool Zwarte wol
tile.cloth.red.name Red Wool Rode wol
tile.cloth.green.name Green Wool Groene wol
tile.cloth.brown.name Brown Wool Bruine wol
tile.cloth.blue.name Blue Wool Blauwe wol
tile.cloth.purple.name Purple Wool Paarse wol
tile.cloth.cyan.name Cyan Wool Turquoise wol
tile.cloth.silver.name Light Gray Wool Lichtgrijze wol
tile.cloth.gray.name Gray Wool Grijze wol
tile.cloth.pink.name Pink Wool Roze wol
tile.cloth.lime.name Lime Wool Lichtgroene wol
tile.cloth.yellow.name Yellow Wool Gele wol
tile.cloth.lightBlue.name Light Blue Wool Lichtblauwe wol
tile.cloth.magenta.name Magenta Wool Magenta wol
tile.cloth.orange.name Orange Wool Oranje wol
tile.cloth.white.name White Wool Witte wol
tile.oreLapis.name Lapis Lazuli Ore Lapis lazuli-erts
tile.blockLapis.name Lapis Lazuli Block Lapis lazuliblok
tile.dispenser.name Dispenser Dispenser
tile.dropper.name Dropper Dropper
tile.musicBlock.name Note Block Nootblok
tile.cake.name Cake Taart
tile.bed.occupied This bed is occupied Dit bed is bezet
tile.bed.noSleep You can only sleep at night Je kunt alleen 's nachts slapen
tile.bed.tooFarAway You may not rest now, the bed is too far away Je kunt nu niet slapen, het bed is te ver weg
tile.bed.notSafe You may not rest now, there are monsters nearby Je kunt nu niet rusten, er zijn monsters in de buurt
tile.bed.notValid Your home bed was missing or obstructed Je bed is geblokkeerd of verdwenen
tile.lockedchest.name Locked chest Vergrendelde kist
tile.trapdoor.name Wooden Trapdoor Houten valluik
tile.ironTrapdoor.name Iron Trapdoor IJzeren valluik
tile.web.name Cobweb Spinnenweb
tile.stonebricksmooth.name Stone Bricks Blokstenen
tile.stonebricksmooth.default.name Stone Bricks Blokstenen
tile.stonebricksmooth.mossy.name Mossy Stone Bricks Mossige blokstenen
tile.stonebricksmooth.cracked.name Cracked Stone Bricks Gebarsten blokstenen
tile.stonebricksmooth.chiseled.name Chiseled Stone Bricks Gebeitelde blokstenen
tile.monsterStoneEgg.name Stone Monster Egg Stenen monsternest
tile.monsterStoneEgg.stone.name Stone Monster Egg Stenen monsternest
tile.monsterStoneEgg.cobble.name Cobblestone Monster Egg Keistenen monsternest
tile.monsterStoneEgg.brick.name Stone Brick Monster Egg Blokstenen monsternest
tile.monsterStoneEgg.mossybrick.name Mossy Stone Brick Monster Egg Mossig stenen monsternest
tile.monsterStoneEgg.crackedbrick.name Cracked Stone Brick Monster Egg Gebarsten blokstenen monsternest
tile.monsterStoneEgg.chiseledbrick.name Chiseled Stone Brick Monster Egg Gebeiteld blokstenen monsternest
tile.pistonBase.name Piston Zuiger
tile.pistonStickyBase.name Sticky Piston Kleefzuiger
tile.fenceIron.name Iron Bars Tralies
tile.melon.name Melon Meloen
tile.stairsBrick.name Brick Stairs Bakstenen treden
tile.stairsStoneBrickSmooth.name Stone Brick Stairs Blokstenen treden
tile.vine.name Vines Lianen
tile.netherBrick.name Nether Brick Netherbaksteen
tile.netherFence.name Nether Brick Fence Netherbakstenen hek
tile.stairsNetherBrick.name Nether Brick Stairs Netherbakstenen treden
tile.netherStalk.name Nether Wart Netherkruid
tile.cauldron.name Cauldron Ketel
tile.enchantmentTable.name Enchantment Table Betoveringstafel
tile.anvil.name Anvil Aambeeld
tile.anvil.intact.name Anvil Aambeeld
tile.anvil.slightlyDamaged.name Slightly Damaged Anvil Licht beschadigd aambeeld
tile.anvil.veryDamaged.name Very Damaged Anvil Zwaar beschadigd aambeeld
tile.whiteStone.name End Stone Endsteen
tile.endPortalFrame.name End Portal Endportaal
tile.mycel.name Mycelium Mycelium
tile.waterlily.name Lily Pad Waterlelie
tile.dragonEgg.name Dragon Egg Drakenei
tile.redstoneLight.name Redstone Lamp Redstone-lamp
tile.cocoa.name Cocoa Cacao
tile.enderChest.name Ender Chest Enderkist
tile.oreEmerald.name Emerald Ore Smaragderts
tile.blockEmerald.name Block of Emerald Smaragdblok
tile.blockRedstone.name Block of Redstone Redstone-blok
tile.tripWire.name Tripwire Struikeldraad
tile.tripWireSource.name Tripwire Hook Struikeldraadhaak
tile.commandBlock.name Command Block Opdrachtblok
tile.repeatingCommandBlock.name Repeating Command Block Herhalend commandoblok
tile.chainCommandBlock.name Chain Command Block Kettingcommandoblok
tile.beacon.name Beacon Baken
tile.beacon.primary Primary Power Primaire kracht
tile.beacon.secondary Secondary Power Secundaire kracht
tile.cobbleWall.normal.name Cobblestone Wall Keistenen muur
tile.cobbleWall.mossy.name Mossy Cobblestone Wall Mossige keistenen muur
tile.carrots.name Carrots Wortels
tile.potatoes.name Potatoes Aardappels
tile.daylightDetector.name Daylight Sensor Daglichtsensor
tile.netherquartz.name Nether Quartz Ore Netherkwartserts
tile.hopper.name Hopper Trechter
tile.quartzBlock.name Block of Quartz Kwartsblok
tile.quartzBlock.default.name Block of Quartz Kwartsblok
tile.quartzBlock.chiseled.name Chiseled Quartz Block Gebeiteld kwartsblok
tile.quartzBlock.lines.name Pillar Quartz Block Kwartspilaar
tile.stairsQuartz.name Quartz Stairs Kwartstreden
tile.slime.name Slime Block Slijmblok
tile.prismarine.rough.name Prismarine Prismarien
tile.prismarine.bricks.name Prismarine Bricks Prismarien bakstenen
tile.prismarine.dark.name Dark Prismarine Donkere prismarien
tile.seaLantern.name Sea Lantern Zeelantaarn
tile.endRod.name End Rod Endstaf
tile.chorusPlant.name Chorus Plant Chorusplant
tile.chorusFlower.name Chorus Flower Chorusbloem
tile.purpurBlock.name Purpur Block Purpurblok
tile.purpurPillar.name Purpur Pillar Purpurpilaar
tile.stairsPurpur.name Purpur Stairs Purpurtreden
tile.purpurSlab.name Purpur Slab Purpurplaat
tile.endBricks.name End Stone Bricks Endblokstenen
tile.beetroots.name Beetroots Bieten
tile.grassPath.name Grass Path Graspad
tile.magma.name Magma Block Magmablok
tile.netherWartBlock.name Nether Wart Block Netherkruidblok
tile.redNetherBrick.name Red Nether Brick Rode Netherbaksteen
tile.boneBlock.name Bone Block Bottenblok
tile.observer.name Observer Observeerder
tile.shulkerBoxWhite.name White Shulker Box Witte Shulkerdoos
tile.shulkerBoxOrange.name Orange Shulker Box Oranje Shulkerdoos
tile.shulkerBoxMagenta.name Magenta Shulker Box Magenta Shulkerdoos
tile.shulkerBoxLightBlue.name Light Blue Shulker Box Lichtblauwe Shulkerdoos
tile.shulkerBoxYellow.name Yellow Shulker Box Gele Shulkerdoos
tile.shulkerBoxLime.name Lime Shulker Box Lichtgroene Shulkerdoos
tile.shulkerBoxPink.name Pink Shulker Box Roze Shulkerdoos
tile.shulkerBoxGray.name Gray Shulker Box Grijze Shulkerdoos
tile.shulkerBoxSilver.name Light Gray Shulker Box Lichtgrijze Shulkerdoos
tile.shulkerBoxCyan.name Cyan Shulker Box Turquoise Shulkerdoos
tile.shulkerBoxPurple.name Purple Shulker Box Paarse Shulkerdoos
tile.shulkerBoxBlue.name Blue Shulker Box Blauwe Shulkerdoos
tile.shulkerBoxBrown.name Brown Shulker Box Bruine Shulkerdoos
tile.shulkerBoxGreen.name Green Shulker Box Groene Shulkerdoos
tile.shulkerBoxRed.name Red Shulker Box Rode Shulkerdoos
tile.shulkerBoxBlack.name Black Shulker Box Zwarte Shulkerdoos
tile.glazedTerracottaWhite.name White Glazed Terracotta Witgeglazuurde terracotta
tile.glazedTerracottaOrange.name Orange Glazed Terracotta Oranjegeglazuurde terracotta
tile.glazedTerracottaMagenta.name Magenta Glazed Terracotta Magentageglazuurde terracotta
tile.glazedTerracottaLightBlue.name Light Blue Glazed Terracotta Lichtblauwgeglazuurde terracotta
tile.glazedTerracottaYellow.name Yellow Glazed Terracotta Geelgeglazuurde terracotta
tile.glazedTerracottaLime.name Lime Glazed Terracotta Lichtgroengeglazuurde terracotta
tile.glazedTerracottaPink.name Pink Glazed Terracotta Rozegeglazuurde terracotta
tile.glazedTerracottaGray.name Gray Glazed Terracotta Grijsgeglazuurde terracotta
tile.glazedTerracottaSilver.name Light Gray Glazed Terracotta Lichtgrijsgeglazuurde terracotta
tile.glazedTerracottaCyan.name Cyan Glazed Terracotta Turquoisegeglazuurde terracotta
tile.glazedTerracottaPurple.name Purple Glazed Terracotta Paarsgeglazuurde terracotta
tile.glazedTerracottaBlue.name Blue Glazed Terracotta Blauwgeglazuurde terracotta
tile.glazedTerracottaBrown.name Brown Glazed Terracotta Bruingeglazuurde terracotta
tile.glazedTerracottaGreen.name Green Glazed Terracotta Groengeglazuurde terracotta
tile.glazedTerracottaRed.name Red Glazed Terracotta Roodgeglazuurde terracotta
tile.glazedTerracottaBlack.name Black Glazed Terracotta Zwartgeglazuurde terracotta
tile.concrete.black.name Black Concrete Zwart beton
tile.concrete.red.name Red Concrete Rood beton
tile.concrete.green.name Green Concrete Groen beton
tile.concrete.brown.name Brown Concrete Bruin beton
tile.concrete.blue.name Blue Concrete Blauw beton
tile.concrete.purple.name Purple Concrete Paars beton
tile.concrete.cyan.name Cyan Concrete Turquoise beton
tile.concrete.silver.name Light Gray Concrete Lichtgrijs beton
tile.concrete.gray.name Gray Concrete Grijs beton
tile.concrete.pink.name Pink Concrete Roze beton
tile.concrete.lime.name Lime Concrete Lichtgroen beton
tile.concrete.yellow.name Yellow Concrete Geel beton
tile.concrete.lightBlue.name Light Blue Concrete Lichtblauw beton
tile.concrete.magenta.name Magenta Concrete Magenta beton
tile.concrete.orange.name Orange Concrete Oranje beton
tile.concrete.white.name White Concrete Wit beton
tile.concretePowder.black.name Black Concrete Powder Zwart cement
tile.concretePowder.red.name Red Concrete Powder Rood cement
tile.concretePowder.green.name Green Concrete Powder Groen cement
tile.concretePowder.brown.name Brown Concrete Powder Bruin cement
tile.concretePowder.blue.name Blue Concrete Powder Blauw cement
tile.concretePowder.purple.name Purple Concrete Powder Paars cement
tile.concretePowder.cyan.name Cyan Concrete Powder Turquoise cement
tile.concretePowder.silver.name Light Gray Concrete Powder Lichtgrijs cement
tile.concretePowder.gray.name Gray Concrete Powder Grijs cement
tile.concretePowder.pink.name Pink Concrete Powder Roze cement
tile.concretePowder.lime.name Lime Concrete Powder Lichtgroen cement
tile.concretePowder.yellow.name Yellow Concrete Powder Geel cement
tile.concretePowder.lightBlue.name Light Blue Concrete Powder Lichtblauw cement
tile.concretePowder.magenta.name Magenta Concrete Powder Magenta cement
tile.concretePowder.orange.name Orange Concrete Powder Oranje cemenet
tile.concretePowder.white.name White Concrete Powder Wit cement
tile.structureVoid.name Structure Void Structuurvoid
tile.structureBlock.name Structure Block Constructieblok
item.nameTag.name Name Tag Naamkaartje
item.leash.name Lead Leidtouw
item.shovelIron.name Iron Shovel IJzeren schep
item.pickaxeIron.name Iron Pickaxe IJzeren houweel
item.hatchetIron.name Iron Axe IJzeren bijl
item.flintAndSteel.name Flint and Steel Aansteker
item.apple.name Apple Appel
item.cookie.name Cookie Koekje
item.bow.name Bow Boog
item.arrow.name Arrow Pijl
item.spectral_arrow.name Spectral Arrow Spectrale pijl
item.tipped_arrow.name Tipped Arrow Getipte pijl
item.coal.name Coal Steenkool
item.charcoal.name Charcoal Houtskool
item.diamond.name Diamond Diamant
item.emerald.name Emerald Smaragd
item.ingotIron.name Iron Ingot IJzerstaaf
item.ingotGold.name Gold Ingot Goudstaaf
item.swordIron.name Iron Sword IJzeren zwaard
item.swordWood.name Wooden Sword Houten zwaard
item.shovelWood.name Wooden Shovel Houten schep
item.pickaxeWood.name Wooden Pickaxe Houten houweel
item.hatchetWood.name Wooden Axe Houten bijl
item.swordStone.name Stone Sword Stenen zwaard
item.shovelStone.name Stone Shovel Stenen schep
item.pickaxeStone.name Stone Pickaxe Stenen houweel
item.hatchetStone.name Stone Axe Stenen bijl
item.swordDiamond.name Diamond Sword Diamanten zwaard
item.shovelDiamond.name Diamond Shovel Diamanten schep
item.pickaxeDiamond.name Diamond Pickaxe Diamanten houweel
item.hatchetDiamond.name Diamond Axe Diamanten bijl
item.stick.name Stick Stok
item.bowl.name Bowl Kom
item.mushroomStew.name Mushroom Stew Paddenstoelenstoofpot
item.swordGold.name Golden Sword Gouden zwaard
item.shovelGold.name Golden Shovel Gouden schep
item.pickaxeGold.name Golden Pickaxe Gouden houweel
item.hatchetGold.name Golden Axe Gouden bijl
item.string.name String Draad
item.feather.name Feather Veer
item.sulphur.name Gunpowder Buskruit
item.hoeWood.name Wooden Hoe Houten schoffel
item.hoeStone.name Stone Hoe Stenen schoffel
item.hoeIron.name Iron Hoe IJzeren schoffel
item.hoeDiamond.name Diamond Hoe Diamanten schoffel
item.hoeGold.name Golden Hoe Gouden schoffel
item.seeds.name Seeds Zaden
item.seeds_pumpkin.name Pumpkin Seeds Pompoenpitten
item.seeds_melon.name Melon Seeds Meloenzaden
item.melon.name Melon Meloenschijf
item.wheat.name Wheat Tarwe
item.bread.name Bread Brood
item.helmetCloth.name Leather Cap Leren kap
item.chestplateCloth.name Leather Tunic Leren tuniek
item.leggingsCloth.name Leather Pants Leren broek
item.bootsCloth.name Leather Boots Leren laarzen
item.helmetChain.name Chain Helmet Maliënkap
item.chestplateChain.name Chain Chestplate Maliënkolder
item.leggingsChain.name Chain Leggings Maliënbroek
item.bootsChain.name Chain Boots Maliënlaarzen
item.helmetIron.name Iron Helmet IJzeren helm
item.chestplateIron.name Iron Chestplate IJzeren borstplaat
item.leggingsIron.name Iron Leggings IJzeren beenstukken
item.bootsIron.name Iron Boots IJzeren laarzen
item.helmetDiamond.name Diamond Helmet Diamanten helm
item.chestplateDiamond.name Diamond Chestplate Diamanten borstplaat
item.leggingsDiamond.name Diamond Leggings Diamanten beenstukken
item.bootsDiamond.name Diamond Boots Diamanten laarzen
item.helmetGold.name Golden Helmet Gouden helm
item.chestplateGold.name Golden Chestplate Gouden borstplaat
item.leggingsGold.name Golden Leggings Gouden beenstukken
item.bootsGold.name Golden Boots Gouden laarzen
item.flint.name Flint Vuursteen
item.porkchopRaw.name Raw Porkchop Rauw varkensvlees
item.porkchopCooked.name Cooked Porkchop Gebraden varkensvlees
item.chickenRaw.name Raw Chicken Rauwe kip
item.chickenCooked.name Cooked Chicken Gebraden kip
item.muttonRaw.name Raw Mutton Rauw schapenvlees
item.muttonCooked.name Cooked Mutton Gebraden schapenvlees
item.rabbitRaw.name Raw Rabbit Rauw konijnenvlees
item.rabbitCooked.name Cooked Rabbit Gebraden konijn
item.rabbitStew.name Rabbit Stew Konijnenstoofpot
item.rabbitFoot.name Rabbit's Foot Konijnenpootje
item.rabbitHide.name Rabbit Hide Konijnenhuid
item.beefRaw.name Raw Beef Rauw rundvlees
item.beefCooked.name Steak Biefstuk
item.painting.name Painting Schilderij
item.frame.name Item Frame Voorwerplijst
item.appleGold.name Golden Apple Gouden appel
item.sign.name Sign Bord
item.doorOak.name Oak Door Eikenhouten deur
item.doorSpruce.name Spruce Door Sparrenhouten deur
item.doorBirch.name Birch Door Berkenhouten deur
item.doorJungle.name Jungle Door Oerwoudhouten deur
item.doorAcacia.name Acacia Door Acaciahouten deur
item.doorDarkOak.name Dark Oak Door Donkere eikenhouten deur
item.bucket.name Bucket Emmer
item.bucketWater.name Water Bucket Emmer water
item.bucketLava.name Lava Bucket Emmer lava
item.minecart.name Minecart Mijnkar
item.saddle.name Saddle Zadel
item.doorIron.name Iron Door IJzeren deur
item.redstone.name Redstone Redstone
item.snowball.name Snowball Sneeuwbal
item.boat.oak.name Oak Boat Eikenhouten boot
item.boat.spruce.name Spruce Boat Sparrenhouten boot
item.boat.birch.name Birch Boat Berkenhouten boot
item.boat.jungle.name Jungle Boat Oerwoudhouten boot
item.boat.acacia.name Acacia Boat Acaciahouten boot
item.boat.dark_oak.name Dark Oak Boat Donkere eikenhouten boot
item.leather.name Leather Leer
item.milk.name Milk Melk
item.brick.name Brick Baksteen
item.clay.name Clay Klei
item.reeds.name Sugar Canes Suikerriet
item.paper.name Paper Papier
item.book.name Book Boek
item.slimeball.name Slimeball Slijmbal
item.minecartChest.name Minecart with Chest Mijnkar met kist
item.minecartFurnace.name Minecart with Furnace Mijnkar met oven
item.minecartTnt.name Minecart with TNT Mijnkar met TNT
item.minecartHopper.name Minecart with Hopper Mijnkar met trechter
item.minecartCommandBlock.name Minecart with Command Block Mijnkar met opdrachtblok
item.egg.name Egg Ei
item.compass.name Compass Kompas
item.fishingRod.name Fishing Rod Vishengel
item.clock.name Clock Klok
item.yellowDust.name Glowstone Dust Gloeisteenstof
item.fish.cod.raw.name Raw Fish Rauwe vis
item.fish.salmon.raw.name Raw Salmon Rauwe zalm
item.fish.pufferfish.raw.name Pufferfish Kogelvis
item.fish.clownfish.raw.name Clownfish Clownvis
item.fish.cod.cooked.name Cooked Fish Gebakken kabeljauw
item.fish.salmon.cooked.name Cooked Salmon Gebakken zalm
item.record.name Music Disc Muziekplaat
item.record.13.desc C418 - 13 C418 - 13
item.record.cat.desc C418 - cat C418 - cat
item.record.blocks.desc C418 - blocks C418 - blocks
item.record.chirp.desc C418 - chirp C418 - chirp
item.record.far.desc C418 - far C418 - far
item.record.mall.desc C418 - mall C418 - mall
item.record.mellohi.desc C418 - mellohi C418 - mellohi
item.record.stal.desc C418 - stal C418 - stal
item.record.strad.desc C418 - strad C418 - strad
item.record.ward.desc C418 - ward C418 - ward
item.record.11.desc C418 - 11 C418 - 11
item.record.wait.desc C418 - wait C418 - wait
item.bone.name Bone Bot
item.dyePowder.black.name Ink Sac Inktzak
item.dyePowder.red.name Rose Red Rozenrood
item.dyePowder.green.name Cactus Green Cactusgroen
item.dyePowder.brown.name Cocoa Beans Cacaobonen
item.dyePowder.blue.name Lapis Lazuli Lapis lazuli
item.dyePowder.purple.name Purple Dye Paarse kleurstof
item.dyePowder.cyan.name Cyan Dye Turquoise kleurstof
item.dyePowder.silver.name Light Gray Dye Lichtgrijze kleurstof
item.dyePowder.gray.name Gray Dye Grijze kleurstof
item.dyePowder.pink.name Pink Dye Roze kleurstof
item.dyePowder.lime.name Lime Dye Lichtgroene kleurstof
item.dyePowder.yellow.name Dandelion Yellow Paardenbloemgeel
item.dyePowder.lightBlue.name Light Blue Dye Lichtblauwe kleurstof
item.dyePowder.magenta.name Magenta Dye Magenta kleurstof
item.dyePowder.orange.name Orange Dye Oranje kleurstof
item.dyePowder.white.name Bone Meal Beendermeel
item.sugar.name Sugar Suiker
item.cake.name Cake Taart
item.bed.black.name Black Bed Zwart bed
item.bed.red.name Red Bed Rood bed
item.bed.green.name Green Bed Groen bed
item.bed.brown.name Brown Bed Bruin bed
item.bed.blue.name Blue Bed Blauw bed
item.bed.purple.name Purple Bed Paars bed
item.bed.cyan.name Cyan Bed Turquoise bed
item.bed.silver.name Light Gray Bed Lichtgrijs bed
item.bed.gray.name Gray Bed Grijs bed
item.bed.pink.name Pink Bed Roze bed
item.bed.lime.name Lime Bed Lichtgroen bed
item.bed.yellow.name Yellow Bed Geel bed
item.bed.lightBlue.name Light Blue Bed Lichtblauw bed
item.bed.magenta.name Magenta Bed Magenta bed
item.bed.orange.name Orange Bed Oranje bed
item.bed.white.name White Bed Wit bed
item.diode.name Redstone Repeater Redstone-versterker
item.comparator.name Redstone Comparator Redstone-comparator
item.map.name Map Kaart
item.leaves.name Leaves Bladeren
item.shears.name Shears Schaar
item.rottenFlesh.name Rotten Flesh Bedorven vlees
item.enderPearl.name Ender Pearl Enderparel
item.blazeRod.name Blaze Rod Blazestaf
item.ghastTear.name Ghast Tear Ghasttraan
item.netherStalkSeeds.name Nether Wart Netherkruid
item.potion.name Potion Drank
item.splash_potion.name Splash Potion Spattende drank
item.lingering_potion.name Lingering Potion Aanhoudende drank
item.end_crystal.name End Crystal Endkristal
item.goldNugget.name Gold Nugget Goudklompje
item.glassBottle.name Glass Bottle Glazen fles
item.spiderEye.name Spider Eye Spinnenoog
item.fermentedSpiderEye.name Fermented Spider Eye Gefermenteerd spinnenoog
item.blazePowder.name Blaze Powder Blazepoeder
item.magmaCream.name Magma Cream Magmacrème
item.cauldron.name Cauldron Ketel
item.brewingStand.name Brewing Stand Brouwstandaard
item.eyeOfEnder.name Eye of Ender Enderoog
item.speckledMelon.name Glistering Melon Glinsterende meloen
item.monsterPlacer.name Spawn Spawn
item.expBottle.name Bottle o' Enchanting Magiërsextract
item.fireball.name Fire Charge Vuurbal
item.writingBook.name Book and Quill Boek en veer
item.writtenBook.name Written Book Geschreven boek
item.flowerPot.name Flower Pot Bloempot
item.emptyMap.name Empty Map Lege kaart
item.carrots.name Carrot Wortel
item.carrotGolden.name Golden Carrot Gouden wortel
item.potato.name Potato Aardappel
item.potatoBaked.name Baked Potato Gebakken aardappel
item.potatoPoisonous.name Poisonous Potato Giftige aardappel
item.skull.skeleton.name Skeleton Skull Skelettenschedel
item.skull.wither.name Wither Skeleton Skull Witherskelettenschedel
item.skull.zombie.name Zombie Head Zombiehoofd
item.skull.char.name Head Hoofd
item.skull.player.name %s's Head Hoofd van %s
item.skull.creeper.name Creeper Head Creeperhoofd
item.skull.dragon.name Dragon Head Drakenhoofd
item.carrotOnAStick.name Carrot on a Stick Wortel aan een stok
item.netherStar.name Nether Star Netherster
item.pumpkinPie.name Pumpkin Pie Pompoentaart
item.enchantedBook.name Enchanted Book Betoverd boek
item.fireworks.name Firework Rocket Vuurpijl
item.fireworks.flight Flight Duration: Vluchtduur:
item.fireworksCharge.name Firework Star Vuurwerkster
item.fireworksCharge.black Black Zwart
item.fireworksCharge.red Red Rood
item.fireworksCharge.green Green Groen
item.fireworksCharge.brown Brown Bruin
item.fireworksCharge.blue Blue Blauw
item.fireworksCharge.purple Purple Paars
item.fireworksCharge.cyan Cyan Turquoise
item.fireworksCharge.silver Light Gray Lichtgrijs
item.fireworksCharge.gray Gray Grijs
item.fireworksCharge.pink Pink Roze
item.fireworksCharge.lime Lime Lichtgroen
item.fireworksCharge.yellow Yellow Geel
item.fireworksCharge.lightBlue Light Blue Lichtblauw
item.fireworksCharge.magenta Magenta Magenta
item.fireworksCharge.orange Orange Oranje
item.fireworksCharge.white White Wit
item.fireworksCharge.customColor Custom Aangepast
item.fireworksCharge.fadeTo Fade to Overgang naar
item.fireworksCharge.flicker Twinkle Twinkel
item.fireworksCharge.trail Trail Spoor
item.fireworksCharge.type.0 Small Ball Kleine bal
item.fireworksCharge.type.1 Large Ball Grote bal
item.fireworksCharge.type.2 Star-shaped Stervormig
item.fireworksCharge.type.3 Creeper-shaped Creepervormig
item.fireworksCharge.type.4 Burst Explosie
item.fireworksCharge.type Unknown Shape Onbekende vorm
item.netherbrick.name Nether Brick Netherbaksteen
item.netherquartz.name Nether Quartz Netherkwarts
item.armorStand.name Armor Stand Harnashouder
item.horsearmormetal.name Iron Horse Armor IJzeren paardenharnas
item.horsearmorgold.name Gold Horse Armor Gouden paardenharnas
item.horsearmordiamond.name Diamond Horse Armor Diamanten paardenharnas
item.prismarineShard.name Prismarine Shard Prismarine scherf
item.prismarineCrystals.name Prismarine Crystals Prismarine kristallen
item.chorusFruit.name Chorus Fruit Chorusfruit
item.chorusFruitPopped.name Popped Chorus Fruit Gepoft Chorusfruit
item.beetroot.name Beetroot Biet
item.beetroot_seeds.name Beetroot Seeds Bietenzaden
item.beetroot_soup.name Beetroot Soup Bietensoep
item.dragon_breath.name Dragon's Breath Drakenadem
item.elytra.name Elytra Elytra
item.totem.name Totem of Undying Totem der onsterfelijkheid
item.shulkerShell.name Shulker Shell Shulkerschelp
item.ironNugget.name Iron Nugget IJzerklompje
item.knowledgeBook.name Knowledge Book Boek der kennis
container.inventory Inventory Inventaris
container.hopper Item Hopper Voorwerptrechter
container.crafting Crafting Vervaardiging
container.dispenser Dispenser Dispenser
container.dropper Dropper Dropper
container.furnace Furnace Oven
container.enchant Enchant Betovering
container.enchant.lapis.one 1 Lapis Lazuli 1 lapis lazuli
container.enchant.lapis.many %s Lapis Lazuli %s lapis lazuli
container.enchant.level.one 1 Enchantment Level 1 betoveringsniveau
container.enchant.level.many %s Enchantment Levels %s betoveringsniveaus
container.enchant.level.requirement Level requirement: %s Niveau %s is vereist
container.enchant.clue %s . . . ? %s . . . ?
container.repair Repair & Name Aambeeld
container.repair.cost Enchantment Cost: %1$s Betoveringskosten: %1$s
container.repair.expensive Too Expensive! Te duur!
container.creative Item Selection Voorwerpselectie
container.brewing Brewing Stand Brouwstandaard
container.chest Chest Kist
container.chestDouble Large Chest Grote kist
container.enderchest Ender Chest Enderkist
container.beacon Beacon Baken
container.shulkerBox Shulker Box Shulkerdoos
container.shulkerBox.more and %s more... nog %s ...
container.spectatorCantOpen Unable to open. Loot not generated yet. Kan niet geopend worden. Inhoud nog niet gegenereerd.
container.isLocked %s is locked! %s is vergrendeld!
structure_block.save_success Structure saved as '%s' Constructie opgeslagen als '%s'
structure_block.save_failure Unable to save structure '%s' Kan constructie '%s' niet opslaan
structure_block.load_success Structure loaded from '%s' Constructie geladen uit '%s'
structure_block.load_prepare Structure '%s' position prepared Positie voor constructie '%s' voorbereid
structure_block.load_not_found Structure '%s' is not available Constructie '%s' is niet beschikbaar
structure_block.size_success Size successfully detected for '%s' Grootte succesvol gedetecteerd voor '%s'
structure_block.size_failure Unable to detect structure size, add corners with matching structure names Kan constructiegrootte niet detecteren, voeg hoeken toe met overeenkomende constructienamen
structure_block.mode.save Save Opslaan
structure_block.mode.load Load Laden
structure_block.mode.data Data Data
structure_block.mode.corner Corner Hoek
structure_block.hover.save Save: %s Opslaan: %s
structure_block.hover.load Load: %s Laden: %s
structure_block.hover.data Data: %s Data: %s
structure_block.hover.corner Corner: %s Hoek: %s
structure_block.mode_info.save Save mode - write to file Opslagmodus - schrijf naar bestand
structure_block.mode_info.load Load mode - load from file Laadmodus - laadt van bestand
structure_block.mode_info.data Data mode - game logic marker Datamodus - logische spelmarkeerder
structure_block.mode_info.corner Corner mode - placement and size marker Hoekmodus - plaats- en groottemarkeerder
structure_block.structure_name Structure Name Constructienaam
structure_block.custom_data Custom Data Tag Name Aangepaste datatagnaam
structure_block.position Relative Position Relatieve positie
structure_block.size Structure Size Constructiegrootte
structure_block.integrity Structure Integrity and Seed Constructieintegratie en Seed
structure_block.include_entities Include entities: Entiteiten meerekenen:
structure_block.detect_size Detect structure size and position: Detecteer grootte en positie van constructie:
structure_block.button.detect_size DETECT DETECTEREN
structure_block.button.save SAVE OPSLAAN
structure_block.button.load LOAD LADEN
structure_block.show_air Show invisible blocks: Onzichtbare blokken laten zien:
structure_block.show_boundingbox Show bounding box: Bindveld laten zien:
item.dyed Dyed Geverfd
item.unbreakable Unbreakable Onbreekbaar
item.canBreak Can break: Kan breken:
item.canPlace Can be placed on: Kan worden geplaatst op:
item.color Color: %s Kleur: %s
item.nbt_tags NBT: %s tag(s) NBT: %s label(s)
item.durability Durability: %s / %s Levensduur: %s/%s
filled_map.mansion Woodland Explorer Map Bosverkennerskaart
filled_map.monument Ocean Explorer Map Oceaanverkennerskaart
filled_map.unknown Unknown Map Onbekende kaart
filled_map.level (Level %s/%s) (niveau %s/%s)
filled_map.scale Scaling at 1:%s Schaal 1:%s
entity.Item.name Item Voorwerp
entity.XPOrb.name Experience Orb Ervaringsbol
entity.SmallFireball.name Small Fireball Kleine vuurbal
entity.Fireball.name Fireball Vuurbal
entity.DragonFireball.name Dragon Fireball Drakenvuurbal
entity.ThrownPotion.name Potion Drankje
entity.Arrow.name Arrow Pijl
entity.Snowball.name Snowball Sneeuwbal
entity.Painting.name Painting Schilderij
entity.ArmorStand.name Armor Stand Harnashouder
entity.Mob.name Mob Mob
entity.Monster.name Monster Monster
entity.Creeper.name Creeper Creeper
entity.Skeleton.name Skeleton Skelet
entity.WitherSkeleton.name Wither Skeleton Witherskelet
entity.Stray.name Stray Verdwaalde
entity.Spider.name Spider Spin
entity.Giant.name Giant Reus
entity.Zombie.name Zombie Zombie
entity.Husk.name Husk Zombie gemummificeerde
entity.Slime.name Slime Slijmkubus
entity.Ghast.name Ghast Ghast
entity.PigZombie.name Zombie Pigman Zombievarken
entity.Enderman.name Enderman Enderman
entity.Endermite.name Endermite Endermite
entity.Silverfish.name Silverfish Zilvervis
entity.CaveSpider.name Cave Spider Grottenspin
entity.Blaze.name Blaze Blaze
entity.LavaSlime.name Magma Cube Magmakubus
entity.MushroomCow.name Mooshroom Mooshroom
entity.Villager.name Villager Dorpeling
entity.ZombieVillager.name Zombie Villager Zombiedorpeling
entity.VillagerGolem.name Iron Golem IJzergolem
entity.SnowMan.name Snow Golem Sneeuwgolem
entity.EnderDragon.name Ender Dragon Enderdraak
entity.WitherBoss.name Wither Wither
entity.Witch.name Witch Heks
entity.Guardian.name Guardian Bewaarder
entity.ElderGuardian.name Elder Guardian Oude Bewaker
entity.Shulker.name Shulker Shulker
entity.PolarBear.name Polar Bear IJsbeer
entity.EvocationIllager.name Evoker Oproeper
entity.Vex.name Vex Ergernis
entity.VindicationIllager.name Vindicator Verdediger
entity.Parrot.name Parrot Papegaai
entity.IllusionIllager.name Illusioner Illusionisteling
entity.Villager.farmer Farmer Boer
entity.Villager.fisherman Fisherman Visser
entity.Villager.shepherd Shepherd Herder
entity.Villager.fletcher Fletcher Pijlenmaker
entity.Villager.librarian Librarian Bibliothecaris
entity.Villager.cleric Cleric Geestelijke
entity.Villager.armor Armorer Harnassmid
entity.Villager.weapon Weapon Smith Wapensmid
entity.Villager.tool Tool Smith Gereedschapssmid
entity.Villager.butcher Butcher Slager
entity.Villager.leather Leatherworker Leerbewerker
entity.Villager.nitwit Nitwit Onbenul
entity.Villager.cartographer Cartographer Kaartenmaker
entity.Pig.name Pig Varken
entity.Sheep.name Sheep Schaap
entity.Cow.name Cow Koe
entity.Chicken.name Chicken Kip
entity.Squid.name Squid Inktvis
entity.Wolf.name Wolf Wolf
entity.Ozelot.name Ocelot Ocelot
entity.Cat.name Cat Kat
entity.Bat.name Bat Vleermuis
entity.Horse.name Horse Paard
entity.Donkey.name Donkey Ezel
entity.Mule.name Mule Muilezel
entity.SkeletonHorse.name Skeleton Horse Skeletpaard
entity.ZombieHorse.name Zombie Horse Zombiepaard
entity.Rabbit.name Rabbit Konijn
entity.KillerBunny.name The Killer Bunny Het moordkonijn
entity.Llama.name Llama Lama
entity.PrimedTnt.name Block of TNT TNT-blok
entity.FallingSand.name Falling Block Vallend blok
entity.Minecart.name Minecart Mijnkar
entity.MinecartHopper.name Minecart with Hopper Mijnkar met trechter
entity.MinecartChest.name Minecart with Chest Mijnkar met kist
entity.Boat.name Boat Boot
entity.generic.name unknown onbekend
death.fell.accident.ladder %1$s fell off a ladder %1$s is van een ladder gevallen
death.fell.accident.vines %1$s fell off some vines %1$s is van een klimplant gevallen
death.fell.accident.water %1$s fell out of the water %1$s is uit het water gevallen
death.fell.accident.generic %1$s fell from a high place %1$s is van een hoge plek gevallen
death.fell.killer %1$s was doomed to fall %1$s was gedoemd te vallen
death.fell.assist %1$s was doomed to fall by %2$s %1$s was gedoemd te vallen door %2$s
death.fell.assist.item %1$s was doomed to fall by %2$s using %3$s %1$s was gedoemd te vallen door %2$s met een %3$s
death.fell.finish %1$s fell too far and was finished by %2$s %1$s viel te ver en werd afgemaakt door %2$s
death.fell.finish.item %1$s fell too far and was finished by %2$s using %3$s %1$s viel te ver en werd afgemaakt door %2$s met een %3$s
death.attack.lightningBolt %1$s was struck by lightning %1$s is door de bliksem getroffen
death.attack.inFire %1$s went up in flames %1$s is in vlammen opgegaan
death.attack.inFire.player %1$s walked into fire whilst fighting %2$s %1$s liep in een vuur tijdens een gevecht met %2$s
death.attack.onFire %1$s burned to death %1$s is levend verbrand
death.attack.onFire.player %1$s was burnt to a crisp whilst fighting %2$s %1$s is levend verbrand tijdens een gevecht met %2$s
death.attack.lava %1$s tried to swim in lava %1$s probeerde in lava te zwemmen
death.attack.lava.player %1$s tried to swim in lava to escape %2$s %1$s probeerde in lava te zwemmen om %2$s te ontlopen
death.attack.hotFloor %1$s discovered floor was lava %1$s ontdekte dat de vloer lava was
death.attack.hotFloor.player %1$s walked into danger zone due to %2$s %1$s liep in de gevarenzone door %2$s
death.attack.inWall %1$s suffocated in a wall %1$s is gestikt in een muur
death.attack.cramming %1$s was squished too much %1$s werd teveel geplet
death.attack.drown %1$s drowned %1$s is verdronken
death.attack.drown.player %1$s drowned whilst trying to escape %2$s %1$s is verdronken tijdens het vluchten voor %2$s
death.attack.starve %1$s starved to death %1$s is verhongerd
death.attack.cactus %1$s was pricked to death %1$s is doodgeprikt
death.attack.cactus.player %1$s walked into a cactus whilst trying to escape %2$s %1$s is tegen een cactus aangelopen tijdens het vluchten voor %2$s
death.attack.generic %1$s died %1$s is gestorven
death.attack.explosion %1$s blew up %1$s is opgeblazen
death.attack.explosion.player %1$s was blown up by %2$s %1$s is opgeblazen door %2$s
death.attack.magic %1$s was killed by magic %1$s is gedood door magie
death.attack.wither %1$s withered away %1$s is verschrompeld
death.attack.anvil %1$s was squashed by a falling anvil %1$s is verpletterd door een vallend aambeeld
death.attack.fallingBlock %1$s was squashed by a falling block %1$s is verpletterd door een vallend blok
death.attack.mob %1$s was slain by %2$s %1$s is vermoord door %2$s
death.attack.player %1$s was slain by %2$s %1$s is vermoord door %2$s
death.attack.player.item %1$s was slain by %2$s using %3$s %1$s is vermoord door %2$s met een %3$s
death.attack.arrow %1$s was shot by %2$s %1$s is doodgeschoten door %2$s
death.attack.arrow.item %1$s was shot by %2$s using %3$s %1$s is doodgeschoten door %2$s met een %3$s
death.attack.fireball %1$s was fireballed by %2$s %1$s is met een vuurbal gedood door %2$s
death.attack.fireball.item %1$s was fireballed by %2$s using %3$s %1$s is met een vuurbal gedood door %2$s met een %3$s
death.attack.thrown %1$s was pummeled by %2$s %1$s is toegetakeld door %2$s
death.attack.thrown.item %1$s was pummeled by %2$s using %3$s %1$s is toegetakeld door %2$s met een %3$s
death.attack.indirectMagic %1$s was killed by %2$s using magic %1$s is met magie gedood door %2$s
death.attack.indirectMagic.item %1$s was killed by %2$s using %3$s %1$s is gedood door %2$s met een %3$s
death.attack.thorns %1$s was killed trying to hurt %2$s %1$s is gedood tijdens het aanvallen van %2$s
death.attack.fall %1$s hit the ground too hard %1$s is te pletter gevallen
death.attack.outOfWorld %1$s fell out of the world %1$s is uit de wereld gevallen
death.attack.dragonBreath %1$s was roasted in dragon breath %1$s werd geroosterd door drakenadem
death.attack.flyIntoWall %1$s experienced kinetic energy %1$s ervaarde kinetische energie
death.attack.fireworks %1$s went off with a bang %1$s ging af met een knal
deathScreen.respawn Respawn Respawnen
deathScreen.spectate Spectate world Wereld toeschouwen
deathScreen.deleteWorld Delete world Wereld verwijderen
deathScreen.titleScreen Title screen Hoofdmenu
deathScreen.score Score Score
deathScreen.title.hardcore Game over! Game over!
deathScreen.title You died! Je bent doodgegaan!
deathScreen.leaveServer Leave server Server verlaten
deathScreen.quit.confirm Are you sure you want to quit? Weet je zeker dat je wilt afsluiten?
effect.none No Effects Geen effecten
effect.moveSpeed Speed Snelheid
effect.moveSlowdown Slowness Traagheid
effect.digSpeed Haste Haast
effect.digSlowDown Mining Fatigue Mijnmoeheid
effect.damageBoost Strength Kracht
effect.heal Instant Health Onmiddellijke genezing
effect.harm Instant Damage Onmiddellijke schade
effect.jump Jump Boost Sprongversterker
effect.confusion Nausea Misselijkheid
effect.regeneration Regeneration Regeneratie
effect.resistance Resistance Weerstand
effect.fireResistance Fire Resistance Vuurbestendigheid
effect.waterBreathing Water Breathing Wateradem
effect.invisibility Invisibility Onzichtbaarheid
effect.blindness Blindness Blindheid
effect.nightVision Night Vision Nachtzicht
effect.hunger Hunger Honger
effect.weakness Weakness Zwakheid
effect.poison Poison Vergif
effect.wither Wither Verschrompeling
effect.healthBoost Health Boost Gezondheidsboost
effect.absorption Absorption Absorptie
effect.saturation Saturation Verzadiging
effect.glowing Glowing Gloed
effect.luck Luck Geluk
effect.unluck Bad Luck Pech
effect.levitation Levitation Zweving
tipped_arrow.effect.empty Uncraftable Tipped Arrow Onmaakbare getipte pijl
tipped_arrow.effect.water Arrow of Splashing Pijl der Spatting
tipped_arrow.effect.mundane Tipped Arrow Getipte pijl
tipped_arrow.effect.thick Tipped Arrow Getipte pijl
tipped_arrow.effect.awkward Tipped Arrow Getipte pijl
tipped_arrow.effect.night_vision Arrow of Night Vision Pijl des nachtzichts
tipped_arrow.effect.invisibility Arrow of Invisibility Pijl der onzichtbaarheid
tipped_arrow.effect.leaping Arrow of Leaping Pijl der sprongen
tipped_arrow.effect.fire_resistance Arrow of Fire Resistance Pijl der vuurbestendigheid
tipped_arrow.effect.swiftness Arrow of Swiftness Pijl der vlotheid
tipped_arrow.effect.slowness Arrow of Slowness Pijl der traagheid
tipped_arrow.effect.water Tipped Arrow Getipte pijl
tipped_arrow.effect.water_breathing Arrow of Water Breathing Pijl des wateradems
tipped_arrow.effect.healing Arrow of Healing Pijl der genezing
tipped_arrow.effect.harming Arrow of Harming Pijl der verwonding
tipped_arrow.effect.poison Arrow of Poison Pijl des gifs
tipped_arrow.effect.regeneration Arrow of Regeneration Pijl der regeneratie
tipped_arrow.effect.strength Arrow of Strength Pijl der kracht
tipped_arrow.effect.weakness Arrow of Weakness Pijl der zwakheid
tipped_arrow.effect.levitation Arrow of Levitation Pijl der zweving
tipped_arrow.effect.luck Arrow of Luck Pijl des geluks
potion.whenDrank When Applied: Wanneer toegepast:
potion.effect.empty Uncraftable Potion Onmaakbare drank
potion.effect.water Water Bottle Waterfles
potion.effect.mundane Mundane Potion Triviale drank
potion.effect.thick Thick Potion Stroperige drank
potion.effect.awkward Awkward Potion Vreemde drank
potion.effect.night_vision Potion of Night Vision Drank des nachtzichts
potion.effect.invisibility Potion of Invisibility Drank der onzichtbaarheid
potion.effect.leaping Potion of Leaping Drank der sprongen
potion.effect.fire_resistance Potion of Fire Resistance Drank der vuurbestendigheid
potion.effect.swiftness Potion of Swiftness Drank der vlotheid
potion.effect.slowness Potion of Slowness Drank der traagheid
potion.effect.water_breathing Potion of Water Breathing Drank des wateradems
potion.effect.healing Potion of Healing Drank der genezing
potion.effect.harming Potion of Harming Drank der verwonding
potion.effect.poison Potion of Poison Drank des gifs
potion.effect.regeneration Potion of Regeneration Drank der regeneratie
potion.effect.strength Potion of Strength Drank der kracht
potion.effect.weakness Potion of Weakness Drank der zwakheid
potion.effect.levitation Potion of Levitation Drank der zweving
potion.effect.luck Potion of Luck Drank des geluks
splash_potion.effect.empty Splash Uncraftable Potion Spattende onmaakbare drank
splash_potion.effect.water Splash Water Bottle Spattende waterfles
splash_potion.effect.mundane Mundane Splash Potion Spattende triviale drank
splash_potion.effect.thick Thick Splash Potion Spattende stroperige drank
splash_potion.effect.awkward Awkward Splash Potion Spattende vreemde drank
splash_potion.effect.night_vision Splash Potion of Night Vision Spattende drank des nachtzichts
splash_potion.effect.invisibility Splash Potion of Invisibility Spattende drank der onzichtbaarheid
splash_potion.effect.leaping Splash Potion of Leaping Spattende drank der sprongen
splash_potion.effect.fire_resistance Splash Potion of Fire Resistance Spattende drank der vuurbestendigheid
splash_potion.effect.swiftness Splash Potion of Swiftness Spattende drank der vlotheid
splash_potion.effect.slowness Splash Potion of Slowness Spattende drank der traagheid
splash_potion.effect.water_breathing Splash Potion of Water Breathing Spattende drank des wateradems
splash_potion.effect.healing Splash Potion of Healing Spattende drank der genezing
splash_potion.effect.harming Splash Potion of Harming Spattende drank der verwonding
splash_potion.effect.poison Splash Potion of Poison Spattende drank des gifs
splash_potion.effect.regeneration Splash Potion of Regeneration Spattende drank der regeneratie
splash_potion.effect.strength Splash Potion of Strength Spattende drank der kracht
splash_potion.effect.weakness Splash Potion of Weakness Spattende drank der zwakheid
splash_potion.effect.levitation Splash Potion of Levitation Spattende drank der zweving
splash_potion.effect.luck Splash Potion of Luck Spattende drank des geluks
lingering_potion.effect.empty Lingering Uncraftable Potion Aanhoudende onmaakbare drank
lingering_potion.effect.water Lingering Water Bottle Aanhoudende waterfles
lingering_potion.effect.mundane Mundane Lingering Potion Aanhoudende triviale drank
lingering_potion.effect.thick Thick Lingering Potion Aanhoudende stroperige drank
lingering_potion.effect.awkward Awkward Lingering Potion Aanhoudende vreemde drank
lingering_potion.effect.night_vision Lingering Potion of Night Vision Aanhoudende drank des nachtzichts
lingering_potion.effect.invisibility Lingering Potion of Invisibility Aanhoudende drank der onzichtbaarheid
lingering_potion.effect.leaping Lingering Potion of Leaping Aanhoudende drank der sprongen
lingering_potion.effect.fire_resistance Lingering Potion of Fire Resistance Aanhoudende drank der vuurbestendigheid
lingering_potion.effect.swiftness Lingering Potion of Swiftness Aanhoudende drank der vlotheid
lingering_potion.effect.slowness Lingering Potion of Slowness Aanhoudende drank der traagheid
lingering_potion.effect.water_breathing Lingering Potion of Water Breathing Aanhoudende drank des wateradems
lingering_potion.effect.healing Lingering Potion of Healing Aanhoudende drank der genezing
lingering_potion.effect.harming Lingering Potion of Harming Aanhoudende drank der verwonding
lingering_potion.effect.poison Lingering Potion of Poison Aanhoudende drank des gifs
lingering_potion.effect.regeneration Lingering Potion of Regeneration Aanhoudende drank der regeneratie
lingering_potion.effect.strength Lingering Potion of Strength Aanhoudende drank der kracht
lingering_potion.effect.weakness Lingering Potion of Weakness Aanhoudende drank der zwakheid
lingering_potion.effect.levitation Lingering Potion of Levitation Aanhoudende drank der zweving
lingering_potion.effect.luck Lingering Potion of Luck Aanhoudende drank des geluks
potion.potency.0
potion.potency.1 II II
potion.potency.2 III III
enchantment.damage.all Sharpness Scherpte
enchantment.damage.undead Smite Kastijding
enchantment.damage.arthropods Bane of Arthropods Verderf der geleedpotigen
enchantment.knockback Knockback Terugslag
enchantment.fire Fire Aspect Vuuraspect
enchantment.sweeping Sweeping Edge Vegende rand
enchantment.protect.all Protection Bescherming
enchantment.protect.fire Fire Protection Vuurbescherming
enchantment.protect.fall Feather Falling Vederzacht vallen
enchantment.protect.explosion Blast Protection Explosiebescherming
enchantment.protect.projectile Projectile Protection Projectielbescherming
enchantment.oxygen Respiration Ademhaling
enchantment.waterWorker Aqua Affinity Hydrofiel
enchantment.waterWalker Depth Strider Waterloper
enchantment.frostWalker Frost Walker Vorstloper
enchantment.digging Efficiency Efficiëntie
enchantment.untouching Silk Touch Zijden streling
enchantment.durability Unbreaking Duurzaamheid
enchantment.lootBonus Looting Plundering
enchantment.lootBonusDigger Fortune Geluk
enchantment.lootBonusFishing Luck of the Sea Geluk van de zee
enchantment.fishingSpeed Lure Lokaas
enchantment.arrowDamage Power Kracht
enchantment.arrowFire Flame Vlam
enchantment.arrowKnockback Punch Terugslag
enchantment.arrowInfinite Infinity Oneindigheid
enchantment.thorns Thorns Doornen
enchantment.mending Mending Herstel
enchantment.binding_curse Curse of Binding Vloek der binding
enchantment.vanishing_curse Curse of Vanishing Vloek der verdwijning
enchantment.level.1 I I
enchantment.level.2 II II
enchantment.level.3 III III
enchantment.level.4 IV IV
enchantment.level.5 V V
enchantment.level.6 VI VI
enchantment.level.7 VII VII
enchantment.level.8 VIII VIII
enchantment.level.9 IX IX
enchantment.level.10 X X
gui.advancements Advancements Vooruitgangen
gui.stats Statistics Statistieken
advancements.toast.task Advancement Made! Vooruitgang gemaakt!
advancements.toast.challenge Challenge Complete! Uitdaging voltooid!
advancements.toast.goal Goal Reached! Doel bereikt!
stats.tooltip.type.statistic Statistic Statistiek
stat.generalButton General Algemeen
stat.blocksButton Blocks Blokken
stat.itemsButton Items Voorwerpen
stat.mobsButton Mobs Mobs
stat.used Times Used Keren gebruikt
stat.mined Times Mined Keren ontgonnen
stat.depleted Times Depleted Keren uitgeput
stat.crafted Times Crafted Keren vervaardigd
stat.entityKills You killed %s %s Je hebt %s %s vermoord
stat.entityKilledBy %s killed you %s time(s) %s heeft jou %s keer gedood
stat.entityKills.none You have never killed %s Je hebt %s nooit gedood
stat.entityKilledBy.none You have never been killed by %s Je bent nooit gedood door %s
stat.startGame Times Played Keren gespeeld
stat.createWorld Worlds Created Werelden gemaakt
stat.loadWorld Saves Loaded Werelden geladen
stat.joinMultiplayer Multiplayer Joins Multiplayer gespeeld
stat.leaveGame Games Quit Spellen afgesloten
stat.playOneMinute Time Played Tijd gespeeld
stat.timeSinceDeath Since Last Death Sinds laatste dood
stat.sneakTime Sneak Time Kruiptijd
stat.walkOneCm Distance Walked Afstand gelopen
stat.crouchOneCm Distance Crouched Afstand gekropen
stat.sprintOneCm Distance Sprinted Afstand gesprint
stat.fallOneCm Distance Fallen Afstand gevallen
stat.swimOneCm Distance Swum Afstand gezwommen
stat.flyOneCm Distance Flown Afstand gevlogen
stat.climbOneCm Distance Climbed Afstand geklommen
stat.diveOneCm Distance Dove Afstand gedoken
stat.minecartOneCm Distance by Minecart Afstand per mijnkar
stat.boatOneCm Distance by Boat Afstand per boot
stat.pigOneCm Distance by Pig Afstand per varken
stat.horseOneCm Distance by Horse Afstand per paard
stat.aviateOneCm Distance by Elytra Afstand met dekschild
stat.jump Jumps Sprongen
stat.drop Items Dropped Voorwerpen weggegooid
stat.dropped Dropped Gevallen
stat.pickup Picked Up Opgepakt
stat.damageDealt Damage Dealt Schade toegebracht
stat.damageTaken Damage Taken Schade opgelopen
stat.deaths Number of Deaths Aantal keren doodgegaan
stat.mobKills Mob Kills Mobs gedood
stat.animalsBred Animals Bred Dieren gefokt
stat.playerKills Player Kills Spelers gedood
stat.fishCaught Fish Caught Vissen gevangen
stat.treasureFished Treasure Fished Schatten opgevist
stat.junkFished Junk Fished Afval opgevist
stat.talkedToVillager Talked to Villagers Met dorpelingen gepraat
stat.tradedWithVillager Traded with Villagers Met dorpelingen geruild
stat.cakeSlicesEaten Cake Slices Eaten Taartpunten gegeten
stat.cauldronFilled Cauldrons Filled Ketels gevuld
stat.cauldronUsed Water Taken from Cauldron Water gepakt van ketel
stat.armorCleaned Armor Pieces Cleaned Stukken harnas schoongemaakt
stat.bannerCleaned Banners Cleaned Banieren schoongemaakt
stat.brewingstandInteraction Interactions with Brewing Stand Interacties met brouwstandaard
stat.beaconInteraction Interactions with Beacon Interacties met baken
stat.dropperInspected Droppers Searched Droppers doorzocht
stat.hopperInspected Hoppers Searched Trechters doorzocht
stat.dispenserInspected Dispensers Searched Dispensers doorzocht
stat.noteblockPlayed Note Blocks Played Nootblokken bespeeld
stat.noteblockTuned Note Blocks Tuned Nootblokken afgestemd
stat.flowerPotted Plants Potted Planten gepot
stat.trappedChestTriggered Trapped Chests Triggered Valkisten geactiveerd
stat.enderchestOpened Ender Chests Opened Enderkisten geopend
stat.itemEnchanted Items Enchanted Voorwerpen betoverd
stat.recordPlayed Records Played Platen gespeeld
stat.furnaceInteraction Interactions with Furnace Interacties met oven
stat.workbenchInteraction Interactions with Crafting Table Interacties met werkbank
stat.chestOpened Chests Opened Kisten geopend
stat.shulkerBoxOpened Shulker Boxes Opened Shulkerdozen Geopend
stat.sleepInBed Times Slept in a Bed Aantal keer in een bed geslapen
stat.mineBlock %1$s Mined %1$s ontgonnen
stat.craftItem %1$s Crafted %1$s vervaardigd
stat.useItem %1$s Used %1$s gebruikt
stat.breakItem %1$s Depleted %1$s verbruikt
recipe.toast.title New Recipes Unlocked! Nieuwe recepten vrijgespeeld!
recipe.toast.description Check your recipe book Bekijk je receptenboek
commands.generic.exception An unknown error occurred while attempting to perform this command Er is een onbekende fout opgetreden bij het uitvoeren van deze opdracht
commands.generic.permission You do not have permission to use this command Je hebt geen toestemming om deze opdracht te gebruiken
commands.generic.syntax Invalid command syntax Ongeldige opdrachtsyntax
commands.generic.player.notFound Player '%s' cannot be found Speler '%s' kan niet worden gevonden
commands.generic.entity.notFound Entity '%s' cannot be found Wezen '%s' kan niet gevonden worden
commands.generic.selector.notFound Selector '%s' found nothing Selector '%s' heeft niets gevonden
commands.generic.entity.invalidUuid The entity UUID '%s' is in an invalid format De entiteit-UUID '%s' is in een ongeldig formaat
commands.generic.entity.invalidType Entity type '%s' is invalid Entiteittype '%s' is ongeldig
commands.generic.notFound Unknown command. Try /help for a list of commands Onbekende opdracht. Gebruik /help voor een lijst van opdrachten
commands.generic.parameter.invalid '%s' is not a valid parameter '%s' is geen geldige parameter
commands.generic.num.invalid '%s' is not a valid number '%s' is geen geldig getal
commands.generic.boolean.invalid '%s' is not true or false '%s' is niet 'true' of 'false'
commands.generic.num.tooSmall The number you have entered (%s) is too small, it must be at least %s Het getal dat je hebt ingevoerd (%s) is te klein, het moet ten minste %s zijn
commands.generic.num.tooBig The number you have entered (%s) is too big, it must be at most %s Het getal dat je hebt ingevoerd (%s) is te groot, het mag maximaal %s zijn
commands.generic.blockstate.invalid '%s' is not a state for block %s '%s' is geen status voor blok %s
commands.generic.usage Usage: %s Gebruik: %s
commands.generic.selector_argument Invalid selector argument: '%s' Ongeldig keuze-argument: '%s'
commands.generic.player.unspecified You must specify which player you wish to perform this action on. Je moet opgeven op welke speler je deze actie wil uitvoeren.
commands.setidletimeout.usage /setidletimeout <minutes> /setidletimeout <minuten>
commands.setidletimeout.success Successfully set the idle timeout to %s minutes. Inactieve time-out succesvol ingesteld op %s minuten.
commands.xp.failure.widthdrawXp Cannot give player negative experience points Kan speler geen negatieve ervaringspunten geven
commands.xp.success Given %s experience to %s %s ervaring aan %s gegeven
commands.xp.success.levels Given %s levels to %s %s niveaus gegeven aan %s
commands.xp.success.negative.levels Taken %s levels from %s %s niveaus van %s afgenomen
commands.xp.usage /xp <amount> [player] OR /xp <amount>L [player] /xp <hoeveelheid> [speler] OF /xp <hoeveelheid>L [speler]
commands.playsound.usage /playsound <sound> <source> <player> [x] [y] [z] [volume] [pitch] [minimumVolume] /playsound <geluid> <bron> <speler> [x] [y] [z] [volume] [toonhoogte] [minimumvolume]
commands.playsound.success Played sound '%s' to %s Geluid '%s' afgespeeld voor %s
commands.playsound.playerTooFar Player %s is too far away to hear the sound Speler %s is te ver weg om het geluid te horen
commands.playsound.unknownSoundSource Source %s is unknown Bron '%s' is onbekend
commands.give.usage /give <player> <item> [amount] [data] [dataTag] /give <speler> <voorwerp> [hoeveelheid] [data] [dataTag]
commands.give.item.notFound There is no such item with name %s Er is geen voorwerp met de naam %s
commands.give.block.notFound There is no such block with name %s Er is geen blok met de naam %s
commands.give.success Given %s * %s to %s %s * %s aan %s gegeven
commands.give.tagError Data tag parsing failed: %s Parseren van datatag mislukt: %s
commands.replaceitem.usage block> ... block> ...
commands.replaceitem.entity.usage /replaceitem entity <selector> <slot> <item> [amount] [data] [dataTag] /replaceitem entity <selector> <slot> <voorwerp> [hoeveelheid] [data] [dataTag]
commands.replaceitem.block.usage /replaceitem block <x> <y> <z> <slot> <item> [amount] [data] [dataTag] /replaceitem block <x> <y> <z> <slot> <voorwerp> [hoeveelheid] [gegevens] [gegevenslabel]
commands.replaceitem.tagError Data tag parsing failed: %s Parseren van data-eigenschap mislukt: %s
commands.replaceitem.noContainer Block at %s, %s, %s is not a container Blok op %ss, %s, %s heeft geen inventaris
commands.replaceitem.failed Could not replace slot %s with %s * %s Kon slot %s niet vervangen met %s * %s
commands.replaceitem.success Replaced slot %s with %s * %s Slot %s vervangen met %s * %s
commands.stats.usage block> ... block> ...
commands.stats.entity.usage /stats entity <selector> <mode> ... /stats entity <selector> <mode> ...
commands.stats.entity.set.usage /stats entity <selector> set <stat> <selector> <objective> /stats entity <selector> set <stat> <selector> <doel>
commands.stats.entity.clear.usage /stats entity <selector> clear <stat> /stats entity <selector> clear <stat>
commands.stats.block.usage /stats block <x> <y> <z> <mode> ... /stats block <x> <y> <z> <modus> ...
commands.stats.block.set.usage /stats block <x> <y> <z> set <stat> <selector> <objective> /stats block <x> <y> <z> set <stat> <selecteerder> <doel>
commands.stats.block.clear.usage /stats block <x> <y> <z> clear <stat> /stats block <x> <y> <z> clear <statistiek>
commands.stats.noCompatibleBlock Block at %s, %s, %s can not track stats Blok op %s, %s, %s kan geen statistieken bijhouden
commands.stats.failed Invalid parameters Ongeldige parameters
commands.stats.cleared Cleared %s stats Statistieken %s verwijderd
commands.stats.success Storing %s stats in %s on %s Statistieken %s in %s op %s opgeslagen
commands.summon.usage /summon <entityname> [x] [y] [z] [dataTag] /summon <EntityNaam> [x] [y] [z] [dataTag]
commands.summon.success Object successfully summoned Object succesvol opgeroepen
commands.summon.failed Unable to summon object Kan object niet oproepen
commands.summon.tagError Data tag parsing failed: %s Parseren van data-eigenschap mislukt: %s
commands.summon.outOfWorld Cannot summon the object out of the world Kan het object niet buiten de wereld oproepen
commands.testforblock.usage -1|state|*] [dataTag] -1|state|*] [dataTag]
commands.testforblock.failed.tile The block at %s, %s, %s is %s (expected: %s) Het blok op coördinaten %s, %s, %s is %s (%s werd verwacht)
commands.testforblock.failed.data The block at %s, %s, %s had the data value of %s (expected: %s) Het blok op %s, %s, %s had een datawaarde van %s (verwacht: %s)
commands.testforblock.failed.nbt The block at %s, %s, %s did not have the required NBT keys Het blok op %s, %s, %s had niet de benodigde NBT-tags
commands.testforblock.failed.tileEntity The block at %s, %s, %s is not a block entity and cannot support tag matching Het blok op %s, %s, %s is geen blok-entiteit en kan geen tagkoppeling ondersteunen
commands.testforblock.success Successfully found the block at %s, %s, %s Het blok op %s, %s, %s is succesvol gevonden
commands.testforblock.outOfWorld Cannot test for block outside of the world Kan niet testen voor blokken buiten de wereld
commands.setblock.usage state] [oldBlockHandling] [dataTag] staat] [oudeBlokHandeling] [dataTag]
commands.setblock.success Block placed Blok geplaatst
commands.setblock.failed Unable to place block Niet in staat om blok te plaatsen
commands.setblock.tagError Data tag parsing failed: %s Parseren van data-eigenschap mislukt: %s
commands.setblock.outOfWorld Cannot place block outside of the world Kan blok niet plaatsen buiten de wereld
commands.setblock.notFound There is no such block with ID/name %s Er is geen blok met ID/naam %s
commands.setblock.noChange The block couldn't be placed Het blok kon niet worden geplaatst
commands.fill.usage state] [oldBlockHandling] [dataTag] staat] [oudeBlokHandeling] [dataTag]
commands.fill.outOfWorld Cannot place blocks outside of the world Kan blok niet plaatsen buiten de wereld
commands.fill.tagError Data tag parsing failed: %s Parseren van data-eigenschap mislukt: %s
commands.fill.success %s blocks filled %s blokken gevuld
commands.fill.failed No blocks filled Geen blokken gevuld
commands.fill.tooManyBlocks Too many blocks in the specified area (%s > %s) Teveel blokken in het opgegeven gebied (%s > %s)
commands.clone.usage /clone <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <x> <y> <z> [maskMode] [cloneMode] /clone <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <x> <y> <z> [maskModus] [cloneModus]
commands.clone.outOfWorld Cannot access blocks outside of the world Geen toegang tot blokken buiten de wereld
commands.clone.noOverlap Source and destination can not overlap Bron en bestemming kunnen niet overlappen
commands.clone.success %s blocks cloned %s blokken gekloond
commands.clone.failed No blocks cloned Geen blokken gekloond
commands.clone.tooManyBlocks Too many blocks in the specified area (%s > %s) Teveel blokken in het opgegeven gebied (%s > %s)
commands.compare.usage /testforblocks <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <x> <y> <z> [mode] /testforblocks <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <x> <y> <z> [modus]
commands.compare.outOfWorld Cannot access blocks outside of the world Geen toegang tot blokken buiten de wereld
commands.compare.failed Source and destination are not identical Bron en doel zijn niet identiek
commands.compare.success %s blocks compared %s blokken vergeleken
commands.compare.tooManyBlocks Too many blocks in the specified area (%s > %s) Teveel blokken in het opgegeven gebied (%s > %s)
commands.blockdata.usage /blockdata <x> <y> <z> <dataTag> /blockdata <x> <y> <z> <dataTag>
commands.blockdata.success Block data updated to: %s Blokdata bijgewerkt naar: %s
commands.blockdata.tagError Data tag parsing failed: %s Parseren van data-eigenschap mislukt: %s
commands.blockdata.outOfWorld Cannot change block outside of the world Kan blok niet wijzigen buiten de wereld
commands.blockdata.notValid The target block is not a data holder block Het doelblok is geen datahouderblok
commands.blockdata.failed The data tag did not change: %s De datatag is niet veranderd: %s
commands.entitydata.usage /entitydata <entity> <dataTag> /entitydata <entiteit> <dataTag>
commands.entitydata.success Entity data updated to: %s Entiteitsdata bijgewerkt naar: %s
commands.entitydata.tagError Data tag parsing failed: %s Parseren van data-eigenschap mislukt: %s
commands.entitydata.noPlayers %s is a player and cannot be changed %s is een speler en kan niet worden veranderd
commands.entitydata.failed The data tag did not change: %s De data-eigenschap is niet veranderd: %s
commands.effect.usage /effect <player> <effect> [seconds] [amplifier] [hideParticles] OR /effect <player> clear /effect <speler> <effect> [seconden] [versterkingsFactor] [deeltjesVerbergen] OF /effect <speler> clear
commands.effect.notFound There is no such mob effect with ID %s Er is geen mobeffect met ID %s
commands.effect.success Given %1$s (ID %2$s) * %3$s to %4$s for %5$s seconds %1$s (ID %2$s) * %3$s aan %4$s gegeven voor %5$s seconden
commands.effect.success.removed Took %1$s from %2$s %1$s van %2$s weggenomen
commands.effect.success.removed.all Took all effects from %s Alle effecten van %s zijn weggenomen
commands.effect.failure.notActive Couldn't take %1$s from %2$s as they do not have the effect Kan %1$s niet van %2$s wegnemen omdat de speler het effect niet heeft
commands.effect.failure.notActive.all Couldn't take any effects from %s as they do not have any Kon geen effecten nemen van %s omdat die er geen had
commands.enchant.usage /enchant <player> <enchantment ID> [level] /enchant <speler> <betoverings-ID> [niveau]
commands.enchant.notFound There is no such enchantment with ID %s Er is geen betovering met ID %s
commands.enchant.noItem The target doesn't hold an item Het doel houdt geen voorwerp vast
commands.enchant.cantEnchant The selected enchantment can't be added to the target item De geselecteerde betovering kan niet aan het doelvoorwerp worden toegevoegd
commands.enchant.cantCombine %1$s can't be combined with %2$s %1$s kan niet worden gecombineerd met %2$s
commands.enchant.success Enchanting succeeded Betovering uitgevoerd
commands.particle.usage /particle <name> <x> <y> <z> <xd> <yd> <zd> <speed> [count] [mode] [player] [params] /particle <naam> <x> <y> <z> <xd> <yd> <zd> <snelheid> [aantal] [modus] [speler] [parameters]
commands.particle.success Playing effect %s for %s times Effect %s wordt %s keer afgespeeld
commands.particle.notFound Unknown effect name (%s) Onbekende effectnaam (%s)
commands.particle.invalidParam Invalid param given (%s) Ongeldige parameter (%s)
commands.clear.usage /clear [player] [item] [data] [maxCount] [dataTag] /clear [speler] [voorwerp] [data] [maxAantal] [dataTag]
commands.clear.success Cleared the inventory of %s, removing %s items Inventaris van %s gewist, %s voorwerpen verwijderd
commands.clear.testing %s has %s items that match the criteria %s heeft %s objecten die overeenkomen met de criteria
commands.clear.failure Could not clear the inventory of %s, no items to remove Kan de inventaris van %s niet legen, geen voorwerpen om te verwijderen
commands.clear.tagError Data tag parsing failed: %s Parseren van data-eigenschap is mislukt: %s
commands.downfall.usage /toggledownfall /toggledownfall
commands.downfall.success Toggled downfall Neerslag omgeschakeld
commands.time.usage add|query> <value> add|query> <waarde>
commands.time.added Added %s to the time %s aan de tijd toegevoegd
commands.time.set Set the time to %s Tijd verzet naar %s
commands.time.query Time is %s Tijd is %s
commands.players.usage /list /list
commands.players.list There are %s/%s players online: %s van de %s spelers zijn online:
commands.banlist.ips There are %s total banned IP addresses: Er zijn in totaal %s verbannen IP-adressen:
commands.banlist.players There are %s total banned players: Er zijn in totaal %s verbannen spelers:
commands.banlist.usage players] spelers]
commands.kill.usage entity] entiteit]
commands.kill.successful Killed %s %s gedood
commands.kick.success Kicked %s from the game %s is uit het spel gezet
commands.kick.success.reason Kicked %s from the game: '%s' %s is uit het spel gezet: '%s'
commands.kick.usage /kick <player> [reason ...] /kick <speler> [reden ...]
commands.op.success Opped %s %s is gepromoveerd
commands.op.failed Could not op %s Kon %s niet promoveren
commands.op.usage /op <player> /op <speler>
commands.deop.success De-opped %s %s is gedegradeerd
commands.deop.failed Could not de-op %s Kon %s niet degraderen
commands.deop.usage /deop <player> /deop <speler>
commands.say.usage /say <message ...> /say <bericht ...>
commands.ban.success Banned player %s Speler %s is verbannen
commands.ban.failed Could not ban player %s Kon %s niet verbannen
commands.ban.usage /ban <name> [reason ...] /ban <naam> [reden ...]
commands.unban.success Unbanned player %s Speler %s is niet langer verbannen
commands.unban.failed Could not unban player %s je kan %s niet unbannen
commands.unban.usage /pardon <name> /pardon <naam>
commands.banip.invalid You have entered an invalid IP address or a player that is not online Je hebt een ongeldig IP-adres of een speler die niet online is opgegeven
commands.banip.success Banned IP address %s IP-adres %s is verbannen
commands.banip.success.players Banned IP address %s belonging to %s Het IP-adres %s, behorende tot %s, is verbannen
commands.banip.usage name> [reason ...] naam> [reden ...]
commands.unbanip.invalid You have entered an invalid IP address Je hebt een ongeldig IP-adres opgegeven
commands.unbanip.success Unbanned IP address %s IP-adres %s is niet langer verbannen
commands.unbanip.usage /pardon-ip <address> /pardon-ip <adres>
commands.save.usage /save-all [flush] /save-all [flush]
commands.save-on.alreadyOn Saving is already turned on Opslaan is al ingeschakeld
commands.save-on.usage /save-on /save-on
commands.save-off.alreadyOff Saving is already turned off Opslaan is al uitgeschakeld
commands.save-off.usage /save-off /save-off
commands.save.enabled Turned on world auto-saving Automatisch opslaan van wereld ingeschakeld
commands.save.disabled Turned off world auto-saving Automatisch opslaan van wereld uitgeschakeld
commands.save.start Saving... Opslaan...
commands.save.success Saved the world Wereld opgeslagen
commands.save.failed Saving failed: %s Opslaan mislukt: %s
commands.save.flushStart Flushing all saves... Werelden uitschrijven...
commands.save.flushEnd Flushing completed Uitschrijven compleet
commands.stop.usage /stop /stop
commands.stop.start Stopping the server Server stoppen...
commands.tp.usage /tp [target player] <destination player> OR /tp [target player] <x> <y> <z> [<yaw> <pitch>] /tp [doelspeler] <bestemmingsspeler> OF /tp [doelspeler] <x> <y> <z> [<X-draairichting> <Y-draairichting>]
commands.tp.success Teleported %s to %s %s is naar %s geteleporteerd
commands.tp.success.coordinates Teleported %s to %s, %s, %s %s is geteleporteerd naar %s,%s,%s
commands.tp.notSameDimension Unable to teleport because players are not in the same dimension Kan niet teleporteren omdat de spelers zich niet in dezelfde dimensie bevinden
commands.teleport.usage /teleport <entity> <x> <y> <z> [<y-rot> <x-rot>] /teleport <entiteit> <x> <y> <z> [<y-draairichting> <x-draairichting>]
commands.teleport.success.coordinates Teleported %s to %s, %s, %s %s geteleporteerd naar %s, %s, %s
commands.whitelist.list There are %s (out of %s seen) whitelisted players: %s (van de %s tegengekomen) spelers staan op de witte lijst:
commands.whitelist.enabled Turned on the whitelist Whitelist is ingeschakeld
commands.whitelist.disabled Turned off the whitelist Whitelist uitgezet
commands.whitelist.reloaded Reloaded the whitelist Whitelist herladen
commands.whitelist.add.success Added %s to the whitelist %s is toegevoegd aan de whitelist
commands.whitelist.add.failed Could not add %s to the whitelist Kon %s niet aan de whitelist toevoegen
commands.whitelist.add.usage /whitelist add <player> /whitelist add <speler>
commands.whitelist.remove.success Removed %s from the whitelist %s is verwijderd van de whitelist
commands.whitelist.remove.failed Could not remove %s from the whitelist Kon %s niet uit de whitelist verwijderen
commands.whitelist.remove.usage /whitelist remove <player> /whitelist remove <speler>
commands.whitelist.usage off|list|add|remove|reload> off|list|add|remove|reload>
commands.advancement.usage revoke|test> <player> revoke|test> <speler>
commands.advancement.advancementNotFound No advancement was found by the name '%1$s' Geen vooruitgang gevonden bij de naam '%s'
commands.advancement.criterionNotFound The advancement '%1$s' does not contain the criterion '%2$s' De vooruitgang '%s' bevat niet het criterium '%s'
commands.reload.usage /reload /reload
commands.reload.success Successfully reloaded loot tables, advancements and functions Buittabellen, vooruitgangen en functies succesvol herladen
commands.function.usage unless <selector>] unless <selecteerder>]
commands.function.unknown Unknown function '%s' Functie '%s' is onbekend
commands.function.success Executed %2$s command(s) from function '%1$s' %2$s commando('s) uitgevoerd van functie '%1$s'
commands.function.skipped Skipped execution of function '%1$s' Uitvoering van functie '%1$s' overgeslagen
commands.advancement.grant.usage until|from|through|everything> until|from|through|everything>
commands.advancement.grant.only.usage /advancement grant <player> only <advancement> [criterion] /advancement grant <speler> only <vooruitgang> [criterium]
commands.advancement.grant.only.failed Couldn't grant the advancement '%1$s' to %2$s because they already have it Kon vooruitgang '%1$s' niet aan %2$s geven, omdat de speler deze al heeft
commands.advancement.grant.only.success Granted the entire advancement '%1$s' to %2$s Volledige vooruitgang '%1$s' aan %2$s gegeven
commands.advancement.grant.criterion.failed Couldn't grant the criterion '%3$s' of advancement '%1$s' to %2$s because they already have it Kon criterium '%3$s' van vooruitgang '%1$s' niet aan %2$s geven, omdat de speler dit al heeft
commands.advancement.grant.criterion.success Granted the criterion '%3$s' of advancement '%1$s' to %2$s Criterium '%3$s' van vooruitgang '%1$s' aan %2$s gegeven
commands.advancement.grant.until.usage /advancement grant <player> until <advancement> /advancement grant <speler> until <vooruitgang>
commands.advancement.grant.until.failed Couldn't grant the advancement '%1$s' or its ancestors to %2$s because they already have them all Kon '%1$s', inclusief alles dat daarvoor komt, niet aan %2$s geven, omdat de speler alles al heeft
commands.advancement.grant.until.success Granted '%1$s' and all ancestors (%3$s total granted) to %2$s '%1$s' aan %2$s gegeven, inclusief alles dat daarvoor komt (%3$s totaal)
commands.advancement.grant.from.usage /advancement grant <player> from <advancement> /advancement grant <speler> from <vooruitgang>
commands.advancement.grant.from.failed Couldn't grant the advancement '%1$s' or its descendants to %2$s because they already have them all Kon '%1$s', inclusief alles dat daarna komt, niet aan %2$s geven, omdat de speler alles al heeft
commands.advancement.grant.from.success Granted '%1$s' and all descendants (%3$s total granted) to %2$s '%1$s' aan %2$s gegeven, inclusief alles dat daarna komt (%3$s totaal)
commands.advancement.grant.through.usage /advancement grant <player> through <advancement> /advancement grant <speler> through <vooruitgang>
commands.advancement.grant.through.failed Couldn't grant the advancement '%1$s', its ancestors or its descendants to %2$s because they already have them all Kon '%1$s', inclusief allen die daarvoor en daarna komen, niet aan %2$s geven omdat de speler alles al heeft
commands.advancement.grant.through.success Granted '%1$s', all ancestors and all descendants (%3$s total granted) to %2$s '%1$s' gegeven aan %2$s, inclusief allen die daarvoor en daarna komen (%3$s totaal)
commands.advancement.grant.everything.usage /advancement grant <player> everything /advancement grant <speler> everything
commands.advancement.grant.everything.failed Couldn't grant any advancements to %1$s because they already have them all Kon geen vooruitgangen geven aan %1$s, omdat de speler alles al heeft
commands.advancement.grant.everything.success Granted every advancement (%2$s total granted) to %1$s Elke vooruitgang (%2$s totaal) gegeven aan %1$s
commands.advancement.revoke.usage until|from|through|everything> until|from|through|everything>
commands.advancement.revoke.only.usage /advancement revoke <player> only <advancement> [criterion] /advancement revoke <speler> only <vooruitgang> [criterium]
commands.advancement.revoke.only.failed Couldn't revoke the advancement '%1$s' from %2$s because they haven't started it Kon de vooruitgang '%1$s' van %2$s niet intrekken, omdat deze niet behaald is
commands.advancement.revoke.only.success Revoked the entire advancement '%1$s' from %2$s Volledige vooruitgang '%1$s' van %2$s ingetrokken
commands.advancement.revoke.criterion.failed Couldn't revoke the criterion '%3$s' of advancement '%1$s' from %2$s because they haven't started it Kon criterium '%3$s' van vooruitgang '%1$s' niet intrekken van %2$s, omdat deze niet behaald is
commands.advancement.revoke.criterion.success Revoked the criterion '%3$s' of advancement '%1$s' from %2$s Criterium '%3$s' van vooruitgang '%1$s' ingetrokken van %2$s
commands.advancement.revoke.until.usage /advancement revoke <player> until <advancement> /advancement revoke <speler> until <vooruitgang>
commands.advancement.revoke.until.failed Couldn't revoke the advancement '%1$s' or its ancestors from %2$s because they haven't started any Kon '%1$s', inclusief allen die daarvoor komen, niet intrekken van %2$s, omdat er geen behaald zijn
commands.advancement.revoke.until.success Revoked '%1$s' and all ancestors (%3$s total revoked) from %2$s '%1$s' ingetrokken van %2$s, inclusief allen die daarvoor komen (%3$s totaal)
commands.advancement.revoke.from.usage /advancement revoke <player> from <advancement> /advancement revoke <speler> from <vooruitgang>
commands.advancement.revoke.from.failed Couldn't revoke the advancement '%1$s' or its descendants from %2$s because they haven't started any Kon '%1$s', inclusief allen die daarna komen, niet intrekken van %2$s, omdat er geen behaald zijn
commands.advancement.revoke.from.success Revoked '%1$s' and all descendants (%3$s total revoked) from %2$s '%1$s' ingetrokken van %2$s, inclusief allen die daarna komen (%3$s totaal)
commands.advancement.revoke.through.usage /advancement revoke <player> through <advancement> /advancement revoke <speler> through <vooruitgang>
commands.advancement.revoke.through.failed Couldn't revoke the advancement '%1$s', its ancestors or its descendants from %2$s because they haven't started any Kon '%1$s', inclusief allen die daarvoor en daarna komen, niet intrekken van %2$s, omdat er geen behaald zijn
commands.advancement.revoke.through.success Revoked '%1$s', all ancestors and all descendants (%3$s total revoked) from %2$s '%1$s' ingetrokken van %2$s, inclusief allen die daarvoor en daarna komen (%3$s totaal)
commands.advancement.revoke.everything.usage /advancement revoke <player> everything /advancement revoke <speler> everything
commands.advancement.revoke.everything.failed Couldn't revoke any advancements to %1$s because they haven't started any Kon geen vooruitgangen van %1$s intrekken omdat er geen behaald zijn
commands.advancement.revoke.everything.success Revoked every advancement (%2$s total revoked) from %1$s Elke vooruitgang ingetrokken (%2$s totaal) van %1$s
commands.advancement.test.usage /advancement test <player> <advancement> [criterion] /advancement test <speler> <vooruitgang> [criterium]
commands.advancement.test.criterion.success Player %1$s has completed criterion '%3$s' of advancement '%2$s' Speler %1$s heeft criterium '%3$s' voor vooruitgang '%2$s' voltooid
commands.advancement.test.criterion.notDone Player %1$s has not completed criterion '%3$s' of advancement '%2$s' Speler %1$s heeft criterium '%3$s' van vooruitgang '%2$s' niet voltooid
commands.advancement.test.advancement.success Player %1$s has completed advancement '%2$s' Speler %1$s heeft vooruitgang '%2$s' voltooid
commands.advancement.test.advancement.notDone Player %1$s has not completed advancement '%2$s' Speler %s heeft vooruitgang '%s' niet voltooid
commands.scoreboard.usage players|teams> ... players|teams> ...
commands.scoreboard.noMultiWildcard Only one user wildcard allowed Slechts één gebruikerjokerteken toegestaan
commands.scoreboard.allMatchesFailed All matches failed Alle vergelijkingen mislukt
commands.scoreboard.teamNotFound No team was found by the name '%s' Er is geen team gevonden met de naam '%s'
commands.scoreboard.objectiveNotFound No objective was found by the name '%s' Er is geen doel gevonden met de naam '%s'
commands.scoreboard.objectiveReadOnly The objective '%s' is read-only and cannot be set Het doel '%s' is alleen-lezen en kan niet worden ingesteld
commands.scoreboard.objectives.usage add|remove|setdisplay> ... add|remove|setdisplay> ...
commands.scoreboard.objectives.setdisplay.usage /scoreboard objectives setdisplay <slot> [objective] /scoreboard objectives setdisplay <slot> [doel]
commands.scoreboard.objectives.setdisplay.invalidSlot No such display slot '%s' Er is geen weergaveslot '%s'
commands.scoreboard.objectives.setdisplay.successCleared Cleared objective display slot '%s' Doelweergaveslot '%s' gewist
commands.scoreboard.objectives.setdisplay.successSet Set the display objective in slot '%s' to '%s' Weergavedoel in slot '%s' verzet naar '%s'
commands.scoreboard.objectives.add.usage /scoreboard objectives add <name> <criteriaType> [display name ...] /scoreboard objectives add <naam> <criteriaType> [weergavenaam ...]
commands.scoreboard.objectives.add.wrongType Invalid objective criteria type '%s' Ongeldig objectieve criteria type '%s'
commands.scoreboard.objectives.add.alreadyExists An objective with the name '%s' already exists Een doel met de naam '%s' bestaat al
commands.scoreboard.objectives.add.tooLong The name '%s' is too long for an objective, it can be at most %s characters long De naam van een doel kan maximaal %s tekens lang zijn; '%s' is te lang
commands.scoreboard.objectives.add.displayTooLong The display name '%s' is too long for an objective, it can be at most %s characters long De weergavenaam van een doel kan maximaal %s tekens lang zijn; '%s' is te lang
commands.scoreboard.objectives.add.success Added new objective '%s' successfully Nieuw doel '%s' is succesvol toegevoegd
commands.scoreboard.objectives.remove.usage /scoreboard objectives remove <name> /scoreboard objectives remove <naam>
commands.scoreboard.objectives.remove.success Removed objective '%s' successfully Doel '%s' is succesvol verwijderd
commands.scoreboard.objectives.list.count Showing %s objective(s) on scoreboard: %s doel(en) op scorebord tonen:
commands.scoreboard.objectives.list.entry - %s: displays as '%s' and is type '%s' - %s: wordt weergegeven als '%s' en is type '%s'
commands.scoreboard.objectives.list.empty There are no objectives on the scoreboard Er zijn geen doelen op het scorebord
commands.scoreboard.players.usage add|remove|reset|list|enable|test|operation|tag> ... add|remove|reset|list|enable|test|operation|tag> ...
commands.scoreboard.players.name.tooLong The name '%s' is too long for a player, it can be at most %s characters long De naam '%s' is te lang voor een speler, het mag slechts %s karakters bevatten
commands.scoreboard.players.set.success Set score of %s for player %s to %s Score %s voor speler %s is verzet naar %s
commands.scoreboard.players.set.tagMismatch The dataTag does not match for %s De dataTag komt niet overeen voor %s
commands.scoreboard.players.set.tagError Could not parse dataTag, reason: %s Kon dataTag niet parseren, reden: %s
commands.scoreboard.players.set.usage /scoreboard players set <player> <objective> <score> [dataTag] /scoreboard players set <speler> <doel> <score> [dataTag]
commands.scoreboard.players.add.usage /scoreboard players add <player> <objective> <count> [dataTag] /scoreboard players add <speler> <doel> <aantal> [dataTag]
commands.scoreboard.players.remove.usage /scoreboard players remove <player> <objective> <count> [dataTag] /scoreboard players remove <speler> <doel> <aantal> [dataTag]
commands.scoreboard.players.reset.usage /scoreboard players reset <player> [objective] /scoreboard players reset <speler> [doel]
commands.scoreboard.players.reset.success Reset scores of player %s Alle scores van speler %s resetten
commands.scoreboard.players.resetscore.success Reset score %s of player %s Score %s van speler %s gereset
commands.scoreboard.players.list.usage /scoreboard players list [name] /scoreboard players list [naam]
commands.scoreboard.players.list.count Showing %s tracked players on the scoreboard: %s gevolgde spelers op het scorebord tonen:
commands.scoreboard.players.list.empty There are no tracked players on the scoreboard Er zijn geen gevolgde spelers op het scorebord
commands.scoreboard.players.list.player.count Showing %s tracked objective(s) for %s: %s gevolgde doel(en) voor %s:
commands.scoreboard.players.list.player.entry - %2$s: %1$s (%3$s) - %2$s: %1$s (%3$s)
commands.scoreboard.players.list.player.empty Player %s has no scores recorded Speler %s heeft geen opgeslagen scores
commands.scoreboard.players.enable.usage /scoreboard players enable <player> <trigger> /scoreboard players enable <speler> <trigger>
commands.scoreboard.players.enable.success Enabled trigger %s for %s Trigger %s ingeschakeld voor %s
commands.scoreboard.players.enable.noTrigger Objective %s is not a trigger Doel %s is geen trigger
commands.scoreboard.players.test.usage /scoreboard players test <player> <objective> <min> [max] /scoreboard players test <speler> <doel> <minimaal> [maximaal]
commands.scoreboard.players.test.notFound No %s score for %s found Geen %s score voor %s gevonden
commands.scoreboard.players.test.failed Score %s is NOT in range %s to %s Score %s is NIET in het bereik van %s tot %s
commands.scoreboard.players.test.success Score %s is in range %s to %s Score %s is in bereik van %s tot %s
commands.scoreboard.players.operation.usage /scoreboard players operation <targetName> <targetObjective> <operation> <selector> <objective> /scoreboard players operation <doelNaam> <doelDoel> <operatie> <selector> <doel>
commands.scoreboard.players.operation.notFound No %s score for %s found Voor %2$s is score '%1$s' niet gevonden
commands.scoreboard.players.operation.invalidOperation Invalid operation %s Ongeldige bewerking %s
commands.scoreboard.players.operation.success Operation applied successfully Operatie succesvol toegepast
commands.scoreboard.players.tag.usage remove|list> <tagName> [dataTag] remove|list> <tagNaam> [dataTag]
commands.scoreboard.players.tag.tagMismatch The dataTag does not match for %s Deze dataTag komt niet overeen voor %s
commands.scoreboard.players.tag.tooMany Can't add more than %s tags to an entity Je kunt niet meer dan %s tags aan een entiteit toevoegen
commands.scoreboard.players.tag.notFound Entity didn't have the %s tag Entiteit had geen %s-tag
commands.scoreboard.players.tag.success.add Tag %s added Tag %s toegevoegd
commands.scoreboard.players.tag.success.remove Tag %s removed Tag %s weggehaald
commands.scoreboard.players.tag.list Tags on entity %s are: De tags op entiteit %s zijn:
commands.scoreboard.players.tag.tagError Players tag command failed, reason: %s Labelcommando voor spelers mislukt, reden: %s
commands.scoreboard.teams.usage add|remove|empty|join|leave|option> ... add|remove|empty|join|leave|option> ...
commands.scoreboard.teams.add.usage /scoreboard teams add <name> [display name ...] /scoreboard teams add <naam> [weergavenaam ...]
commands.scoreboard.teams.add.alreadyExists A team with the name '%s' already exists Een team met de naam '%s' bestaat al
commands.scoreboard.teams.add.tooLong The name '%s' is too long for a team, it can be at most %s characters long De naam van een team kan maximaal %s tekens lang zijn; '%s' is te lang
commands.scoreboard.teams.add.displayTooLong The display name '%s' is too long for a team, it can be at most %s characters long De weergavenaam van een team kan maximaal %s tekens lang zijn; '%s' is te lang
commands.scoreboard.teams.add.success Added new team '%s' successfully Nieuw team '%s' is succesvol toegevoegd
commands.scoreboard.teams.list.usage /scoreboard teams list [name] /scoreboard teams list [naam]
commands.scoreboard.teams.list.count Showing %s teams on the scoreboard: %s teams op het scorebord tonen:
commands.scoreboard.teams.list.entry - %1$s: '%2$s' has %3$s players - %1$s: '%2$s' heeft %3$s spelers
commands.scoreboard.teams.list.empty There are no teams registered on the scoreboard Er zijn geen teams geregistreerd op het scorebord
commands.scoreboard.teams.list.player.count Showing %s player(s) in team %s: %s spelers in team %s tonen:
commands.scoreboard.teams.list.player.entry - %2$s: %1$s (%3$s) - %2$s: %1$s (%3$s)
commands.scoreboard.teams.list.player.empty Team %s has no players Team %s heeft geen spelers
commands.scoreboard.teams.empty.usage /scoreboard teams empty <team> /scoreboard teams empty <team>
commands.scoreboard.teams.empty.alreadyEmpty Team %s is already empty, cannot remove nonexistant players Team %s is al leeg; kan niet-bestaande spelers niet verwijderen
commands.scoreboard.teams.empty.success Removed all %s player(s) from team %s Alle %s speler(s) zijn uit team %s verwijderd
commands.scoreboard.teams.remove.usage /scoreboard teams remove <name> /scoreboard teams remove <naam>
commands.scoreboard.teams.remove.success Removed team %s Team %s is verwijderd
commands.scoreboard.teams.join.usage /scoreboard teams join <team> [player] /scoreboard teams join <team> [speler]
commands.scoreboard.teams.join.success Added %s player(s) to team %s: %s %s speler(s) zijn aan %s toegevoegd: %s
commands.scoreboard.teams.join.failure Could not add %s player(s) to team %s: %s Kan %s speler(s) niet aan team %s toevoegen: %s
commands.scoreboard.teams.leave.usage /scoreboard teams leave [player] /scoreboard teams leave [speler]
commands.scoreboard.teams.leave.success Removed %s player(s) from their teams: %s %s speler(s) zijn uit hun teams verwijderd: %s
commands.scoreboard.teams.leave.failure Could not remove %s player(s) from their teams: %s Kan %s spelers niet uit hun teams verwijderen: %s
commands.scoreboard.teams.leave.noTeam You are not in a team Je bent geen lid van een team
commands.scoreboard.teams.option.usage color|seeFriendlyInvisibles|nametagVisibility|deathMessageVisibility|collisionRule> <value> color|seeFriendlyInvisibles|nametagVisibility|deathMessageVisibility|collisionRule> <waarde>
commands.scoreboard.teams.option.noValue Valid values for option %s are: %s Geldige waarden voor optie %s zijn: %s
commands.scoreboard.teams.option.success Set option %s for team %s to %s Optie %s voor team %s verzet naar %s
commands.execute.usage -1|state|*> <command> -1|staat|*> <opdracht>
commands.execute.allInvocationsFailed All invocations failed: '%s' Alle aanroepen zijn mislukt: '%s'
commands.execute.failed Failed to execute '%s' as %s Gefaald om '%s' uit te voeren als %s
commands.gamemode.success.self Set own game mode to %s Eigen spelmodus is gewijzigd naar %s
commands.gamemode.success.other Set %s's game mode to %s Spelmodus van %s is gewijzigd naar %s
commands.gamemode.usage /gamemode <mode> [player] /gamemode <modus> [speler]
commands.defaultgamemode.usage /defaultgamemode <mode> /defaultgamemode <modus>
commands.defaultgamemode.success The world's default game mode is now %s De standaard spelmodus van deze wereld is nu %s
commands.me.usage /me <action ...> /me <actie ...>
commands.help.header --- Showing help page %s of %s (/help <page>) --- --- Helppagina %s van %s (/help <pagina>) ---
commands.help.footer Tip: Use the <tab> key while typing a command to auto-complete the command or its arguments Tip: Gebruik <tab> tijdens het typen van een opdracht om de opdracht of de argumenten automatisch te voltooien
commands.help.usage command name] opdrachtnaam]
commands.trigger.usage set> <value> set> <waarde>
commands.trigger.invalidObjective Invalid trigger name %s Ongeldige triggernaam %s
commands.trigger.invalidMode Invalid trigger mode %s Ongeldige triggermodus %s
commands.trigger.disabled Trigger %s is not enabled Trigger %s is niet ingeschakeld
commands.trigger.invalidPlayer Only players can use the /trigger command Alleen spelers kunnen gebruik maken van de /trigger opdracht
commands.trigger.success Trigger %s changed with %s %s Trigger %s is veranderd met %s %s
commands.publish.usage /publish /publish
commands.publish.started Local game hosted on port %s Lokaal spel wordt gehost op poort %s
commands.publish.failed Unable to host local game Kan lokaal spel niet hosten
commands.debug.start Started debug profiling Foutopsporingsprofilering gestart
commands.debug.stop Stopped debug profiling after %s seconds (%s ticks) Foutopsporingsprofilering na %s seconden gestopt (%s ticks)
commands.debug.notStarted Can't stop profiling when we haven't started yet! We kunnen niet stoppen met profileren als we nog niet zijn begonnen!
commands.debug.usage stop> stop>
commands.chunkinfo.usage /chunkinfo [<x> <y> <z>] /chunkinfo [<x> <y> <z>]
commands.chunkinfo.location Chunk location: (%s, %s, %s) Chunklocatie: (%s, %s, %s)
commands.chunkinfo.noChunk No chunk found at chunk position %s, %s, %s Geen chunk gevonden op chunkpositie %s, %s, %s
commands.chunkinfo.notEmpty Chunk is not empty. Chunk is niet leeg.
commands.chunkinfo.empty Chunk is empty. Chunk is leeg.
commands.chunkinfo.notCompiled Chunk is not compiled. Chunk is niet gecompileerd.
commands.chunkinfo.compiled Chunk is compiled. Chunk is gecompileerd.
commands.chunkinfo.hasNoRenderableLayers Chunk has no renderable layers. Chunk heeft geen renderbare lagen
commands.chunkinfo.hasLayers Chunk has layers: %s Chunk heeft lagen: %s
commands.chunkinfo.isEmpty Chunk has empty layers: %s Chunk heeft lege lagen: %s
commands.chunkinfo.vertices %s layer's buffer contains %s vertices Buffer van laag %s bevat %s hoekpunten
commands.chunkinfo.data First 64 vertices are: %s Eerste 64 hoekpunten zijn: %s
commands.tellraw.usage /tellraw <player> <raw json message> /tellraw <speler> <raw json bericht>
commands.tellraw.jsonException Invalid json: %s Ongeldige JSON: %s
commands.message.usage /tell <player> <private message ...> /tell <speler> <privébericht ...>
commands.message.sameTarget You can't send a private message to yourself! Je kunt geen privébericht naar jezelf sturen!
commands.message.display.outgoing You whisper to %s: %s Je fluistert naar %s: %s
commands.message.display.incoming %s whispers to you: %s %s fluistert naar jou: %s
commands.difficulty.usage /difficulty <new difficulty> /difficulty <nieuwe moeilijkheid>
commands.difficulty.success Set game difficulty to %s Niveau ingesteld op %s
commands.spawnpoint.usage /spawnpoint [player] [<x> <y> <z>] /spawnpoint [speler] [<x> <y> <z>]
commands.spawnpoint.success Set %s's spawn point to (%s, %s, %s) Spawnpunt van %s ingesteld naar (%s, %s, %s)
commands.setworldspawn.usage /setworldspawn [<x> <y> <z>] /setworldspawn [<x> <y> <z>]
commands.setworldspawn.success Set the world spawn point to (%s, %s, %s) Wereldspawnpunt ingesteld op (%s, %s, %s)
commands.gamerule.usage /gamerule <rule name> [value] /gamerule <regelnaam> [waarde]
commands.gamerule.success Game rule %s has been updated to %s Spelregel %s is bijgewerkt naar %s
commands.gamerule.norule No game rule called '%s' is available Er is geen spelregel genaamd '%s' beschikbaar
commands.gamerule.nopermission Only server owners can change '%s' Alleen servereigenaren kunnen '%s' veranderen
commands.weather.usage rain|thunder> [duration in seconds] rain|thunder> [duur in seconden]
commands.weather.clear Changing to clear weather Weer veranderen naar helder
commands.weather.rain Changing to rainy weather Weer veranderen in regenachtig
commands.weather.thunder Changing to rain and thunder Weer veranderen naar regen en storm
commands.testfor.usage /testfor <player> [dataTag] /testfor <speler> [dataTag]
commands.testfor.failure %s did not match the required data structure %s voldeet niet aan de vereiste data structure
commands.testfor.success Found %s %s gevonden
commands.testfor.tagError Data tag parsing failed: %s Parseren van data-eigenschap mislukt: %s
commands.seed.usage /seed /seed
commands.seed.success Seed: %s Seed: %s
commands.spreadplayers.noop No players found to spread Geen spelers gevonden om te verspreiden
commands.spreadplayers.usage false> <player ...> false> <speler ...>
commands.spreadplayers.spreading.teams Spreading %s team(s) %s blocks around %s, %s (min %s blocks apart) Verspreidt %s teams %s blokken rond %s,%s (minimaal %s blokken van elkaar)
commands.spreadplayers.spreading.players Spreading %s player(s) %s blocks around %s, %s (min %s blocks apart) Verspreidt %s spelers %s blokken rond %s,%s (minimaal %s blokken van elkaar)
commands.spreadplayers.success.teams Successfully spread %s team(s) around %s, %s Alle %s teams zijn verspreid rond %s,%s
commands.spreadplayers.success.players Successfully spread %s player(s) around %s, %s Alle %s spelers zijn verspreid rond %s,%s
commands.spreadplayers.info.teams (Average distance between teams is %s blocks apart after %s iterations) (Gemiddelde afstand tussen teams is %s blokken na %s rondes)
commands.spreadplayers.info.players (Average distance between players is %s blocks apart after %s iterations) (Gemiddelde afstand tussen spelers is %s blokken na %s rondes)
commands.spreadplayers.failure.teams Could not spread %s team(s) around %s, %s (too many players for space - try using spread of at most %s) Kon geen %s teams verspreiden, %s,%s (te veel spelers voor de plaats - probeer te verspreiden van hoogstens %s)
commands.spreadplayers.failure.players Could not spread %s player(s) around %s, %s (too many players for space - try using spread of at most %s) Kon geen %s teams verspreiden %s,%s (te veel spelers voor de plaats - probeer het verspreiden van hoogstens %s)
commands.recipe.usage take> [player] <name|*> take> [player] <name|*>
commands.recipe.alreadyHave Player %s already has a recipe for %s Speler %s heeft al een recept voor %s
commands.recipe.dontHave Player %s doesn't have the recipe for %s Speler %s heeft het recept voor %s niet
commands.recipe.give.success.all Successfully given all recipes to %s Alle recepten succesvol gegeven aan %s
commands.recipe.give.success.one Successfully given %s the recipe for %s Succesvol aan %s het recept gegeven voor %s
commands.recipe.take.success.all Successfully taken all recipes from %s Alle recepten succesvol afgenomen van %s
commands.recipe.take.success.one Successfully removed the recipe for %s from %s Het recept voor %s succesvol verwijderd van %s
commands.recipe.unknownrecipe %s is an unknown recipe %s is een onbekend recept
commands.recipe.unsupported %s is an unsupported recipe Recept %s wordt niet ondersteund
commands.worldborder.usage center|damage|warning|get|add> ... center|damage|warning|get|add> ...
commands.worldborder.add.usage /worldborder add <sizeInBlocks> [timeInSeconds] /worldborder add <grootteInBlokken> [tijdInSeconden]
commands.worldborder.set.usage /worldborder set <sizeInBlocks> [timeInSeconds] /worldborder set <grootteInBlokken> [tijdInSeconden]
commands.worldborder.set.success Set world border to %s blocks wide (from %s blocks) Wereldgrens ingesteld op %s blokken breed (van de %s blokken)
commands.worldborder.get.success World border is currently %s blocks wide Wereldgrens is nu %s blokken breed
commands.worldborder.setSlowly.shrink.success Shrinking world border to %s blocks wide (down from %s blocks) over %s seconds Wereldgrens verkleint naar %s blokken breed (van de %s blokken) in %s seconden
commands.worldborder.setSlowly.grow.success Growing world border to %s blocks wide (up from %s blocks) over %s seconds Wereldgrens vergroot naar %s blokken breed (van de %s blokken) in %s seconden
commands.worldborder.center.usage /worldborder center <x> <z> /worldborder center <x> <z>
commands.worldborder.center.success Set world border center to %s, %s Wereldgrenscentrum ingesteld op %s,%s
commands.worldborder.damage.usage amount> ... amount> ...
commands.worldborder.damage.buffer.usage /worldborder damage buffer <sizeInBlocks> /worldborder damage buffer <grootteInBlokken>
commands.worldborder.damage.buffer.success Set world border damage buffer to %s blocks (from %s blocks) Wereldgrens schadebuffer ingesteld op %s blokken (van de %s blokken)
commands.worldborder.damage.amount.usage /worldborder damage amount <damagePerBlock> /worldborder damage amount <schadePerBlok>
commands.worldborder.damage.amount.success Set world border damage amount to %s per block (from %s per block) Wereldgrens schade-aantal ingesteld op %s per blok (van de %s blokken)
commands.worldborder.warning.usage distance> ... distance> ...
commands.worldborder.warning.time.usage /worldborder warning time <seconds> /worldborder warning time <seconden>
commands.worldborder.warning.time.success Set world border warning to %s seconds away (from %s seconds) Het wereldgrens waarschuwingsbericht is %s seconden weggezet (was %s seconden)
commands.worldborder.warning.distance.usage /worldborder warning distance <distance> /worldborder warning distance <afstand>
commands.worldborder.warning.distance.success Set world border warning to %s blocks away (from %s blocks) Het wereldgrens waarschuwingsbericht is %s blokken weggezet (was %s blokken)
commands.title.usage subtitle|actionbar|clear|reset|times ... subtitle|actionbar|clear|reset|times ...
commands.title.usage.title subtitle|actionbar <raw json title> subtitle|actionbar <raw json bericht>
commands.title.usage.clear reset reset
commands.title.usage.times /title <player> times <fadeIn> <stay> <fadeOut> /title <speler> times <fadeIn> <zichtbaar> <fadeOut>
commands.title.success Title command successfully executed Titel opdracht succesvol uitgevoerd
commands.stopsound.usage /stopsound <player> [source] [sound] /stopsound <speler> [bron] [geluid]
commands.stopsound.unknownSoundSource Source %s is unknown Bron '%s' is onbekend
commands.stopsound.success.individualSound Stopped sound '%s' with source '%s' for %s Geluid '%s' gestopt met bron '%s' voor %s
commands.stopsound.success.soundSource Stopped source '%s' for %s Bron '%s' gestopt voor %s
commands.stopsound.success.all Stopped all sounds for %s Alle geluiden gestopt voor %s
commands.locate.usage /locate <feature> /locate <bouwerk>
commands.locate.success Located %s at %s (y?) %s %s gevonden op %s (y?) %s
commands.locate.failure Unable to locate any %s feature Kon %s niet vinden
itemGroup.buildingBlocks Building Blocks Bouwblokken
itemGroup.decorations Decoration Blocks Decoratieve blokken
itemGroup.redstone Redstone Redstone
itemGroup.transportation Transportation Vervoer
itemGroup.misc Miscellaneous Diversen
itemGroup.search Search Items Zoeken
itemGroup.food Foodstuffs Voedsel
itemGroup.tools Tools Gereedschappen
itemGroup.combat Combat Gevecht
itemGroup.brewing Brewing Brouwen
itemGroup.materials Materials Materialen
itemGroup.inventory Survival Inventory Inventaris
itemGroup.hotbar Saved Toolbars Opgeslagen werkbalken
inventory.binSlot Destroy Item Voorwerp vernietigen
inventory.hotbarSaved Item toolbar saved (restore with %1$s+%2$s) Werkbalk opgeslagen (draai terug met %1$s+%2$s)
inventory.hotbarInfo Save toolbar with %1$s+%2$s Sla werkbalk op met %1$s+%2$s
advMode.setCommand Set Console Command for Block Consoleopdracht voor blok instellen
advMode.setCommand.success Command set: %s Opdracht ingesteld: %s
advMode.command Console Command Consoleopdracht
advMode.nearestPlayer Use "@p" to target nearest player Gebruik "@p" om op de dichtstbijzijnde speler te richten
advMode.randomPlayer Use "@r" to target random player Gebruik "@r" om op een willekeurige speler te richten
advMode.allPlayers Use "@a" to target all players Gebruik "@a" om op alle spelers te richten
advMode.allEntities Use "@e" to target all entities Gebruik "@e" om op alle entiteiten te richten
advMode.self Use "@s" to target the executing entity Gebruik '@s' om op het uitvoerende entiteit te doelen
advMode.previousOutput Previous Output Vorige uitvoer
advMode.mode.sequence Chain Ketting
advMode.mode.auto Repeat Herhaal
advMode.mode.redstone Impulse Impuls
advMode.mode.conditional Conditional Voorwaardelijk
advMode.mode.unconditional Unconditional Onvoorwaardelijk
advMode.mode.redstoneTriggered Needs Redstone Heeft Redstone nodig
advMode.mode.autoexec.bat Always Active Altijd actief
advMode.notEnabled Command blocks are not enabled on this server Opdrachtblokken zijn niet ingeschakeld op deze server
advMode.notAllowed Must be an opped player in creative mode Je moet een gepromoveerde (op-)speler in de Creative-modus zijn
mount.onboard Press %1$s to dismount Druk op %1$s om af te stappen
build.tooHigh Height limit for building is %s blocks Hoogtelimiet voor bouwen is %s blokken
item.modifiers.mainhand When in main hand: Wanneer in Dominante Hand:
item.modifiers.offhand When in off hand: Wanneer in Niet Dominante Hand:
item.modifiers.feet When on feet: Wanneer op de voeten:
item.modifiers.legs When on legs: Wanneer op de benen:
item.modifiers.chest When on body: Wanneer op het lichaam:
item.modifiers.head When on head: Wanneer op het hoofd:
attribute.modifier.plus.0 +%s %s +%s %s
attribute.modifier.plus.1 +%s%% %s +%s%% %s
attribute.modifier.plus.2 +%s%% %s +%s%% %s
attribute.modifier.take.0 -%s %s -%s %s
attribute.modifier.take.1 -%s%% %s -%s%% %s
attribute.modifier.take.2 -%s%% %s -%s%% %s
attribute.modifier.equals.0 %s %s %s %s
attribute.modifier.equals.1 %s%% %s %s%% %s
attribute.modifier.equals.2 %s%% %s %s%% %s
attribute.name.horse.jumpStrength Horse Jump Strength Sterkte paardensprong
attribute.name.zombie.spawnReinforcements Zombie Reinforcements Zombieversterkingen
attribute.name.generic.maxHealth Max Health Maximale gezondheid
attribute.name.generic.followRange Mob Follow Range Volgbereik mobs
attribute.name.generic.knockbackResistance Knockback Resistance Terugslagsweerstand
attribute.name.generic.movementSpeed Speed Snelheid
attribute.name.generic.attackDamage Attack Damage Aanvalsschade
attribute.name.generic.attackSpeed Attack Speed Aanvalssnelheid
attribute.name.generic.luck Luck Geluk
attribute.name.generic.armor Armor Harnas
attribute.name.generic.armorToughness Armor Toughness Harnashardheid
screenshot.success Saved screenshot as %s Schermafbeelding opgeslagen als %s
screenshot.failure Couldn't save screenshot: %s Schermafbeelding kon niet worden opgeslagen: %s
item.banner.black.name Black Banner Zwarte banier
item.banner.red.name Red Banner Rode banier
item.banner.green.name Green Banner Groene banier
item.banner.brown.name Brown Banner Bruine banier
item.banner.blue.name Blue Banner Blauwe banier
item.banner.purple.name Purple Banner Paarse banier
item.banner.cyan.name Cyan Banner Cyaan banier
item.banner.silver.name Light Gray Banner Lichtgrijze banier
item.banner.gray.name Gray Banner Grijze banier
item.banner.pink.name Pink Banner Roze banier
item.banner.lime.name Lime Banner Lichtgroene banier
item.banner.yellow.name Yellow Banner Gele banier
item.banner.lightBlue.name Light Blue Banner Lichtblauwe banier
item.banner.magenta.name Magenta Banner Magenta banier
item.banner.orange.name Orange Banner Oranje banier
item.banner.white.name White Banner Witte banier
item.shield.name Shield Schild
item.shield.black.name Black Shield Zwart Schild
item.shield.red.name Red Shield Rood schild
item.shield.green.name Green Shield Groen schild
item.shield.brown.name Brown Shield Bruin schild
item.shield.blue.name Blue Shield Blauw schild
item.shield.purple.name Purple Shield Paars schild
item.shield.cyan.name Cyan Shield Turquoise schild
item.shield.silver.name Light Gray Shield Lichtgrijs schild
item.shield.gray.name Gray Shield Grijs schild
item.shield.pink.name Pink Shield Roze schild
item.shield.lime.name Lime Shield Lichtgroen schild
item.shield.yellow.name Yellow Shield Geel schild
item.shield.lightBlue.name Light Blue Shield Lichtblauw schild
item.shield.magenta.name Magenta Shield Magenta schild
item.shield.orange.name Orange Shield Oranje schild
item.shield.white.name White Shield Wit Schild
item.banner.square_bottom_left.black Black Base Dexter Canton Zwart basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_left.red Red Base Dexter Canton Rood basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_left.green Green Base Dexter Canton Groen basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_left.brown Brown Base Dexter Canton Bruin basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_left.blue Blue Base Dexter Canton Blauw basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_left.purple Purple Base Dexter Canton Paars basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_left.cyan Cyan Base Dexter Canton Cyaan basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_left.silver Light Gray Base Dexter Canton Lichtgrijs basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_left.gray Gray Base Dexter Canton Grijs basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_left.pink Pink Base Dexter Canton Roze basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_left.lime Lime Base Dexter Canton Lichtgroen basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_left.yellow Yellow Base Dexter Canton Geel basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_left.lightBlue Light Blue Base Dexter Canton Lichtblauw basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_left.magenta Magenta Base Dexter Canton Magenta basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_left.orange Orange Base Dexter Canton Oranje basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_left.white White Base Dexter Canton Wit basis dexter kanton
item.banner.square_bottom_right.black Black Base Sinister Canton Zwart basis sinister kanton
item.banner.square_bottom_right.red Red Base Sinister Canton Rood basis sinister kanton
item.banner.square_bottom_right.green Green Base Sinister Canton Groen basis sinister kanton
item.banner.square_bottom_right.brown Brown Base Sinister Canton Bruin basis sinister kanton
item.banner.square_bottom_right.blue Blue Base Sinister Canton Blauw basis sinister kanton
item.banner.square_bottom_right.purple Purple Base Sinister Canton Paars basis sinister kanton
item.banner.square_bottom_right.cyan Cyan Base Sinister Canton Cyaan basis sinister kanton
item.banner.square_bottom_right.silver Light Gray Base Sinister Canton Lichtgrijs basis sinister kanton
item.banner.square_bottom_right.gray Gray Base Sinister Canton Grijs basis sinister kanton
item.banner.square_bottom_right.pink Pink Base Sinister Canton Roze basis sinister kanton
item.banner.square_bottom_right.lime Lime Base Sinister Canton Lichtgroen basis sinister kanton
item.banner.square_bottom_right.yellow Yellow Base Sinister Canton Geel basis sinister kanton
item.banner.square_bottom_right.lightBlue Light Blue Base Sinister Canton Lichtblauw basis sinister kanton
item.banner.square_bottom_right.magenta Magenta Base Sinister Canton Magenta basis sinister kanton
item.banner.square_bottom_right.orange Orange Base Sinister Canton Oranje basis sinister kanton
item.banner.square_bottom_right.white White Base Sinister Canton Wit basis sinister kanton
item.banner.square_top_left.black Black Chief Dexter Canton Zwart hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_left.red Red Chief Dexter Canton Rood hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_left.green Green Chief Dexter Canton Groen hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_left.brown Brown Chief Dexter Canton Bruin hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_left.blue Blue Chief Dexter Canton Blauw hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_left.purple Purple Chief Dexter Canton Paars hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_left.cyan Cyan Chief Dexter Canton Cyaan hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_left.silver Light Gray Chief Dexter Canton Lichtgrijs hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_left.gray Gray Chief Dexter Canton Grijs hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_left.pink Pink Chief Dexter Canton Roze hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_left.lime Lime Chief Dexter Canton Lichtgroen hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_left.yellow Yellow Chief Dexter Canton Geel hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_left.lightBlue Light Blue Chief Dexter Canton Lichtblauw hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_left.magenta Magenta Chief Dexter Canton Magenta hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_left.orange Orange Chief Dexter Canton Oranje hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_left.white White Chief Dexter Canton Wit hoofd dexter kanton
item.banner.square_top_right.black Black Chief Sinister Canton Zwart hoofd sinister kanton
item.banner.square_top_right.red Red Chief Sinister Canton Rood hoofd sinister kanton
item.banner.square_top_right.green Green Chief Sinister Canton Groen hoofd sinister kanton
item.banner.square_top_right.brown Brown Chief Sinister Canton Bruin hoofd sinister kanton
item.banner.square_top_right.blue Blue Chief Sinister Canton Blauw hoofd sinister kanton
item.banner.square_top_right.purple Purple Chief Sinister Canton Paars hoofd sinister kanton
item.banner.square_top_right.cyan Cyan Chief Sinister Canton Cyaan hoofd sinister kanton
item.banner.square_top_right.silver Light Gray Chief Sinister Canton Lichtgrijs hoofd sinister kanton
item.banner.square_top_right.gray Gray Chief Sinister Canton Grijs hoofd sinister kanton
item.banner.square_top_right.pink Pink Chief Sinister Canton Roze hoofd sinister kanton
item.banner.square_top_right.lime Lime Chief Sinister Canton Lichtgroen hoofd sinister kanton
item.banner.square_top_right.yellow Yellow Chief Sinister Canton Geel hoofd sinister kanton
item.banner.square_top_right.lightBlue Light Blue Chief Sinister Canton Lichtblauw hoofd sinister kanton
item.banner.square_top_right.magenta Magenta Chief Sinister Canton Magenta hoofd sinister kanton
item.banner.square_top_right.orange Orange Chief Sinister Canton Oranje hoofd sinister kanton
item.banner.square_top_right.white White Chief Sinister Canton Wit hoofd sinister kanton
item.banner.stripe_bottom.black Black Base Zwarte basis
item.banner.stripe_bottom.red Red Base Rode basis
item.banner.stripe_bottom.green Green Base Groene basis
item.banner.stripe_bottom.brown Brown Base Bruine basis
item.banner.stripe_bottom.blue Blue Base Blauwe basis
item.banner.stripe_bottom.purple Purple Base Paarse basis
item.banner.stripe_bottom.cyan Cyan Base Turquoise basis
item.banner.stripe_bottom.silver Light Gray Base Lichtgrijze basis
item.banner.stripe_bottom.gray Gray Base Grijze basis
item.banner.stripe_bottom.pink Pink Base Roze basis
item.banner.stripe_bottom.lime Lime Base Lichtgroene basis
item.banner.stripe_bottom.yellow Yellow Base Gele basis
item.banner.stripe_bottom.lightBlue Light Blue Base Lichtblauwe basis
item.banner.stripe_bottom.magenta Magenta Base Magenta basis
item.banner.stripe_bottom.orange Orange Base Oranje basis
item.banner.stripe_bottom.white White Base Witte basis
item.banner.stripe_top.black Black Chief Zwarte top
item.banner.stripe_top.red Red Chief Rode top
item.banner.stripe_top.green Green Chief Groene top
item.banner.stripe_top.brown Brown Chief Bruine top
item.banner.stripe_top.blue Blue Chief Blauwe top
item.banner.stripe_top.purple Purple Chief Paarse top
item.banner.stripe_top.cyan Cyan Chief Turquoise top
item.banner.stripe_top.silver Light Gray Chief Lichtgrijze top
item.banner.stripe_top.gray Gray Chief Grijze top
item.banner.stripe_top.pink Pink Chief Roze top
item.banner.stripe_top.lime Lime Chief Lichtgroene top
item.banner.stripe_top.yellow Yellow Chief Gele top
item.banner.stripe_top.lightBlue Light Blue Chief Lichtblauwe top
item.banner.stripe_top.magenta Magenta Chief Magenta top
item.banner.stripe_top.orange Orange Chief Oranje top
item.banner.stripe_top.white White Chief Witte top
item.banner.stripe_left.black Black Pale Dexter Zwarte paal dexter
item.banner.stripe_left.red Red Pale Dexter Rode paal dexter
item.banner.stripe_left.green Green Pale Dexter Groene paal dexter
item.banner.stripe_left.brown Brown Pale Dexter Bruine paal dexter
item.banner.stripe_left.blue Blue Pale Dexter Blauwe paal dexter
item.banner.stripe_left.purple Purple Pale Dexter Paarse paal dexter
item.banner.stripe_left.cyan Cyan Pale Dexter Cyaan paal dexter
item.banner.stripe_left.silver Light Gray Pale Dexter Lichtgrijze paal dexter
item.banner.stripe_left.gray Gray Pale Dexter Grijze paal dexter
item.banner.stripe_left.pink Pink Pale Dexter Roze paal dexter
item.banner.stripe_left.lime Lime Pale Dexter Lichtgroene paal dexter
item.banner.stripe_left.yellow Yellow Pale Dexter Gele paal dexter
item.banner.stripe_left.lightBlue Light Blue Pale Dexter Lichtblauwe paal dexter
item.banner.stripe_left.magenta Magenta Pale Dexter Magenta paal dexter
item.banner.stripe_left.orange Orange Pale Dexter Oranje paal dexter
item.banner.stripe_left.white White Pale Dexter Witte paal dexter
item.banner.stripe_right.black Black Pale Sinister Zwarte paal sinister
item.banner.stripe_right.red Red Pale Sinister Rode paal sinister
item.banner.stripe_right.green Green Pale Sinister Groene paal sinister
item.banner.stripe_right.brown Brown Pale Sinister Bruine paal sinister
item.banner.stripe_right.blue Blue Pale Sinister Blauwe Paal Sinister
item.banner.stripe_right.purple Purple Pale Sinister Paarse paal sinister
item.banner.stripe_right.cyan Cyan Pale Sinister Cyaan paal sinister
item.banner.stripe_right.silver Light Gray Pale Sinister Lichtgrijze paal sinister
item.banner.stripe_right.gray Gray Pale Sinister Grijze paal sinister
item.banner.stripe_right.pink Pink Pale Sinister Roze paal sinister
item.banner.stripe_right.lime Lime Pale Sinister Lichtgroene paal sinister
item.banner.stripe_right.yellow Yellow Pale Sinister Gele paal sinister
item.banner.stripe_right.lightBlue Light Blue Pale Sinister Lichtblauwe paal sinister
item.banner.stripe_right.magenta Magenta Pale Sinister Magenta paal sinister
item.banner.stripe_right.orange Orange Pale Sinister Oranje paal sinister
item.banner.stripe_right.white White Pale Sinister Witte paal sinister
item.banner.stripe_center.black Black Pale Zwarte paal
item.banner.stripe_center.red Red Pale Rode paal
item.banner.stripe_center.green Green Pale Groene paal
item.banner.stripe_center.brown Brown Pale Bruine paal
item.banner.stripe_center.blue Blue Pale Blauwe paal
item.banner.stripe_center.purple Purple Pale Paarse paal
item.banner.stripe_center.cyan Cyan Pale Cyaan paal
item.banner.stripe_center.silver Light Gray Pale Lichtgrijze paal
item.banner.stripe_center.gray Gray Pale Grijze paal
item.banner.stripe_center.pink Pink Pale Roze paal
item.banner.stripe_center.lime Lime Pale Lichtgroene paal
item.banner.stripe_center.yellow Yellow Pale Gele paal
item.banner.stripe_center.lightBlue Light Blue Pale Lichtblauwe paal
item.banner.stripe_center.magenta Magenta Pale Magenta paal
item.banner.stripe_center.orange Orange Pale Oranje paal
item.banner.stripe_center.white White Pale Witte paal
item.banner.stripe_middle.black Black Fess Zwarte faas
item.banner.stripe_middle.red Red Fess Rode faas
item.banner.stripe_middle.green Green Fess Groene faas
item.banner.stripe_middle.brown Brown Fess Bruine faas
item.banner.stripe_middle.blue Blue Fess Blauwe faas
item.banner.stripe_middle.purple Purple Fess Paarse faas
item.banner.stripe_middle.cyan Cyan Fess Cyaan faas
item.banner.stripe_middle.silver Light Gray Fess Lichtgrijze faas
item.banner.stripe_middle.gray Gray Fess Grijze faas
item.banner.stripe_middle.pink Pink Fess Roze faas
item.banner.stripe_middle.lime Lime Fess Lichtgroene faas
item.banner.stripe_middle.yellow Yellow Fess Gele faas
item.banner.stripe_middle.lightBlue Light Blue Fess Lichtblauwe faas
item.banner.stripe_middle.magenta Magenta Fess Magenta faas
item.banner.stripe_middle.orange Orange Fess Oranje faas
item.banner.stripe_middle.white White Fess Witte faas
item.banner.stripe_downright.black Black Bend Zwarte band
item.banner.stripe_downright.red Red Bend Rode band
item.banner.stripe_downright.green Green Bend Groene band
item.banner.stripe_downright.brown Brown Bend Bruine band
item.banner.stripe_downright.blue Blue Bend Blauwe band
item.banner.stripe_downright.purple Purple Bend Paarse band
item.banner.stripe_downright.cyan Cyan Bend Cyaan band
item.banner.stripe_downright.silver Light Gray Bend Lichtgrijze band
item.banner.stripe_downright.gray Gray Bend Grijze band
item.banner.stripe_downright.pink Pink Bend Roze band
item.banner.stripe_downright.lime Lime Bend Lichtgroene band
item.banner.stripe_downright.yellow Yellow Bend Gele band
item.banner.stripe_downright.lightBlue Light Blue Bend Lichtblauwe band
item.banner.stripe_downright.magenta Magenta Bend Magenta band
item.banner.stripe_downright.orange Orange Bend Oranje band
item.banner.stripe_downright.white White Bend Witte band
item.banner.stripe_downleft.black Black Bend Sinister Zwarte band sinister
item.banner.stripe_downleft.red Red Bend Sinister Rode band sinister
item.banner.stripe_downleft.green Green Bend Sinister Groene band sinister
item.banner.stripe_downleft.brown Brown Bend Sinister Bruine band sinister
item.banner.stripe_downleft.blue Blue Bend Sinister Blauwe band sinister
item.banner.stripe_downleft.purple Purple Bend Sinister Paarse band sinister
item.banner.stripe_downleft.cyan Cyan Bend Sinister Cyaan band sinister
item.banner.stripe_downleft.silver Light Gray Bend Sinister Lichtgrijze band sinister
item.banner.stripe_downleft.gray Gray Bend Sinister Grijze band sinister
item.banner.stripe_downleft.pink Pink Bend Sinister Roze band sinister
item.banner.stripe_downleft.lime Lime Bend Sinister Lichtgroene band sinister
item.banner.stripe_downleft.yellow Yellow Bend Sinister Gele band sinister
item.banner.stripe_downleft.lightBlue Light Blue Bend Sinister Lichtblauwe band sinister
item.banner.stripe_downleft.magenta Magenta Bend Sinister Magenta band sinister
item.banner.stripe_downleft.orange Orange Bend Sinister Oranje band sinister
item.banner.stripe_downleft.white White Bend Sinister Witte band sinister
item.banner.small_stripes.black Black Paly Zwarte paly
item.banner.small_stripes.red Red Paly Rode paly
item.banner.small_stripes.green Green Paly Groene paly
item.banner.small_stripes.brown Brown Paly Bruine paly
item.banner.small_stripes.blue Blue Paly Blauwe paly
item.banner.small_stripes.purple Purple Paly Paarse paly
item.banner.small_stripes.cyan Cyan Paly Cyaan paly
item.banner.small_stripes.silver Light Gray Paly Lichtgrijze paly
item.banner.small_stripes.gray Gray Paly Grijze paly
item.banner.small_stripes.pink Pink Paly Roze paly
item.banner.small_stripes.lime Lime Paly Lichtgroene paly
item.banner.small_stripes.yellow Yellow Paly Gele paly
item.banner.small_stripes.lightBlue Light Blue Paly Lichtblauwe paly
item.banner.small_stripes.magenta Magenta Paly Magenta paly
item.banner.small_stripes.orange Orange Paly Oranje paly
item.banner.small_stripes.white White Paly Witte paly
item.banner.cross.black Black Saltire Zwart andreaskruis
item.banner.cross.red Red Saltire Rood andreaskruis
item.banner.cross.green Green Saltire Groen andreaskruis
item.banner.cross.brown Brown Saltire Bruin andreaskruis
item.banner.cross.blue Blue Saltire Blauw andreaskruis
item.banner.cross.purple Purple Saltire Paars andreaskruis
item.banner.cross.cyan Cyan Saltire Cyaan andreaskruis
item.banner.cross.silver Light Gray Saltire Lichtgrijs andreaskruis
item.banner.cross.gray Gray Saltire Grijs andreaskruis
item.banner.cross.pink Pink Saltire Roze andreaskruis
item.banner.cross.lime Lime Saltire Lichtgroen andreaskruis
item.banner.cross.yellow Yellow Saltire Geel andreaskruis
item.banner.cross.lightBlue Light Blue Saltire Lichtblauw andreaskruis
item.banner.cross.magenta Magenta Saltire Magenta andreaskruis
item.banner.cross.orange Orange Saltire Oranje andreaskruis
item.banner.cross.white White Saltire Wit andreaskruis
item.banner.triangle_bottom.black Black Chevron Zwarte keper
item.banner.triangle_bottom.red Red Chevron Rode keper
item.banner.triangle_bottom.green Green Chevron Groene keper
item.banner.triangle_bottom.brown Brown Chevron Bruine keper
item.banner.triangle_bottom.blue Blue Chevron Blauwe keper
item.banner.triangle_bottom.purple Purple Chevron Paarse keper
item.banner.triangle_bottom.cyan Cyan Chevron Cyaan keper
item.banner.triangle_bottom.silver Light Gray Chevron Lichtgrijze keper
item.banner.triangle_bottom.gray Gray Chevron Grijze keper
item.banner.triangle_bottom.pink Pink Chevron Roze keper
item.banner.triangle_bottom.lime Lime Chevron Lichtgroene keper
item.banner.triangle_bottom.yellow Yellow Chevron Gele keper
item.banner.triangle_bottom.lightBlue Light Blue Chevron Lichtblauwe keper
item.banner.triangle_bottom.magenta Magenta Chevron Magenta keper
item.banner.triangle_bottom.orange Orange Chevron Oranje keper
item.banner.triangle_bottom.white White Chevron Witte keper
item.banner.triangle_top.black Black Inverted Chevron Zwarte omgekeerde keper
item.banner.triangle_top.red Red Inverted Chevron Rode omgekeerde keper
item.banner.triangle_top.green Green Inverted Chevron Groene omgekeerde keper
item.banner.triangle_top.brown Brown Inverted Chevron Bruine omgekeerde keper
item.banner.triangle_top.blue Blue Inverted Chevron Blauwe omgekeerde keper
item.banner.triangle_top.purple Purple Inverted Chevron Paarse omgekeerde keper
item.banner.triangle_top.cyan Cyan Inverted Chevron Cyaan omgekeerde keper
item.banner.triangle_top.silver Light Gray Inverted Chevron Lichtgrijze omgekeerde keper
item.banner.triangle_top.gray Gray Inverted Chevron Grijze omgekeerde keper
item.banner.triangle_top.pink Pink Inverted Chevron Roze omgekeerde keper
item.banner.triangle_top.lime Lime Inverted Chevron Lichtgroene omgekeerde keper
item.banner.triangle_top.yellow Yellow Inverted Chevron Gele omgekeerde keper
item.banner.triangle_top.lightBlue Light Blue Inverted Chevron Lichtblauwe omgekeerde keper
item.banner.triangle_top.magenta Magenta Inverted Chevron Magenta omgekeerde keper
item.banner.triangle_top.orange Orange Inverted Chevron Oranje omgekeerde keper
item.banner.triangle_top.white White Inverted Chevron Witte omgekeerde keper
item.banner.triangles_bottom.black Black Base Indented Zwarte ingesprongen basis
item.banner.triangles_bottom.red Red Base Indented Rode ingesprongen basis
item.banner.triangles_bottom.green Green Base Indented Groene ingesprongen basis
item.banner.triangles_bottom.brown Brown Base Indented Bruine ingesprongen basis
item.banner.triangles_bottom.blue Blue Base Indented Blauwe ingesprongen basis
item.banner.triangles_bottom.purple Purple Base Indented Paarse ingesprongen basis
item.banner.triangles_bottom.cyan Cyan Base Indented Cyaan ingesprongen basis
item.banner.triangles_bottom.silver Light Gray Base Indented Lichtgrijze ingesprongen basis
item.banner.triangles_bottom.gray Gray Base Indented Grijze ingesprongen basis
item.banner.triangles_bottom.pink Pink Base Indented Roze ingesprongen basis
item.banner.triangles_bottom.lime Lime Base Indented Lichtgroene ingesprongen basis
item.banner.triangles_bottom.yellow Yellow Base Indented Gele ingesprongen basis
item.banner.triangles_bottom.lightBlue Light Blue Base Indented Lichtblauwe ingesprongen basis
item.banner.triangles_bottom.magenta Magenta Base Indented Magenta ingesprongen basis
item.banner.triangles_bottom.orange Orange Base Indented Oranje ingesprongen basis
item.banner.triangles_bottom.white White Base Indented Witte ingesprongen basis
item.banner.triangles_top.black Black Chief Indented Zwarte ingesprongen hoofd
item.banner.triangles_top.red Red Chief Indented Rode ingesprongen hoofd
item.banner.triangles_top.green Green Chief Indented Groene ingesprongen hoofd
item.banner.triangles_top.brown Brown Chief Indented Bruine ingesprongen hoofd
item.banner.triangles_top.blue Blue Chief Indented Blauwe ingesprongen hoofd
item.banner.triangles_top.purple Purple Chief Indented Paarse ingesprongen hoofd
item.banner.triangles_top.cyan Cyan Chief Indented Cyaan ingesprongen hoofd
item.banner.triangles_top.silver Light Gray Chief Indented Lichtgrijze ingesprongen hoofd
item.banner.triangles_top.gray Gray Chief Indented Grijze ingesprongen hoofd
item.banner.triangles_top.pink Pink Chief Indented Roze ingesprongen hoofd
item.banner.triangles_top.lime Lime Chief Indented Lichtgroene ingesprongen hoofd
item.banner.triangles_top.yellow Yellow Chief Indented Gele ingesprongen hoofd
item.banner.triangles_top.lightBlue Light Blue Chief Indented Lichtblauwe ingesprongen hoofd
item.banner.triangles_top.magenta Magenta Chief Indented Magenta ingesprongen hoofd
item.banner.triangles_top.orange Orange Chief Indented Oranje ingesprongen hoofd
item.banner.triangles_top.white White Chief Indented Witte ingesprongen hoofd
item.banner.diagonal_left.black Black Per Bend Sinister Zwarte per band sinister
item.banner.diagonal_left.red Red Per Bend Sinister Rode per band sinister
item.banner.diagonal_left.green Green Per Bend Sinister Groene per band sinister
item.banner.diagonal_left.brown Brown Per Bend Sinister Bruine per band sinister
item.banner.diagonal_left.blue Blue Per Bend Sinister Blauwe per band sinister
item.banner.diagonal_left.purple Purple Per Bend Sinister Paarse per band sinister
item.banner.diagonal_left.cyan Cyan Per Bend Sinister Cyaan per band sinister
item.banner.diagonal_left.silver Light Gray Per Bend Sinister Lichtgrijze per band sinister
item.banner.diagonal_left.gray Gray Per Bend Sinister Grijze per band sinister
item.banner.diagonal_left.pink Pink Per Bend Sinister Roze per band sinister
item.banner.diagonal_left.lime Lime Per Bend Sinister Lichtgroene per band sinister
item.banner.diagonal_left.yellow Yellow Per Bend Sinister Gele per band sinister
item.banner.diagonal_left.lightBlue Light Blue Per Bend Sinister Lichtblauwe per band sinister
item.banner.diagonal_left.magenta Magenta Per Bend Sinister Magenta per band sinister
item.banner.diagonal_left.orange Orange Per Bend Sinister Oranje per band sinister
item.banner.diagonal_left.white White Per Bend Sinister Witte per band sinister
item.banner.diagonal_right.black Black Per Bend Zwarte per band
item.banner.diagonal_right.red Red Per Bend Rode per band
item.banner.diagonal_right.green Green Per Bend Groene per band
item.banner.diagonal_right.brown Brown Per Bend Bruine per band
item.banner.diagonal_right.blue Blue Per Bend Blauwe per band
item.banner.diagonal_right.purple Purple Per Bend Paarse per band
item.banner.diagonal_right.cyan Cyan Per Bend Cyaan per band
item.banner.diagonal_right.silver Light Gray Per Bend Lichtgrijze per band
item.banner.diagonal_right.gray Gray Per Bend Grijze per band
item.banner.diagonal_right.pink Pink Per Bend Roze per band
item.banner.diagonal_right.lime Lime Per Bend Lichtgroene per band
item.banner.diagonal_right.yellow Yellow Per Bend Gele per band
item.banner.diagonal_right.lightBlue Light Blue Per Bend Lichtblauwe per band
item.banner.diagonal_right.magenta Magenta Per Bend Magenta per band
item.banner.diagonal_right.orange Orange Per Bend Oranje per band
item.banner.diagonal_right.white White Per Bend Witte per band
item.banner.diagonal_up_left.black Black Per Bend Inverted Zwarte per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_left.red Red Per Bend Inverted Rode per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_left.green Green Per Bend Inverted Groene per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_left.brown Brown Per Bend Inverted Bruine per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_left.blue Blue Per Bend Inverted Blauwe per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_left.purple Purple Per Bend Inverted Paarse per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_left.cyan Cyan Per Bend Inverted Cyaan per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_left.silver Light Gray Per Bend Inverted Lichtgrijze per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_left.gray Gray Per Bend Inverted Grijze per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_left.pink Pink Per Bend Inverted Roze per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_left.lime Lime Per Bend Inverted Lichtgroene per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_left.yellow Yellow Per Bend Inverted Gele per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_left.lightBlue Light Blue Per Bend Inverted Lichtblauwe per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_left.magenta Magenta Per Bend Inverted Magenta per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_left.orange Orange Per Bend Inverted Oranje per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_left.white White Per Bend Inverted Witte per band omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.black Black Per Bend Sinister Inverted Zwarte per band sinister omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.red Red Per Bend Sinister Inverted Rode per band sinister omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.green Green Per Bend Sinister Inverted Groene per band sinister omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.brown Brown Per Bend Sinister Inverted Bruine per band sinister omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.blue Blue Per Bend Sinister Inverted Blauwe per band sinister omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.purple Purple Per Bend Sinister Inverted Paarse per band sinister omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.cyan Cyan Per Bend Sinister Inverted Cyaan per band sinister omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.silver Light Gray Per Bend Sinister Inverted Lichtgrijze per band sinister omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.gray Gray Per Bend Sinister Inverted Grijze per band sinister omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.pink Pink Per Bend Sinister Inverted Roze per band sinister omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.lime Lime Per Bend Sinister Inverted Lichtgroene per band sinister omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.yellow Yellow Per Bend Sinister Inverted Gele per band sinister omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.lightBlue Light Blue Per Bend Sinister Inverted Lichtblauwe per band sinister omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.magenta Magenta Per Bend Sinister Inverted Magenta per band sinister omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.orange Orange Per Bend Sinister Inverted Oranje per band sinister omgekeerd
item.banner.diagonal_up_right.white White Per Bend Sinister Inverted Witte per band sinister omgekeerd
item.banner.circle.black Black Roundel Zwart rozet
item.banner.circle.red Red Roundel Rood rozet
item.banner.circle.green Green Roundel Groen rozet
item.banner.circle.brown Brown Roundel Bruin rozet
item.banner.circle.blue Blue Roundel Blauw rozet
item.banner.circle.purple Purple Roundel Paars rozet
item.banner.circle.cyan Cyan Roundel Cyaan rozet
item.banner.circle.silver Light Gray Roundel Lichtgrijs rozet
item.banner.circle.gray Gray Roundel Grijs rozet
item.banner.circle.pink Pink Roundel Roze rozet
item.banner.circle.lime Lime Roundel Lichtgroen rozet
item.banner.circle.yellow Yellow Roundel Geel rozet
item.banner.circle.lightBlue Light Blue Roundel Lichtblauw rozet
item.banner.circle.magenta Magenta Roundel Magenta rozet
item.banner.circle.orange Orange Roundel Oranje rozet
item.banner.circle.white White Roundel Wit rozet
item.banner.rhombus.black Black Lozenge Zwarte ruit
item.banner.rhombus.red Red Lozenge Rode ruit
item.banner.rhombus.green Green Lozenge Groene ruit
item.banner.rhombus.brown Brown Lozenge Bruine ruit
item.banner.rhombus.blue Blue Lozenge Blauwe ruit
item.banner.rhombus.purple Purple Lozenge Paarse ruit
item.banner.rhombus.cyan Cyan Lozenge Cyaan ruit
item.banner.rhombus.silver Light Gray Lozenge Lichtgrijze ruit
item.banner.rhombus.gray Gray Lozenge Grijze ruit
item.banner.rhombus.pink Pink Lozenge Roze ruit
item.banner.rhombus.lime Lime Lozenge Lichtgroene ruit
item.banner.rhombus.yellow Yellow Lozenge Gele ruit
item.banner.rhombus.lightBlue Light Blue Lozenge Lichtblauwe ruit
item.banner.rhombus.magenta Magenta Lozenge Magenta ruit
item.banner.rhombus.orange Orange Lozenge Oranje ruit
item.banner.rhombus.white White Lozenge Witte ruit
item.banner.half_vertical.black Black Per Pale Zwarte per paal
item.banner.half_vertical.red Red Per Pale Rode per paal
item.banner.half_vertical.green Green Per Pale Groene per paal
item.banner.half_vertical.brown Brown Per Pale Bruine per paal
item.banner.half_vertical.blue Blue Per Pale Blauwe per paal
item.banner.half_vertical.purple Purple Per Pale Paarse per paal
item.banner.half_vertical.cyan Cyan Per Pale Cyaan per paal
item.banner.half_vertical.silver Light Gray Per Pale Lichtgrijze per verticale band
item.banner.half_vertical.gray Gray Per Pale Grijze per paal
item.banner.half_vertical.pink Pink Per Pale Roze per paal
item.banner.half_vertical.lime Lime Per Pale Lichtgroene per paal
item.banner.half_vertical.yellow Yellow Per Pale Gele per paal
item.banner.half_vertical.lightBlue Light Blue Per Pale Lichtblauwe per paal
item.banner.half_vertical.magenta Magenta Per Pale Magenta per paal
item.banner.half_vertical.orange Orange Per Pale Oranje per paal
item.banner.half_vertical.white White Per Pale Witte per paal
item.banner.half_horizontal.black Black Per Fess Zwarte per faas
item.banner.half_horizontal.red Red Per Fess Rode per faas
item.banner.half_horizontal.green Green Per Fess Groene per faas
item.banner.half_horizontal.brown Brown Per Fess Bruine per faas
item.banner.half_horizontal.blue Blue Per Fess Blauwe per faas
item.banner.half_horizontal.purple Purple Per Fess Paarse per faas
item.banner.half_horizontal.cyan Cyan Per Fess Cyaan per faas
item.banner.half_horizontal.silver Light Gray Per Fess Lichtgrijze per faas
item.banner.half_horizontal.gray Gray Per Fess Grijze per faas
item.banner.half_horizontal.pink Pink Per Fess Roze per faas
item.banner.half_horizontal.lime Lime Per Fess Lichtgroene per faas
item.banner.half_horizontal.yellow Yellow Per Fess Gele per faas
item.banner.half_horizontal.lightBlue Light Blue Per Fess Lichtblauwe per faas
item.banner.half_horizontal.magenta Magenta Per Fess Magenta per faas
item.banner.half_horizontal.orange Orange Per Fess Oranje per faas
item.banner.half_horizontal.white White Per Fess Witte per faas
item.banner.half_vertical_right.black Black Per Pale Inverted Zwarte per paal omgekeerd
item.banner.half_vertical_right.red Red Per Pale Inverted Rode per paal omgekeerd
item.banner.half_vertical_right.green Green Per Pale Inverted Groene per paal omgekeerd
item.banner.half_vertical_right.brown Brown Per Pale Inverted Bruine per paal omgekeerd
item.banner.half_vertical_right.blue Blue Per Pale Inverted Blauwe per paal omgekeerd
item.banner.half_vertical_right.purple Purple Per Pale Inverted Paarse per paal omgekeerd
item.banner.half_vertical_right.cyan Cyan Per Pale Inverted Cyaan per paal omgekeerd
item.banner.half_vertical_right.silver Light Gray Per Pale Inverted Lichtgrijze per paal omgekeerd
item.banner.half_vertical_right.gray Gray Per Pale Inverted Grijze per paal omgekeerd
item.banner.half_vertical_right.pink Pink Per Pale Inverted Roze per paal omgekeerd
item.banner.half_vertical_right.lime Lime Per Pale Inverted Lichtgroene per paal omgekeerd
item.banner.half_vertical_right.yellow Yellow Per Pale Inverted Gele per paal omgekeerd
item.banner.half_vertical_right.lightBlue Light Blue Per Pale Inverted Lichtblauwe per paal omgekeerd
item.banner.half_vertical_right.magenta Magenta Per Pale Inverted Magenta per paal omgekeerd
item.banner.half_vertical_right.orange Orange Per Pale Inverted Oranje per paal omgekeerd
item.banner.half_vertical_right.white White Per Pale Inverted Witte per paal omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.black Black Per Fess Inverted Zwarte per faas omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.red Red Per Fess Inverted Rode per faas omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.green Green Per Fess Inverted Groene per faas omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.brown Brown Per Fess Inverted Bruine per faas omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.blue Blue Per Fess Inverted Blauwe per faas omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.purple Purple Per Fess Inverted Paarse per faas omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.cyan Cyan Per Fess Inverted Cyaan per faas omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.silver Light Gray Per Fess Inverted Lichtgrijze per faas omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.gray Gray Per Fess Inverted Grijze per faas omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.pink Pink Per Fess Inverted Roze per faas omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.lime Lime Per Fess Inverted Lichtgroene per faas omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.yellow Yellow Per Fess Inverted Gele per faas omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.lightBlue Light Blue Per Fess Inverted Lichtblauwe per faas omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.magenta Magenta Per Fess Inverted Magenta per faas omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.orange Orange Per Fess Inverted Oranje per faas omgekeerd
item.banner.half_horizontal_bottom.white White Per Fess Inverted Witte omgekeerde horizontale streep
item.banner.creeper.black Black Creeper Charge Zwart Creeperwapen
item.banner.creeper.red Red Creeper Charge Rood Creeperwapen
item.banner.creeper.green Green Creeper Charge Groen Creeperwapen
item.banner.creeper.brown Brown Creeper Charge Bruin Creeperwapen
item.banner.creeper.blue Blue Creeper Charge Blauw Creeperwapen
item.banner.creeper.purple Purple Creeper Charge Paars Creeperwapen
item.banner.creeper.cyan Cyan Creeper Charge Cyaan Creeperwapen
item.banner.creeper.silver Light Gray Creeper Charge Lightgrijs Creeperwapen
item.banner.creeper.gray Gray Creeper Charge Grijs Creeperwapen
item.banner.creeper.pink Pink Creeper Charge Roze Creeperwapen
item.banner.creeper.lime Lime Creeper Charge Lichtgroen Creeperwapen
item.banner.creeper.yellow Yellow Creeper Charge Geel Creeperwapen
item.banner.creeper.lightBlue Light Blue Creeper Charge Lichtblauw Creeperwapen
item.banner.creeper.magenta Magenta Creeper Charge Magenta Creeperwapen
item.banner.creeper.orange Orange Creeper Charge Oranje Creeperwapen
item.banner.creeper.white White Creeper Charge Wit Creeperwapen
item.banner.bricks.black Black Field Masoned Zwart veld gemetseld
item.banner.bricks.red Red Field Masoned Rood veld gemetseld
item.banner.bricks.green Green Field Masoned Groen veld gemetseld
item.banner.bricks.brown Brown Field Masoned Bruin veld gemetseld
item.banner.bricks.blue Blue Field Masoned Blauw veld gemetseld
item.banner.bricks.purple Purple Field Masoned Paars veld gemetseld
item.banner.bricks.cyan Cyan Field Masoned Cyaan veld gemetseld
item.banner.bricks.silver Light Gray Field Masoned Lichtgrijs veld gemetseld
item.banner.bricks.gray Gray Field Masoned Grijs veld gemetseld
item.banner.bricks.pink Pink Field Masoned Roze veld gemetseld
item.banner.bricks.lime Lime Field Masoned Lichtgroen veld gemetseld
item.banner.bricks.yellow Yellow Field Masoned Geel veld gemetseld
item.banner.bricks.lightBlue Light Blue Field Masoned Lichtblauw veld gemetseld
item.banner.bricks.magenta Magenta Field Masoned Magenta veld gemetseld
item.banner.bricks.orange Orange Field Masoned Oranje veld gemetseld
item.banner.bricks.white White Field Masoned Wit veld gemetseld
item.banner.gradient.black Black Gradient Zwart gradiënt
item.banner.gradient.red Red Gradient Rood gradiënt
item.banner.gradient.green Green Gradient Groen gradiënt
item.banner.gradient.brown Brown Gradient Bruin gradiënt
item.banner.gradient.blue Blue Gradient Blauw gradiënt
item.banner.gradient.purple Purple Gradient Paars gradiënt
item.banner.gradient.cyan Cyan Gradient Cyaan gradiënt
item.banner.gradient.silver Light Gray Gradient Lightgrijs gradiënt
item.banner.gradient.gray Gray Gradient Grijs gradiënt
item.banner.gradient.pink Pink Gradient Roze gradiënt
item.banner.gradient.lime Lime Gradient Lichtgroen gradiënt
item.banner.gradient.yellow Yellow Gradient Geel gradiënt
item.banner.gradient.lightBlue Light Blue Gradient Lichtblauw gradiënt
item.banner.gradient.magenta Magenta Gradient Magenta gradiënt
item.banner.gradient.orange Orange Gradient Oranje gradiënt
item.banner.gradient.white White Gradient Wit gradiënt
item.banner.gradient_up.black Black Base Gradient Zwart basis gradiënt
item.banner.gradient_up.red Red Base Gradient Rood basis gradiënt
item.banner.gradient_up.green Green Base Gradient Groen basis gradiënt
item.banner.gradient_up.brown Brown Base Gradient Bruin basis gradiënt
item.banner.gradient_up.blue Blue Base Gradient Blauw basis gradiënt
item.banner.gradient_up.purple Purple Base Gradient Paars basis gradiënt
item.banner.gradient_up.cyan Cyan Base Gradient Cyaan basis gradiënt
item.banner.gradient_up.silver Light Gray Base Gradient Lightgrijs basis gradiënt
item.banner.gradient_up.gray Gray Base Gradient Grijs basis gradiënt
item.banner.gradient_up.pink Pink Base Gradient Roze basis gradiënt
item.banner.gradient_up.lime Lime Base Gradient Lichtgroen basis gradiënt
item.banner.gradient_up.yellow Yellow Base Gradient Geel basis gradiënt
item.banner.gradient_up.lightBlue Light Blue Base Gradient Lichtblauw basis gradiënt
item.banner.gradient_up.magenta Magenta Base Gradient Magenta basis gradiënt
item.banner.gradient_up.orange Orange Base Gradient Oranje basis gradiënt
item.banner.gradient_up.white White Base Gradient Wit basis gradiënt
item.banner.skull.black Black Skull Charge Zwart schedelwapen
item.banner.skull.red Red Skull Charge Rood schedelwapen
item.banner.skull.green Green Skull Charge Groen schedelwapen
item.banner.skull.brown Brown Skull Charge Bruin schedelwapen
item.banner.skull.blue Blue Skull Charge Blauw schedelwapen
item.banner.skull.purple Purple Skull Charge Paars schedelwapen
item.banner.skull.cyan Cyan Skull Charge Cyaan schedelwapen
item.banner.skull.silver Light Gray Skull Charge Lightgrijs schedelwapen
item.banner.skull.gray Gray Skull Charge Grijs schedelwapen
item.banner.skull.pink Pink Skull Charge Roze schedelwapen
item.banner.skull.lime Lime Skull Charge Lichtgroen schedelwapen
item.banner.skull.yellow Yellow Skull Charge Geel schedelwapen
item.banner.skull.lightBlue Light Blue Skull Charge Lichtblauw schedelwapen
item.banner.skull.magenta Magenta Skull Charge Magenta schedelwapen
item.banner.skull.orange Orange Skull Charge Oranje schedelwapen
item.banner.skull.white White Skull Charge Wit schedelwapen
item.banner.flower.black Black Flower Charge Zwart bloemwapen
item.banner.flower.red Red Flower Charge Rood bloemwapen
item.banner.flower.green Green Flower Charge Groen bloemwapen
item.banner.flower.brown Brown Flower Charge Bruin bloemwapen
item.banner.flower.blue Blue Flower Charge Blauw bloemwapen
item.banner.flower.purple Purple Flower Charge Paars bloemwapen
item.banner.flower.cyan Cyan Flower Charge Cyaan bloemwapen
item.banner.flower.silver Light Gray Flower Charge Lichtgrijs bloemwapen
item.banner.flower.gray Gray Flower Charge Grijs bloemwapen
item.banner.flower.pink Pink Flower Charge Roze bloemwapen
item.banner.flower.lime Lime Flower Charge Lichtgroen bloemwapen
item.banner.flower.yellow Yellow Flower Charge Geel bloemwapen
item.banner.flower.lightBlue Light Blue Flower Charge Lichtblauw bloemwapen
item.banner.flower.magenta Magenta Flower Charge Magenta bloemwapen
item.banner.flower.orange Orange Flower Charge Oranje bloemwapen
item.banner.flower.white White Flower Charge Wit bloemwapen
item.banner.border.black Black Bordure Zwarte zoom
item.banner.border.red Red Bordure Rode zoom
item.banner.border.green Green Bordure Groene zoom
item.banner.border.brown Brown Bordure Bruine zoom
item.banner.border.blue Blue Bordure Blauwe zoom
item.banner.border.purple Purple Bordure Paarse zoom
item.banner.border.cyan Cyan Bordure Cyaan zoom
item.banner.border.silver Light Gray Bordure Lichtgrijze zoom
item.banner.border.gray Gray Bordure Grijze zoom
item.banner.border.pink Pink Bordure Roze zoom
item.banner.border.lime Lime Bordure Lichtgroene zoom
item.banner.border.yellow Yellow Bordure Gele zoom
item.banner.border.lightBlue Light Blue Bordure Lichtblauwe zoom
item.banner.border.magenta Magenta Bordure Magenta zoom
item.banner.border.orange Orange Bordure Oranje zoom
item.banner.border.white White Bordure Witte zoom
item.banner.curly_border.black Black Bordure Indented Zwarte ingesprongen zoom
item.banner.curly_border.red Red Bordure Indented Rode ingesprongen zoom
item.banner.curly_border.green Green Bordure Indented Groene ingesprongen zoom
item.banner.curly_border.brown Brown Bordure Indented Bruine ingesprongen zoom
item.banner.curly_border.blue Blue Bordure Indented Blauwe ingesprongen zoom
item.banner.curly_border.purple Purple Bordure Indented Paarse ingesprongen zoom
item.banner.curly_border.cyan Cyan Bordure Indented Cyaan ingesprongen zoom
item.banner.curly_border.silver Light Gray Bordure Indented Lichtgrijze ingesprongen zoom
item.banner.curly_border.gray Gray Bordure Indented Grijze ingesprongen zoom
item.banner.curly_border.pink Pink Bordure Indented Roze ingesprongen zoom
item.banner.curly_border.lime Lime Bordure Indented Lichtgroene ingesprongen zoom
item.banner.curly_border.yellow Yellow Bordure Indented Gele ingesprongen zoom
item.banner.curly_border.lightBlue Light Blue Bordure Indented Lichtblauwe ingesprongen zoom
item.banner.curly_border.magenta Magenta Bordure Indented Magenta ingesprongen zoom
item.banner.curly_border.orange Orange Bordure Indented Oranje ingesprongen zoom
item.banner.curly_border.white White Bordure Indented Witte ingesprongen zoom
item.banner.mojang.black Black Thing Zwart ding
item.banner.mojang.red Red Thing Rood ding
item.banner.mojang.green Green Thing Groen ding
item.banner.mojang.brown Brown Thing Bruin ding
item.banner.mojang.blue Blue Thing Blauw ding
item.banner.mojang.purple Purple Thing Paars ding
item.banner.mojang.cyan Cyan Thing Cyaan ding
item.banner.mojang.silver Light Gray Thing Lightgrijze ding
item.banner.mojang.gray Gray Thing Grijze ding
item.banner.mojang.pink Pink Thing Roze ding
item.banner.mojang.lime Lime Thing Lichtgroene ding
item.banner.mojang.yellow Yellow Thing Gele ding
item.banner.mojang.lightBlue Light Blue Thing Lichtblauwe ding
item.banner.mojang.magenta Magenta Thing Magenta ding
item.banner.mojang.orange Orange Thing Oranje ding
item.banner.mojang.white White Thing Witte ding
item.banner.straight_cross.black Black Cross Zwarte kruis
item.banner.straight_cross.red Red Cross Rode kruis
item.banner.straight_cross.green Green Cross Groene kruis
item.banner.straight_cross.brown Brown Cross Bruine kruis
item.banner.straight_cross.blue Blue Cross Blauwe kruis
item.banner.straight_cross.purple Purple Cross Paars kruis
item.banner.straight_cross.cyan Cyan Cross Cyaan kruis
item.banner.straight_cross.silver Light Gray Cross Lightgrijze kruis
item.banner.straight_cross.gray Gray Cross Grijze kruis
item.banner.straight_cross.pink Pink Cross Roze kruis
item.banner.straight_cross.lime Lime Cross Lichtgroene kruis
item.banner.straight_cross.yellow Yellow Cross Gele kruis
item.banner.straight_cross.lightBlue Light Blue Cross Lichtblauwe kruis
item.banner.straight_cross.magenta Magenta Cross Magenta kruis
item.banner.straight_cross.orange Orange Cross Oranje kruis
item.banner.straight_cross.white White Cross Witte kruis
subtitles.ambient.cave Eerie noise Griezelig geluid
subtitles.block.anvil.destroy Anvil destroyed Aambeeld wordt vernietigd
subtitles.block.anvil.land Anvil landed Aambeeld landt
subtitles.block.anvil.use Anvil used Aambeeld wordt gebruikt
subtitles.block.brewing_stand.brew Brewing Stand bubbles Brouwstandaard bubbelt
subtitles.block.button.click Button clicks Knop klikt
subtitles.block.chest.close Chest closes Kist sluit
subtitles.block.chest.locked Chest locked Kist vergrendeld
subtitles.block.chest.open Chest opens Kist opent
subtitles.block.chorus_flower.death Chorus Flower withers Chorusbloem vergaat
subtitles.block.chorus_flower.grow Chorus Flower grows Chorusbloem groeit
subtitles.block.comparator.click Comparator clicks Comparator klikt
subtitles.block.dispenser.dispense Dispensed item Voorwerp wordt weggeschoten
subtitles.block.dispenser.fail Dispenser failed Dispenser faalt
subtitles.block.door.toggle Door creaks Deur kraakt
subtitles.block.fence_gate.toggle Fence Gate creaks Poort kraakt
subtitles.block.fire.ambient Fire crackles Vuur knettert
subtitles.block.fire.extinguish Fire extinguished Vuur wordt geblust
subtitles.block.furnace.fire_crackle Furnace crackles Oven knettert
subtitles.block.generic.break Block broken Blok wordt gebroken
subtitles.block.generic.footsteps Footsteps Voetstappen
subtitles.block.generic.hit Block breaking Blok wordt gebroken
subtitles.block.generic.place Block placed Blok wordt geplaatst
subtitles.block.iron_trapdoor.close Trapdoor opens Valluik gaat open
subtitles.block.iron_trapdoor.open Trapdoor closes Valluik gaat dicht
subtitles.block.lava.ambient Lava pops Lava popt
subtitles.block.lava.extinguish Lava hisses Lava sist
subtitles.block.lever.click Lever clicks Schakelaar klikt
subtitles.block.note.note Note Block plays Nootblok speelt
subtitles.block.piston.move Piston moves Zuiger beweegt
subtitles.block.portal.ambient Portal whooshes Portaal suist
subtitles.block.pressure_plate.click Pressure Plate clicks Drukplaat klikt
subtitles.block.redstone_torch.burnout Torch fizzes Fakkel sist
subtitles.block.shulker_box.close Shulker closes Shulker sluit
subtitles.block.shulker_box.open Shulker opens Shulker opent
subtitles.block.trapdoor.toggle Trapdoor creaks Valluik kraakt
subtitles.block.tripwire.attach Tripwire attaches Struikeldraad wordt vastgezet
subtitles.block.tripwire.click Tripwire clicks Struikeldraad klikt
subtitles.block.tripwire.detach Tripwire detaches Struikeldraad wordt losgekoppeld
subtitles.block.water.ambient Water flows Water stroomt
subtitles.enchant.thorns.hit Thorns prick Doornen prikken
subtitles.entity.armorstand.fall Something fell Iets viel
subtitles.entity.arrow.hit Arrow hits Pijl raakt
subtitles.entity.arrow.hit_player Player hit Speler geraakt
subtitles.entity.arrow.shoot Arrow fired Pijl geschoten
subtitles.entity.bat.ambient Bat screeches Vleermuis schreeuwt
subtitles.entity.bat.death Bat dies Vleermuis sterft
subtitles.entity.bat.hurt Bat hurts Vleermuis heeft pijn
subtitles.entity.bat.takeoff Bat takes off Vleermuis gaat vliegen
subtitles.entity.blaze.ambient Blaze breathes Blaze ademt
subtitles.entity.blaze.burn Blaze crackles Blaze knettert
subtitles.entity.blaze.death Blaze dies Blaze sterft
subtitles.entity.blaze.hurt Blaze hurts Blaze heeft pijn
subtitles.entity.blaze.shoot Blaze shoots Blaze schiet
subtitles.entity.bobber.splash Fishing hook splashes Vishaak plonst
subtitles.entity.bobber.throw Bobber thrown Dobber gegooid
subtitles.entity.cat.ambient Cat meows Kat miauwt
subtitles.entity.cat.death Cat dies Kat sterft
subtitles.entity.cat.hurt Cat hurts Kat heeft pijn
subtitles.entity.chicken.ambient Chicken clucks Kip kakelt
subtitles.entity.chicken.death Chicken dies Kip sterft
subtitles.entity.chicken.egg Chicken plops Kip plopt
subtitles.entity.chicken.hurt Chicken hurts Kip heeft pijn
subtitles.entity.parrot.ambient Parrot talks Papegaai praat
subtitles.entity.parrot.death Parrot dies Papegaai sterft
subtitles.entity.parrot.eats Parrot eats Papegaai eet
subtitles.entity.parrot.hurts Parrot hurts Papegaai loopt schade op
subtitles.entity.parrot.imitate.blaze Parrot breathes Papegaai ademt
subtitles.entity.parrot.imitate.cave_spider Parrot hisses Papegaai sist
subtitles.entity.parrot.imitate.creeper Parrot hisses Papegaai sist
subtitles.entity.parrot.imitate.elder_guardian Parrot flaps Papegaai flappert
subtitles.entity.parrot.imitate.enderdragon Parrot roars Papegaai brult
subtitles.entity.parrot.imitate.enderman Parrot vwoops Papegaai vwoopt
subtitles.entity.parrot.imitate.endermite Parrot scuttles Papegaai schuifelt
subtitles.entity.parrot.imitate.evocation_illager Parrot murmurs Papegaai mompelt
subtitles.entity.parrot.imitate.ghast Parrot cries Papegaai schreeuwt
subtitles.entity.parrot.imitate.husk Parrot groans Papegaai kreunt
subtitles.entity.parrot.imitate.illusion_illager Parrot murmurs Papegaai mompelt
subtitles.entity.parrot.imitate.magmacube Parrot squishes Papegaai plet
subtitles.entity.parrot.imitate.polar_bear Parrot groans Papegaai kreunt
subtitles.entity.parrot.imitate.shulker Parrot lurks Papegaai schuilt
subtitles.entity.parrot.imitate.silverfish Parrot hisses Papegaai sist
subtitles.entity.parrot.imitate.skeleton Parrot rattles Papegaai ratelt
subtitles.entity.parrot.imitate.slime Parrot squishes Papegaai plet
subtitles.entity.parrot.imitate.spider Parrot hisses Papegaai sist
subtitles.entity.parrot.imitate.stray Parrot rattles Papegaai ratelt
subtitles.entity.parrot.imitate.vex Parrot vexes Papegaai ergert
subtitles.entity.parrot.imitate.vindication_illager Parrot mutters Papegaai mompelt
subtitles.entity.parrot.imitate.witch Parrot giggles Papegaai giechelt
subtitles.entity.parrot.imitate.wither Parrot angers Papegaai wordt boos
subtitles.entity.parrot.imitate.wither_skeleton Parrot rattles Papegaai ratelt
subtitles.entity.parrot.imitate.wolf Parrot pants Papegaai hijgt
subtitles.entity.parrot.imitate.zombie Parrot groans Papegaai kreunt
subtitles.entity.parrot.imitate.zombie_pigman Parrot grunts Papegaai gromt
subtitles.entity.parrot.imitate.zombie_villager Parrot groans Papegaai kreunt
subtitles.entity.cow.ambient Cow moos Koe loeit
subtitles.entity.cow.death Cow dies Koe sterft
subtitles.entity.cow.hurt Cow hurts Koe heeft pijn
subtitles.entity.cow.milk Cow gets milked Koe wordt gemolken
subtitles.entity.creeper.death Creeper dies Creeper gaat dood
subtitles.entity.creeper.hurt Creeper hurts Creeper heeft pijn
subtitles.entity.creeper.primed Creeper hisses Creeper sist
subtitles.entity.donkey.ambient Donkey hee-haws Ezel balkt
subtitles.entity.donkey.angry Donkey neighs Ezel hinnikt
subtitles.entity.donkey.chest Donkey Chest equips Kist wordt op ezel gezet
subtitles.entity.donkey.death Donkey dies Ezel sterft
subtitles.entity.donkey.hurt Donkey hurts Ezel heeft pijn
subtitles.entity.egg.throw Egg flies Ei vliegt
subtitles.entity.elder_guardian.ambient.land Elder Guardian flaps Oude Bewaker flappert
subtitles.entity.elder_guardian.ambient Elder Guardian moans Oude Bewaker kreunt
subtitles.entity.elder_guardian.attack Elder Guardian shoots Oude Bewaker schiet
subtitles.entity.elder_guardian.curse Elder Guardian curses Oude Bewaker vervloekt
subtitles.entity.elder_guardian.death Elder Guardian dies Oude Bewaker sterft
subtitles.entity.elder_guardian.flop Elder Guardian flops Oude Bewaker flopt
subtitles.entity.elder_guardian.hurt Elder Guardian hurts Oude Bewaker heeft pijn
subtitles.entity.enderdragon.ambient Dragon roars Draak brult
subtitles.entity.enderdragon.death Dragon dies Draak sterft
subtitles.entity.enderdragon.flap Dragon flaps Draak flappert
subtitles.entity.enderdragon.growl Dragon growls Draak gromt
subtitles.entity.enderdragon.hurt Dragon hurts Draak heeft pijn
subtitles.entity.enderdragon.shoot Dragon shoots Draak schiet
subtitles.entity.endereye.launch Eye of Ender shoots Enderoog schiet
subtitles.entity.enderman.ambient Enderman vwoops Enderman vwoopt
subtitles.entity.enderman.death Enderman dies Enderman sterft
subtitles.entity.enderman.hurt Enderman hurts Enderman heeft pijn
subtitles.entity.enderman.stare Enderman cries out Enderman schreeuwt
subtitles.entity.enderman.teleport Enderman teleports Enderman teleporteert
subtitles.entity.endermite.ambient Endermite scuttles Endermite schuifelt
subtitles.entity.endermite.death Endermite dies Endermite sterft
subtitles.entity.endermite.hurt Endermite hurts Endermite heeft pijn
subtitles.entity.enderpearl.throw Ender Pearl flies Enderparel vliegt
subtitles.entity.evocation_fangs.attack Fangs snap Tanden knappen
subtitles.entity.evocation_illager.ambient Evoker murmurs Oproeper mompelt
subtitles.entity.evocation_illager.cast_spell Evoker casts spell Oproeper spreekt een vloek uit
subtitles.entity.evocation_illager.death Evoker dies Oproeper sterft
subtitles.entity.evocation_illager.hurt Evoker hurts Evoker lijdt
subtitles.entity.evocation_illager.prepare_attack Evoker prepares attack Oproeper bereidt aanval voor
subtitles.entity.evocation_illager.prepare_summon Evoker prepares summoning Oproeper bereidt oproepen voor
subtitles.entity.evocation_illager.prepare_wololo Evoker prepares charming Oproeper bereidt kleurverandering voor
subtitles.entity.experience_orb.pickup Experience gained Ervaring verkregen
subtitles.entity.firework.blast Firework blasts Vuurwerk knalt
subtitles.entity.firework.launch Firework launches Vuurwerk lanceert
subtitles.entity.firework.twinkle Firework twinkles Vuurwerk glinstert
subtitles.entity.generic.big_fall Something fell Iets viel
subtitles.entity.generic.burn Burning Branden
subtitles.entity.generic.death Dying Sterven
subtitles.entity.generic.drink Sipping Drinken
subtitles.entity.generic.eat Eating Eten
subtitles.entity.generic.explode Explosion Explosie
subtitles.entity.generic.extinguish_fire Fire extinguishes Vuur wordt geblust
subtitles.entity.generic.hurt Something hurts Iets heeft pijn
subtitles.entity.generic.small_fall Something tripped Iets struikelde
subtitles.entity.generic.splash Splashing Spetteren
subtitles.entity.generic.swim Swimming Zwemmen
subtitles.entity.ghast.ambient Ghast cries Ghast schreeuwt
subtitles.entity.ghast.death Ghast dies Ghast sterft
subtitles.entity.ghast.hurt Ghast hurts Ghast heeft pijn
subtitles.entity.ghast.shoot Ghast shoots Ghast schiet
subtitles.entity.guardian.ambient.land Guardian flaps Bewaker flappert
subtitles.entity.guardian.ambient Guardian moans Bewaker kreunt
subtitles.entity.guardian.attack Guardian shoots Bewaarder schiet
subtitles.entity.guardian.curse Guardian curses Bewaker vervloekt
subtitles.entity.guardian.death Guardian dies Bewaarder sterft
subtitles.entity.guardian.flop Guardian flops Bewaker flopt
subtitles.entity.guardian.hurt Guardian hurts Bewaker heeft pijn
subtitles.entity.horse.ambient Horse neighs Paard hinnikt
subtitles.entity.horse.angry Horse neighs Paard hinnikt
subtitles.entity.horse.armor Horse armor equips Paardenharnas wordt aangedaan
subtitles.entity.horse.breathe Horse breathes Paard ademt
subtitles.entity.horse.death Horse dies Paard sterft
subtitles.entity.horse.eat Horse eats Paard eet
subtitles.entity.horse.gallop Horse gallops Paard galoppeert
subtitles.entity.horse.hurt Horse hurts Paard heeft pijn
subtitles.entity.horse.jump Horse jumps Paard springt
subtitles.entity.horse.saddle Saddle equips Zadel wordt aangedaan
subtitles.entity.husk.ambient Husk groans Zombie gemummificeerde kreunt
subtitles.entity.husk.death Husk dies Zombie gemummificeerde sterft
subtitles.entity.husk.hurt Husk hurts Zombie gemummificeerde heeft pijn
subtitles.entity.illusion_illager.ambient Illusioner murmurs Illusionisteling mompelt
subtitles.entity.illusion_illager.cast_spell Illusioner casts spell Illusionisteling spreekt spreuk uit
subtitles.entity.illusion_illager.death Illusioner dies Illusionisteling gaat dood
subtitles.entity.illusion_illager.hurt Illusioner hurts Illusionisteling loopt schade op
subtitles.entity.illusion_illager.mirror_move Illusioner displaces Illusionsteling dupliceert
subtitles.entity.illusion_illager.prepare_blindness Illusioner prepares blindness Illusionisteling bereidt blindheid voor
subtitles.entity.illusion_illager.prepare_mirror Illusioner prepares mirror image Illusionisteling bereidt spiegelbeeld voor
subtitles.entity.iron_golem.attack Iron Golem attacks IJzergolem valt aan
subtitles.entity.iron_golem.death Iron Golem dies IJzergolem sterft
subtitles.entity.iron_golem.hurt Iron Golem hurts IJzergolem heeft pijn
subtitles.entity.item.break Item breaks Voorwerp breekt
subtitles.entity.item.pickup Item plops Voorwerp plopt
subtitles.entity.itemframe.add_item Item Frame fills Voorwerplijst wordt gevuld
subtitles.entity.itemframe.break Item Frame breaks Voorwerplijst breekt
subtitles.entity.itemframe.place Item Frame placed Voorwerplijst wordt geplaatst
subtitles.entity.itemframe.remove_item Item Frame empties Voorwerplijst wordt geleegd
subtitles.entity.itemframe.rotate_item Item Frame clicks Voorwerplijst klikt
subtitles.entity.leashknot.break Leash knot breaks Leidtouw-knoop breekt
subtitles.entity.leashknot.place Leash knot tied Leidtouw-knoop vastgebonden
subtitles.entity.lightning.impact Lightning strikes Bliksem slaat in
subtitles.entity.lightning.thunder Thunder roars Donderslag
subtitles.entity.llama.ambient Llama bleats Lama blaat
subtitles.entity.llama.angry Llama bleats angry Lama blaat boos
subtitles.entity.llama.chest Llama Chest equips Kist wordt op lama gezet
subtitles.entity.llama.death Llama dies Lama sterft
subtitles.entity.llama.eat Llama eats Lama eet
subtitles.entity.llama.hurt Llama hurts Lama heeft pijn
subtitles.entity.llama.spit Llama spits Lama spuugt
subtitles.entity.llama.step Llama steps Lama loopt
subtitles.entity.llama.swag Llama is decorated Lama wordt versierd
subtitles.entity.magmacube.death Magma Cube dies Magmakubus sterft
subtitles.entity.magmacube.hurt Magma Cube hurts Magmakubus heeft pijn
subtitles.entity.magmacube.squish Magma Cube squishes Magmakubus plet
subtitles.entity.minecart.riding Minecart rolls Mijnkar rolt
subtitles.entity.mule.ambient Mule hee-haws Muildier balkt
subtitles.entity.mule.chest Mule Chest equips Kist wordt op muilezel gezet
subtitles.entity.mule.death Mule dies Muildier sterft
subtitles.entity.mule.hurt Mule hurts Muildier heeft pijn
subtitles.entity.painting.break Painting breaks Schilderij breekt
subtitles.entity.painting.place Painting placed Schilderij wordt geplaatst
subtitles.entity.pig.ambient Pig oinks Varken knort
subtitles.entity.pig.death Pig dies Varken sterft
subtitles.entity.pig.hurt Pig hurts Varken heeft pijn
subtitles.entity.pig.saddle Saddle equips Zadel wordt opgelegd
subtitles.entity.player.burp Burp Boer
subtitles.entity.player.death Player dies Speler sterft
subtitles.entity.player.hurt Player hurts Speler heeft pijn
subtitles.entity.player.levelup Player dings Speler gaat level omhoog
subtitles.entity.polar_bear.ambient Polar Bear groans IJsbeer kreunt
subtitles.entity.polar_bear.baby_ambient Polar Bear hums IJsbeer bromt
subtitles.entity.polar_bear.death Polar Bear dies IJsbeer sterft
subtitles.entity.polar_bear.hurt Polar Bear hurts IJsbeer lijdt pijn
subtitles.entity.polar_bear.warning Polar Bear roars IJsbeer brult
subtitles.entity.potion.splash Bottle smashes Fles breekt
subtitles.entity.potion.throw Bottle thrown Fles wordt gegooid
subtitles.entity.rabbit.ambient Rabbit squeaks Konijn piept
subtitles.entity.rabbit.attack Rabbit attacks Konijn valt aan
subtitles.entity.rabbit.death Rabbit dies Konijn sterft
subtitles.entity.rabbit.hurt Rabbit hurts Konijn heeft pijn
subtitles.entity.rabbit.jump Rabbit hops Konijn huppelt
subtitles.entity.sheep.ambient Sheep baahs Schaap blaat
subtitles.entity.sheep.death Sheep dies Schaap sterft
subtitles.entity.sheep.hurt Sheep hurts Schaap heeft pijn
subtitles.entity.shulker.ambient Shulker lurks Shulker schuilt
subtitles.entity.shulker.close Shulker closes Shulker sluit
subtitles.entity.shulker.death Shulker dies Shulker sterft
subtitles.entity.shulker.hurt Shulker hurts Shulker raakt gewond
subtitles.entity.shulker.open Shulker opens Shulker opent
subtitles.entity.shulker.shoot Shulker shoots Shulker schiet
subtitles.entity.shulker.teleport Shulker teleports Shulker teleporteert
subtitles.entity.shulker_bullet.hit Shulker bullet explodes Shulkerkogel explodeert
subtitles.entity.shulker_bullet.hurt Shulker bullet breaks Shulkerkogel breekt
subtitles.entity.silverfish.ambient Silverfish hisses Zilvervis sist
subtitles.entity.silverfish.death Silverfish dies Zilvervis sterft
subtitles.entity.silverfish.hurt Silverfish hurts Zilvervis heeft pijn
subtitles.entity.skeleton.ambient Skeleton rattles Skelet rammelt
subtitles.entity.skeleton.death Skeleton dies Skelet sterft
subtitles.entity.skeleton.hurt Skeleton hurts Skelet heeft pijn
subtitles.entity.skeleton.shoot Skeleton shoots Skelet schiet
subtitles.entity.skeleton_horse.ambient Skeleton Horse cries Skeletpaard schreeuwt
subtitles.entity.skeleton_horse.death Skeleton Horse dies Skeletpaard sterft
subtitles.entity.skeleton_horse.hurt Skeleton Horse hurts Skeletpaard heeft pijn
subtitles.entity.slime.attack Slime attacks Slijmkubus valt aan
subtitles.entity.slime.death Slime dies Slijmkubus sterft
subtitles.entity.slime.hurt Slime hurts Slijmkubus heeft pijn
subtitles.entity.slime.squish Slime squishes Slijmkubus plet
subtitles.entity.snowball.throw Snowball flies Sneeuwbal vliegt
subtitles.entity.snowman.death Snow Golem dies Sneeuwgolem sterft
subtitles.entity.snowman.hurt Snow Golem hurts Sneeuwgolem heeft pijn
subtitles.entity.spider.ambient Spider hisses Spin sist
subtitles.entity.spider.death Spider dies Spin sterft
subtitles.entity.spider.hurt Spider hurts Spin heeft pijn
subtitles.entity.squid.ambient Squid swims Inktvis zwemt
subtitles.entity.squid.death Squid dies Inktvis sterft
subtitles.entity.squid.hurt Squid hurts Inktvis heeft pijn
subtitles.entity.stray.ambient Stray rattles Verdwaalde ratelt
subtitles.entity.stray.death Stray dies Verdwaalde sterft
subtitles.entity.stray.hurt Stray hurts Verdwaalde heeft pijn
subtitles.entity.tnt.primed TNT fizzes TNT sist
subtitles.entity.vex.ambient Vex vexes Ergernis ergert
subtitles.entity.vex.charge Vex shrieks Ergernis krijst
subtitles.entity.vex.death Vex dies Ergernis sterft
subtitles.entity.vex.hurt Vex hurts Ergernis heeft pijn
subtitles.entity.villager.ambient Villager mumbles Dorpeling mompelt
subtitles.entity.villager.death Villager dies Dorpeling sterft
subtitles.entity.villager.hurt Villager hurts Dorpeling heeft pijn
subtitles.entity.villager.no Villager disagrees Dorpeling gaat niet akkoord
subtitles.entity.villager.trading Villager trades Dorpeling ruilt
subtitles.entity.villager.yes Villager agrees Dorpeling gaat akkoord
subtitles.entity.vindication_illager.ambient Vindicator mutters Verdediger mompelt
subtitles.entity.vindication_illager.death Vindicator dies Verdediger sterft
subtitles.entity.vindication_illager.hurt Vindicator hurts Verdediger heeft pijn
subtitles.entity.witch.ambient Witch giggles Heks giechelt
subtitles.entity.witch.death Witch dies Heks sterft
subtitles.entity.witch.drink Witch drinks Heks drinkt
subtitles.entity.witch.hurt Witch hurts Heks heeft pijn
subtitles.entity.witch.throw Witch throws Heks gooit
subtitles.entity.wither.ambient Wither angers Wither wordt boos
subtitles.entity.wither.death Wither dies Wither sterft
subtitles.entity.wither.hurt Wither hurts Wither heeft pijn
subtitles.entity.wither.shoot Wither attacks Wither valt aan
subtitles.entity.wither.spawn Wither released Wither wordt vrijgelaten
subtitles.entity.wither_skeleton.ambient Wither Skeleton rattles Witherskelet ratelt
subtitles.entity.wither_skeleton.death Wither Skeleton dies Witherskelet sterft
subtitles.entity.wither_skeleton.hurt Wither Skeleton hurts Witherskelet heeft pijn
subtitles.entity.wolf.ambient Wolf pants Wolf hijgt
subtitles.entity.wolf.death Wolf dies Wolf sterft
subtitles.entity.wolf.growl Wolf growls Wolf gromt
subtitles.entity.wolf.hurt Wolf hurts Wolf heeft pijn
subtitles.entity.wolf.shake Wolf shakes Wolf schudt
subtitles.entity.zombie.ambient Zombie groans Zombie gromt
subtitles.entity.zombie.death Zombie dies Zombie sterft
subtitles.entity.zombie.hurt Zombie hurts Zombie heeft pijn
subtitles.entity.zombie.infect Zombie infects Zombie infecteert
subtitles.entity.zombie_horse.ambient Zombie Horse cries Zombiepaard huilt
subtitles.entity.zombie_horse.death Zombie Horse dies Zombiepaard sterft
subtitles.entity.zombie_horse.hurt Zombie Horse hurts Zombiepaard heeft pijn
subtitles.entity.zombie_pigman.ambient Zombie Pigman grunts Zombievarken gromt
subtitles.entity.zombie_pigman.angry Zombie Pigman angers Zombievarken wordt boos
subtitles.entity.zombie_pigman.death Zombie Pigman dies Zombievarken sterft
subtitles.entity.zombie_pigman.hurt Zombie Pigman hurts Zombievarken heeft pijn
subtitles.entity.zombie_villager.ambient Zombie Villager groans Zombiedorpeling kreunt
subtitles.entity.zombie_villager.converted Zombie vociferates Zombie schreeuwt
subtitles.entity.zombie_villager.cure Zombie snuffles Zombie snuift
subtitles.entity.zombie_villager.death Zombie Villager dies Zombiedorpeling sterft
subtitles.entity.zombie_villager.hurt Zombie Villager hurts Zombiedorpeling heeft pijn
subtitles.item.armor.equip Gear equipped Harnas wordt aangedaan
subtitles.item.armor.equip_chain Chain armor jingles Maliën harnas rinkelt
subtitles.item.armor.equip_diamond Diamond armor clangs Diamanten harnas rammelt
subtitles.item.armor.equip_elytra Elytra rustles Elytra ruist
subtitles.item.armor.equip_gold Gold armor clinks Gouden harnas rammelt
subtitles.item.armor.equip_iron Iron armor clanks IJzeren harnas rammelt
subtitles.item.armor.equip_leather Leather armor rustles Leren harnas ritselt
subtitles.item.bottle.fill Bottle fills Fles wordt gevuld
subtitles.item.bucket.empty Bucket empties Emmer wordt geleegd
subtitles.item.bucket.fill Bucket fills Emmer wordt gevuld
subtitles.item.chorus_fruit.teleport Player teleports Speler teleporteert
subtitles.item.firecharge.use Fireball whooshes Vuurbal woesjt
subtitles.item.flintandsteel.use Flint and Steel click Vuursteen en staal klikt
subtitles.item.hoe.till Hoe tills Schoffel spit om
subtitles.item.shear Shears click Schaar knipt
subtitles.item.shield.block Shield blocks Schild blokkeert
subtitles.item.shovel.flatten Shovel flattens Schep plet
subtitles.item.totem.use Totem activates Totem activeert
subtitles.weather.rain Rain falls Regen valt
debug.prefix [Debug]: [Debug]:
debug.reload_chunks.help F3 + A = Reload chunks F3 + A = Chunks herladen
debug.show_hitboxes.help F3 + B = Show hitboxes F3 + B = Toon hitboxes
debug.clear_chat.help F3 + D = Clear chat F3 + D = Chat wissen
debug.cycle_renderdistance.help F3 + F = Cycle render distance (Shift to invert) F3 + F = Weergavebereik aanpassen (druk op Shift om terug te gaan)
debug.chunk_boundaries.help F3 + G = Show chunk boundaries F3 + G = Toon chunkgrenzen
debug.advanced_tooltips.help F3 + H = Advanced tooltips F3 + H = Geavanceerde tooltips
debug.creative_spectator.help F3 + N = Cycle creative <-> spectator F3 + M = Wisselen tussen creative <-> toeschouwer
debug.pause_focus.help F3 + P = Pause on lost focus F3 + P = Pauzeren op verliezen van focus
debug.help.help F3 + Q = Show this list F3 + Q = Toon deze lijst
debug.reload_resourcepacks.help F3 + T = Reload resource packs F3 + T = Bronpakketten herladen
debug.reload_chunks.message Reloading all chunks Alle chunks aan het herladen
debug.show_hitboxes.on Hitboxes: shown Hitboxes: weergegeven
debug.show_hitboxes.off Hitboxes: hidden Hitboxes: verborgen
debug.cycle_renderdistance.message Render Distance: %s Weergavebereik: %s
debug.chunk_boundaries.on Chunk borders: shown Chunkgrenzen: getoond
debug.chunk_boundaries.off Chunk borders: hidden Chunkgrenzen: verborgen
debug.advanced_tooltips.on Advanced tooltips: shown Geavanceerde tooltips: getoond
debug.advanced_tooltips.off Advanced tooltips: hidden Geavanceerde tooltips: verborgen
debug.creative_spectator.error Unable to switch gamemode, no permission Onmogelijk om van spelmodus te wisselen: geen toestemming
debug.pause_focus.on Pause on lost focus: enabled Pauzeren bij verliezen van focus: ingeschakeld
debug.pause_focus.off Pause on lost focus: disabled Pauzeren bij verliezen van focus: uitgeschakeld
debug.help.message Key bindings: Toegewezen toetsen:
debug.reload_resourcepacks.message Reloaded resource packs Bronpakketten herladen
resourcepack.downloading Downloading Resource Pack Bronpakketten aan het downloaden
resourcepack.requesting Making Request... Verzoek maken...
resourcepack.progress Downloading file (%s MB)... Bestand downloaden (%s MB)...
tutorial.move.title Move with %s, %s, %s and %s Loop met %s, %s, %s, en %s
tutorial.move.description Jump with %s Spring met %s
tutorial.look.title Look around Kijk rond
tutorial.look.description Use your mouse to turn Gebruik je muis om te draaien
tutorial.find_tree.title Find a tree Vind een boom
tutorial.find_tree.description Punch it to collect wood Stomp het om hout te verzamelen
tutorial.punch_tree.title Destroy the tree Vernietig de boom
tutorial.punch_tree.description Hold down %s Houd %s ingedrukt
tutorial.open_inventory.title Open your inventory Open je inventaris
tutorial.open_inventory.description Press %s Druk op %s
tutorial.craft_planks.title Craft wooden planks Maak houten planken
tutorial.craft_planks.description The recipe book can help Het receptenboek kan hulp bieden
advancements.adventure.adventuring_time.title Adventuring Time Tijd voor avontuur
advancements.adventure.adventuring_time.description Discover every biome Ontdek elk klimaat
advancements.adventure.kill_all_mobs.title Monsters Hunted Op monsters gejaagd
advancements.adventure.kill_all_mobs.description Kill one of every hostile monster Dood één van elke vijandige monstersoort
advancements.adventure.kill_a_mob.title Monster Hunter Monsterjager
advancements.adventure.kill_a_mob.description Kill any hostile monster Dood een vijandig monster
advancements.adventure.root.title Adventure Avontuur
advancements.adventure.root.description Adventure, exploration and combat Avontuur, ontdekking en gevecht
advancements.adventure.shoot_arrow.title Take Aim Richten
advancements.adventure.shoot_arrow.description Shoot something with a bow and arrow Schiet op iets met pijl en boog
advancements.adventure.sleep_in_bed.title Sweet dreams Zoete dromen
advancements.adventure.sleep_in_bed.description Change your respawn point Verander je respawnpunt
advancements.adventure.sniper_duel.title Sniper duel Sluipschuttersduel
advancements.adventure.sniper_duel.description Kill a skeleton with an arrow from more than 50 meters Dood een skelet met een pijl op een afstand van meer dan 50 blokken
advancements.adventure.trade.title What a Deal! Wat een deal!
advancements.adventure.trade.description Successfully trade with a Villager Handel succesvol met een dorpsbewoner
advancements.adventure.summon_iron_golem.title Hired Help Huurling
advancements.adventure.summon_iron_golem.description Summon an Iron Golem to help defend a village Help met de verdediging van een dorp door een IJzergolem op te roepen
advancements.adventure.totem_of_undying.title Postmortal Tweede kans
advancements.adventure.totem_of_undying.description Use a Totem of Undying to cheat death Gebruik een totem der onsterfelijkheid om te voorkomen dat je dood gaat
advancements.husbandry.root.title Husbandry Agricultuur
advancements.husbandry.root.description The world is full of friends and food De wereld zit vol met vrienden en eten
advancements.husbandry.breed_an_animal.title The Parrots and the Bats De papegaaien en de vleermuizen
advancements.husbandry.breed_an_animal.description Breed two animals together Fok twee dieren
advancements.husbandry.breed_all_animals.title Two by Two Twee bij twee
advancements.husbandry.breed_all_animals.description Breed all the animals! Fok alle dieren!
advancements.husbandry.tame_an_animal.title Best Friends Forever Beste vrienden voor altijd
advancements.husbandry.tame_an_animal.description Tame an animal Tem een dier
advancements.husbandry.plant_seed.title A Seedy Place Een bezaaide plaats
advancements.husbandry.plant_seed.description Plant a seed and watch it grow Plant een zaad en bekijk hoe het groeit
advancements.husbandry.break_diamond_hoe.title Serious Dedication Serieuze toewijding
advancements.husbandry.break_diamond_hoe.description Completely use up a diamond hoe, and then reevaluate your life choices Gebruik een diamanten schoffel totdat deze kapot gaat en beoordeel daarna je levenskeuzes
advancements.husbandry.balanced_diet.title A Balanced Diet Een gebalanceerd dieet
advancements.husbandry.balanced_diet.description Eat everything that is edible, even if it's not good for you Eet alles wat eetbaar is, zelfs als het niet goed voor je is
advancements.end.dragon_breath.title You Need a Mint Pepermuntje?
advancements.end.dragon_breath.description Collect dragon's breath in a glass bottle Verzamel drakenadem in een glazen fles
advancements.end.dragon_egg.title The Next Generation De volgende generatie
advancements.end.dragon_egg.description Hold the Dragon Egg Houd het drakenei vast
advancements.end.elytra.title Sky's the Limit Alles is mogelijk
advancements.end.elytra.description Find an Elytra Vind een elytra
advancements.end.enter_end_gateway.title Remote Getaway Afgelegen vlucht
advancements.end.enter_end_gateway.description Escape the island Ontsnap van het eiland
advancements.end.find_end_city.title The City at the End of the Game De stad in het einde van het spel
advancements.end.find_end_city.description Go on in, what could happen? Ga door, wat zou er kunnen gebeuren?
advancements.end.kill_dragon.title Free the End Bevrijd de End
advancements.end.kill_dragon.description Good luck Succes
advancements.end.levitate.title Great View From Up Here Goed zicht van hierboven
advancements.end.levitate.description Levitate up 50 blocks from the attacks of a Shulker Vlieg vijftig blokken omhoog door een aanval van een Shulker
advancements.end.respawn_dragon.title The End... Again... Het einde... Alweer...
advancements.end.respawn_dragon.description Respawn the ender dragon Respawn de Enderdraak
advancements.end.root.title The End De End
advancements.end.root.description Or the beginning? Of het begin?
advancements.nether.brew_potion.title Local Brewery Plaatselijke brouwerij
advancements.nether.brew_potion.description Brew a potion Brouw een drank
advancements.nether.all_potions.title A Furious Cocktail Een wilde cocktail
advancements.nether.all_potions.description Have every potion effect applied at the same time Heb elk drankjeseffect op hetzelfde moment
advancements.nether.all_effects.title How Did We Get Here? Bestaan er grenzen?
advancements.nether.all_effects.description Have every effect applied at the same time Heb elk effect op hetzelfde moment
advancements.nether.create_beacon.title Bring Home the Beacon Breng het baken naar huis
advancements.nether.create_beacon.description Construct and place a Beacon Bouw en plaats een baken
advancements.nether.create_full_beacon.title Beaconator Bakenmaker
advancements.nether.create_full_beacon.description Bring a beacon to full power Breng een baken op volle kracht
advancements.nether.find_fortress.title A Terrible Fortress Een verschrikkelijk fort
advancements.nether.find_fortress.description Break your way into a Nether Fortress Breek in bij een Netherfort
advancements.nether.get_wither_skull.title Spooky Scary Skeleton Eng, griezelig skelet
advancements.nether.get_wither_skull.description Obtain a wither skeleton's skull Verkrijg een Witherskelettenschedel
advancements.nether.obtain_blaze_rod.title Into Fire Door het vuur
advancements.nether.obtain_blaze_rod.description Relieve a Blaze of its rod Verlos een Blaze van z'n staf
advancements.nether.return_to_sender.title Return to Sender Retour afzender
advancements.nether.return_to_sender.description Destroy a Ghast with a fireball Vernietig een Ghast met een vuurbal
advancements.nether.root.title Nether Nether
advancements.nether.root.description Bring summer clothes Breng zomerkleren mee
advancements.nether.summon_wither.title Withering Heights Verschrompelende hoogten
advancements.nether.summon_wither.description Summon the Wither Roep de Wither op
advancements.nether.fast_travel.title Subspace Bubble Tussenruimtebubbel
advancements.nether.fast_travel.description Use the Nether to travel 7km in the Overworld Gebruik de Nether om zeven kilometer in de Bovenwereld te reizen
advancements.nether.uneasy_alliance.title Uneasy Alliance Ongemakkelijke alliantie
advancements.nether.uneasy_alliance.description Rescue a Ghast from the Nether, bring it safely home to the Overworld... and then kill it. Red een Ghast uit de Nether, breng het veilig naar de Bovenwereld... en dood het
advancements.story.cure_zombie_villager.title Zombie Doctor Zombiedokter
advancements.story.cure_zombie_villager.description Weaken and then cure a zombie villager Verzwak en genees een Zombiedorpeling
advancements.story.deflect_arrow.title Not Today, Thank You Niet vandaag, bedankt
advancements.story.deflect_arrow.description Deflect an arrow with a shield Kaats een pijl af met een schild
advancements.story.enchant_item.title Enchanter Magiër
advancements.story.enchant_item.description Enchant an item at an Enchanting Table Betover een voorwerp in een betoveringstafel
advancements.story.enter_the_end.title The End? Het einde?
advancements.story.enter_the_end.description Enter the End Portal Ga door een Endportaal
advancements.story.enter_the_nether.title We Need to Go Deeper We moeten dieper
advancements.story.enter_the_nether.description Build, light and enter a Nether Portal Bouw, activeer en ga door een Netherportaal
advancements.story.follow_ender_eye.title Eye Spy Scherp oog
advancements.story.follow_ender_eye.description Follow an Ender Eye Volg een Enderoog
advancements.story.form_obsidian.title Ice Bucket Challenge IJsemmeruitdaging
advancements.story.form_obsidian.description Form and mine a block of Obsidian Maak en hak een blok obsidiaan
advancements.story.iron_tools.title Isn't It Iron Pick Het is toch een ijzeren houweel?
advancements.story.iron_tools.description Upgrade your pickaxe Upgrade je houweel
advancements.story.lava_bucket.title Hot Stuff Heet spul
advancements.story.lava_bucket.description Fill a bucket with lava Vul een emmer met lava
advancements.story.mine_diamond.title Diamonds! Diamanten!
advancements.story.mine_diamond.description Acquire diamonds Verkrijg diamanten
advancements.story.mine_stone.title Stone Age Steentijd
advancements.story.mine_stone.description Mine stone with your new pickaxe Verkrijg steen met je nieuwe houweel
advancements.story.obtain_armor.title Suit Up In pak
advancements.story.obtain_armor.description Protect yourself with a piece of iron armor Bescherm jezelf met een stuk ijzeren harnas
advancements.story.root.title Minecraft Minecraft
advancements.story.root.description The heart and story of the game Het hart en het verhaal van het spel
advancements.story.shiny_gear.title Cover Me With Diamonds Bedek me met diamanten
advancements.story.shiny_gear.description Diamond armor saves lives Diamanten harnas redt levens
advancements.story.smelt_iron.title Acquire Hardware IJzerwaren verkrijgen
advancements.story.smelt_iron.description Smelt an iron ingot Smeed een ijzerstaaf
advancements.story.upgrade_tools.title Getting an Upgrade Upgraden
advancements.story.upgrade_tools.description Construct a better pickaxe Maak een betere houweel

Verwijderde regels

Deze regels zijn voor historische bedoelingen, deze niet meer gebruiken voor vertaling!
Code Engels Nederlands
menu.simulating Simulating the world for a bit Even de wereld simuleren
menu.switchingLevel Switching worlds Werelden wisselen
selectWorld.rename Rename Hernoemen
selectWorld.renameButton Rename Hernoemen
selectWorld.renameTitle Rename World Wereld hernoemen
multiplayer.info1 Minecraft Multiplayer is currently not finished, but there Minecraft Multiplayer is momenteel niet af, maar er
multiplayer.info2 is some buggy early testing going on. zijn wat vroege tests gaande.
chat.type.achievement %s has just earned the achievement %s %s heeft net de prestatie %s behaald
options.serverTextures Server Textures Serverthema's
options.showCape Show Cape Mantel tonen
options.renderDistance.far Far Ver
options.renderDistance.normal Normal Normaal
options.renderDistance.short Short Kort
options.renderDistance.tiny Tiny Minimaal
options.renderDistanceDesc0 Maximum render distance. Smaller values Maximaal weergavebereik. Kleinere waarden
options.renderDistanceDesc1 run better on lower-end hardware. draaien beter op minder krachtige systemen.
options.viewBobbingDesc0 Enables view-bob when moving. Beweegt het scherm alsof je loopt wanneer je beweegt.
options.viewBobbingDesc1
options.aoDesc0 Enable faux ambient occlusion on blocks. Valse omgevingsverduistering op blokken inschakelen.
options.aoDesc1
options.advancedButton Advanced Video Settings... Geavanceerde video-instellingen...
options.advancedOpengl Advanced OpenGL Geavanceerde OpenGL
options.advancedOpenglDesc0 Enables occlusion queries. On AMD and Intel Schakelt occlusion queries in. Op AMD en Intel
options.advancedOpenglDesc1 hardware, this may decrease performance. systemen kan dit de prestaties verminderen.
options.advancedVideoTitle Advanced Video Settings Geavanceerde video-instellingen
options.anisotropicFiltering Anisotropic Filtering Anisotropische Filtering
options.framerateLimitDesc0 Selects the maximum frame rate: Selecteer de maximale framerate:
options.framerateLimitDesc1 35fps, 120fps, or 200+fps. 35fps, 120fps, of 200+fps.
options.graphicsDesc0 'Fancy': Enables extra transparency. 'Fraai': Schakelt extra opaciteit in.
options.graphicsDesc1 'Fast': Suggested for lower-end hardware. 'Snel': Aangeraden voor minder krachtige systemen.
options.renderCloudsDesc0 Enables the rendering of clouds. Het renderen van wolken inschakelen.
options.renderCloudsDesc1
options.particlesDesc0 Selects the overall amount of particles. Selecteert het totale aantal deeltjes.
options.particlesDesc1 On lower-end hardware, less is better. Op minder krachtige systemen is minder beter.
options.performanceButton Video Performance Settings... Videoprestatie-instellingen...
options.performanceVideoTitle Video Performance Settings Videoprestatie-instellingen
options.postButton Post-Processing Settings... Post-processing-instellingen...
options.postProcessEnable Enable Post-Processing Post-Processing inschakelen
options.postProcessEnableDesc0 Enables post-processing. Disabling will Schakelt post-processing in. Het uitschakelen zal
options.postProcessEnableDesc1 result in reduction in Awesome Levels. hiervan kan voor een verlaging in Awesome Niveau zorgen.
options.postVideoTitle Post-Processing Settings Post-processing-instellingen
options.qualityButton Video Quality Settings... Videokwaliteits-instellingen...
options.qualityVideoTitle Video Quality Settings Videokwaliteits-instellingen
options.farWarning1 A 64 bit Java installation is recommended Een 64-bit Java-installatie wordt aanbevolen
options.farWarning2 for 'Far' render distance (you have 32 bit) voor weergavebereik 'Ver' (je hebt 32-bit)
options.fboEnable Enable FBOs FBOs Inschakelen
options.fboEnableDesc0 Enables the use of Framebuffer Objects. Schakelt het gebruik van framebuffer-objecten in.
options.fboEnableDesc1 Necessary for certain Minecraft features. Benodigd voor sommige Minecraft functies.
mco.backup.button.download Download Latest Download de laatste versie
mco.backup.button.restore Restore Herstellen
mco.backup.restoring Restoring your realm Je realm herstellen
mco.backup.title Backups Backups
mco.buy.realms.buy I want one! Ik wil er een!
mco.buy.realms.title Buy a Realm Koop een Realm
mco.client.outdated.msg Your client is outdated, please consider updating it to use Realms Je client is verouderd. Overweeg om te updaten om Realms te gebruiken
mco.client.outdated.title Client Outdated! Client verouderd!
mco.configure.world.buttons.backup Backups Back-ups
mco.configure.world.buttons.close Close Realm Realm sluiten
mco.configure.world.buttons.delete Delete Verwijderen
mco.configure.world.buttons.done Done Gereed
mco.configure.world.buttons.edit Edit Bewerken
mco.configure.world.buttons.invite Invite Uitnodigen
mco.configure.world.buttons.open Open Realm Realm openen
mco.configure.world.buttons.reset Reset Realm Realm resetten
mco.configure.world.buttons.subscription Subscription Abonnement
mco.configure.world.buttons.uninvite Uninvite Uitnodiging intrekken
mco.configure.world.close.question.line1 Your realm will become unavailable. Je Realm zal ontoegankelijk worden.
mco.configure.world.close.question.line2 Are you sure you want to do that? Weet je zeker dat je dat wilt doen?
mco.configure.world.description Description Beschrijving
mco.configure.world.edit.title Edit Realm Realm bewerken
mco.configure.world.invite.profile.name Name Naam
mco.configure.world.invited Invited Uitgenodigd
mco.configure.world.leave.question.line1 If you leave this realm you won't see it unless invited again Als je de Realm verlaat zul je deze niet zien tenzij je opnieuw wordt uitgenodigd
mco.configure.world.leave.question.line2 Are you sure you want to do that? Weet je zeker dat je dat wilt doen?
mco.configure.world.location Location Locatie
mco.configure.world.name Name Naam
mco.configure.world.reset.question.line1 Your realm will be regenerated and your current realm will be lost Je realm zal opnieuw worden gegenereerd en je huidige realm zal verloren gaan
mco.configure.world.reset.question.line2 Are you sure you want to do that? Weet je zeker dat je dat wilt doen?
mco.configure.world.restore.download.question.line1 You will be redirected to your default browser to download your world map. Je wordt doorverwezen naar je standaardbrowser om je wereldkaart te downloaden.
mco.configure.world.restore.download.question.line2 Do you want to continue? Wil je doorgaan?
mco.configure.world.restore.question.line1 Your realm will be restored to date Je realm zal worden hersteld naar datum
mco.configure.world.restore.question.line2 Are you sure you want to do that? Weet je zeker dat je dat wilt doen?
mco.configure.world.status Status Status
mco.configure.world.subscription.daysleft Days Left Dagen over
mco.configure.world.subscription.extend Extend Subscription Abonnement verlengen
mco.configure.world.subscription.start Start Date Begindatum
mco.configure.world.subscription.title Subscription Info Abonnementsinformatie
mco.configure.world.title Configure Realm Realm aanpassen
mco.configure.world.uninvite.question Are you sure that you want to uninvite Weet je zeker dat je de uitnodiging wilt intrekken
mco.connect.authorizing Logging in... Aanmelden...
mco.connect.connecting Connecting to the online server... Verbinden met online server...
mco.connect.failed Failed to connect to the online server Verbinden met online server mislukt
mco.create.world Create Creëer
mco.create.world.location.title Locations Locaties
mco.create.world.location.warning You may not get the exact location you select Het is mogelijk dat je niet precies je geselecteerde locatie krijgt
mco.create.world.seed Seed (Optional) Seed (optioneel)
mco.create.world.wait Creating the realm... Realm creëren...
mco.invites.button.accept Accept Accepteren
mco.invites.button.reject Reject Afwijzen
mco.invites.nopending No pending invitations! Geen openstaande uitnodigingen!
mco.invites.pending New invitations! Nieuwe uitnodigingen!
mco.invites.title Pending Invitations Uitnodigingen in behandeling
mco.more.info.question.line1 You will be redirected to your default browser to see the page. Je wordt doorverwezen naar je standaardbrowser om de pagina te bekijken.
mco.more.info.question.line2 Do you want to continue? Wil je doorgaan?
mco.reset.world.resetting.screen.title Resetting Realm... Realm resetten...
mco.reset.world.seed Seed (Optional) Seed (optioneel)
mco.reset.world.title Reset Realm Realm resetten
mco.reset.world.warning This will permanently delete your realm! Dit zal je Realm voorgoed verwijderen!
mco.selectServer.buy Buy Realm Een Realm kopen
mco.selectServer.closed Closed Server Gesloten server
mco.selectServer.configure Configure Instellen
mco.selectServer.create Create Realm Realm maken
mco.selectServer.expired Expired Server Verlopen server
mco.selectServer.expires.day Expires in a day Verloopt over een dag
mco.selectServer.expires.days Expires in %s days Verloopt over %s dagen
mco.selectServer.expires.soon Expires soon Verloopt binnenkort
mco.selectServer.leave Leave Realm Realm verlaten
mco.selectServer.locked Locked Server Vergrendelde server
mco.selectServer.moreinfo More Info Meer info
mco.selectServer.open Open Server Open server
mco.selectServer.play Play Spelen
mco.template.button.select Select Selecteren
mco.template.default.name Select Template (Optional) Sjabloon selecteren (optioneel)
mco.template.name Template Sjabloon
mco.template.title Realm Templates Realm-sjablonen
mco.terms.buttons.agree Agree Accepteer
mco.terms.buttons.disagree Don't Agree Oneens
mco.terms.sentence.1 I agree to Minecraft Realms Ik ga akkoord met Minecraft Realms
mco.terms.sentence.2 Terms of Service Algemene servicevoorwaarden
mco.terms.title Realms Terms of Service Realms servicevoorwaarden
mco.title Minecraft Realms Minecraft Realms
tile.oreRuby.name Ruby Ore Robijnerts
item.ruby.name Ruby Robijn
item.emptyPotion.name Water Bottle Flesje water
container.minecart Minecart Mijnkar
deathScreen.hardcoreInfo You cannot respawn in hardcore mode! Je kunt niet respawnen in hardcore-modus!
potion.digSpeed.postfix Potion of Haste Drank des Haasts
potion.digSlowDown.postfix Potion of Dullness Drank der Spierzwakheid
potion.damageBoost.postfix Potion of Strength Drank der Kracht
potion.confusion.postfix Potion of Nausea Drank der Misselijkheid
potion.resistance.postfix Potion of Resistance Drank der Weerstand
potion.blindness.postfix Potion of Blindness Drank der Blindheid
potion.hunger.postfix Potion of Hunger Drank der Honger
potion.wither.postfix Potion of Decay Drank der verschrompeling
potion.healthBoost.postfix Potion of Health Boost Drank met gezondheidsboost
potion.absorption.postfix Potion of Absorption Drank der absorptie
potion.saturation.postfix Potion of Saturation Drank der verzadiging
potion.prefix.acrid Acrid Bittere
potion.prefix.artless Artless Ongeïnspireerde
potion.prefix.awkward Awkward Vreemde
potion.prefix.bland Bland Milde
potion.prefix.bulky Bulky Lijvige
potion.prefix.bungling Bungling Verprutste
potion.prefix.buttered Buttered Vettige
potion.prefix.charming Charming Charmante
potion.prefix.clear Clear Heldere
potion.prefix.cordial Cordial Opwekkende
potion.prefix.dashing Dashing Onstuimige
potion.prefix.debonair Debonair Vrolijke
potion.prefix.diffuse Diffuse Diffuse
potion.prefix.elegant Elegant Elegante
potion.prefix.fancy Fancy Fraaie
potion.prefix.flat Flat Flauwe
potion.prefix.foul Foul Vuile
potion.prefix.grenade Splash Spattende
potion.prefix.gross Gross Smerige
potion.prefix.harsh Harsh Brute
potion.prefix.milky Milky Melkachtige
potion.prefix.mundane Mundane Triviale
potion.prefix.odorless Odorless Geurloze
potion.prefix.potent Potent Krachtige
potion.prefix.rank Rank Verdorven
potion.prefix.refined Refined Verfijnde
potion.prefix.smooth Smooth Gladde
potion.prefix.sparkling Sparkling Sprankelende
potion.prefix.stinky Stinky Stinkende
potion.prefix.suave Suave Zachte
potion.prefix.thick Thick Stroperige
potion.prefix.thin Thin Dunne
potion.prefix.uninteresting Uninteresting Oninteressante
potion.potency.3 IV IV
gui.achievements Achievements Prestaties
achievement.acquireIron Acquire Hardware IJzerwaren verkrijgen
achievement.acquireIron.desc Smelt an iron ingot Smeed een ijzerstaaf
achievement.bakeCake The Lie De leugen
achievement.bakeCake.desc Wheat, sugar, milk and eggs! Tarwe, suiker, melk en eieren!
achievement.blazeRod Into Fire Door het vuur
achievement.blazeRod.desc Relieve a Blaze of its rod Verlos een Blaze van z'n staf
achievement.bookcase Librarian Bibliothecaris
achievement.bookcase.desc Build some bookshelves to improve your enchantment table Bouw wat boekenkasten om je magische tafel te verbeteren
achievement.breedCow Repopulation Herbevolking
achievement.breedCow.desc Breed two cows with wheat Fok twee koeien met tarwe
achievement.buildBetterPickaxe Getting an Upgrade Upgraden
achievement.buildBetterPickaxe.desc Construct a better pickaxe Maak een betere houweel
achievement.buildFurnace Hot Topic Hot Topic
achievement.buildFurnace.desc Construct a furnace out of eight stone blocks Maak een oven van acht blokken steen
achievement.buildHoe Time to Farm! Boerenbestaan
achievement.buildHoe.desc Use planks and sticks to make a hoe Maak een schoffel van planken en stokken
achievement.buildPickaxe Time to Mine! Beginnen met ontginnen!
achievement.buildPickaxe.desc Use planks and sticks to make a pickaxe Maak een houweel van planken en stokken
achievement.buildSword Time to Strike! Ten aanval!
achievement.buildSword.desc Use planks and sticks to make a sword Maak een zwaard van planken en stokken
achievement.buildWorkBench Benchmarking Uit het juiste hout gesneden
achievement.buildWorkBench.desc Craft a workbench with four blocks of planks Maak een werkbank van vier houten planken
achievement.cookFish Delicious Fish Overheerlijke vis
achievement.cookFish.desc Catch and cook fish! Vang en bak een vis!
achievement.diamonds DIAMONDS! DIAMANTEN!
achievement.diamonds.desc Acquire diamonds with your iron tools Verkrijg diamanten met je ijzeren gereedschap
achievement.diamondsToYou Diamonds to you! Diamanten voor jou!
achievement.diamondsToYou.desc Throw diamonds at another player. Diamanten gooien naar een andere speler.
achievement.enchantments Enchanter Magiër
achievement.enchantments.desc Use a book, obsidian and diamonds to construct an enchantment table Maak een tovertafel van obsidiaan, diamanten en een boek
achievement.exploreAllBiomes Adventuring Time Tijd voor avontuur
achievement.exploreAllBiomes.desc Discover all biomes Ontdek alle biotopen
achievement.flyPig When Pigs Fly Als varkens vliegen
achievement.flyPig.desc Fly a pig off a cliff Vlieg per varken een afgrond in
achievement.fullBeacon Beaconator Bakenmaker
achievement.fullBeacon.desc Create a full beacon Bouw een volledig baken
achievement.get Achievement get! Prestatie behaald!
achievement.ghast Return to Sender Retour afzender
achievement.ghast.desc Destroy a Ghast with a fireball Vernietig een Ghast met een vuurbal
achievement.killCow Cow Tipper Koeiendoder
achievement.killCow.desc Harvest some leather Verkrijg leer
achievement.killEnemy Monster Hunter Monsterjager
achievement.killEnemy.desc Attack and destroy a monster Val een monster aan en vernietig het
achievement.killWither The Beginning. Het begin.
achievement.killWither.desc Kill the Wither Dood de Wither
achievement.makeBread Bake Bread Bak brood
achievement.makeBread.desc Turn wheat into bread Maak brood van tarwe
achievement.mineWood Getting Wood Hout verkrijgen
achievement.mineWood.desc Attack a tree until a block of wood pops out Val een boom aan totdat je een blok hout verkrijgt
achievement.onARail On A Rail Op 't goede spoor
achievement.onARail.desc Travel by minecart at least 1 km from where you started Reis per mijnkar tenminste één kilometer vanaf je startpunt
achievement.openInventory Taking Inventory Inventariseren
achievement.openInventory.desc Press '%1$s' to open your inventory. Druk op '%1$s' om je inventaris te openen.
achievement.overkill Overkill Overkill
achievement.overkill.desc Deal eight hearts of damage in a single hit Dien in één klap acht hartjes aan schade toe
achievement.portal We Need to Go Deeper We Moeten Dieper!
achievement.portal.desc Build a portal to the Nether Bouw een portaal naar de Nether
achievement.potion Local Brewery Plaatselijke brouwerij
achievement.potion.desc Brew a potion Brouw een drankje
achievement.requires Requires '%1$s' Vereist '%1$s'
achievement.snipeSkeleton Sniper Duel Sluipschuttersduel
achievement.snipeSkeleton.desc Kill a skeleton with an arrow from more than 50 meters Dood een skelet op een afstand van meer dan 50 meter met een pijl
achievement.spawnWither The Beginning? Het begin?
achievement.spawnWither.desc Spawn the Wither Roep de Wither op
achievement.taken Taken! Behaald!
achievement.theEnd The End? The End?
achievement.theEnd.desc Locate the End Vind The End
achievement.theEnd2 The End. The End.
achievement.theEnd2.desc Defeat the Ender Dragon Versla de Enderdraak
achievement.unknown ??? ???
advancements.empty There doesn't seem to be anything here... Het lijkt erop dat hier niets is...
stats.tooltip.type.achievement Achievement Prestatie
commands.generic.deprecatedId Warning: Using numeric IDs will not be supported in the future. Please use names, such as '%s' Let op!: In de toekomst zullen numerieke ID's niet meer ondersteund worden. Gebruik in plaats daarvan A.U.B. namen, zoals '%s'
commands.generic.double.tooBig The number you have entered (%.2f) is too big, it must be at most %.2f Het getal dat je hebt ingevoerd (%s) is te groot, het mag maximaal %s zijn
commands.generic.double.tooSmall The number you have entered (%.2f) is too small, it must be at least %.2f Het getal dat je hebt ingevoerd (%s) is te klein, het moet minstens %s zijn
commands.give.notFound There is no such item with ID %d Er is geen voorwerp met ID %s
commands.kill.success Ouch! That looked like it hurt Oef! Dat deed vast pijn
commands.achievement.give.success.all Successfully given all achievements to %s Alle prestaties succesvol aan %s gegeven
commands.achievement.give.success.one Successfully given %s the stat %s %s heeft de statistiek '%s' succesvol ontvangen
commands.achievement.statTooLow Player %s does not have the stat %s Speler %s heeft de statistiek %s niet
commands.achievement.unknownAchievement Unknown achievement or statistic '%s' Onbekende prestatie of statistiek '%s'
commands.achievement.usage /achievement give <stat_name> [player] /achievement give <statnaam> [speler]
commands.testfor.failed /testfor is only usable by commandblocks with analog output /testfor is alleen te gebruiken door opdrachtblokken met analoge uitvoer