Minecraft Wiki:Vertalingslijst

Uit Minecraft Wiki
(Doorverwezen vanaf Vertalingslijst)
Ga naar: navigatie, zoeken
Vertalingslijst overleg
Op deze pagina staan de Engelse Minecraft termen met de Nederlandse vertaling.
Voeg deze pagina toe aan je volglijst om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

Gebruik Ctrl+F om te zoeken naar de term die je wilt hebben. Eventuele veranderingen in het menukopje 'overig' kunnen geplaatst worden op de overlegpagina. Voor andere veranderingen wijzen wij je door naar Crowdin.net. Hier haalt Mojang de vertalingen vandaan en kunnen er nieuwe suggesties voorgesteld worden.

De woorden die hieronder in de lijst staan zijn de vertalingen die in de huidige Release versie (1.12.2) van Minecraft gebruikt worden. Dit is de complete lijst die via het project Crowdin zijn aangemaakt.

Mist er een woord? Voeg deze dan toe aan de categorie overig. Als er geen vertaling bekend is, bespreek deze dan op de overlegpagina.

Overig

Engels Nederlands
air lucht
altitude hoogte
ambience sfeer
breeding fokken
cavern grot
chunks segmenten
cloud wolk
dungeon kerker
file bestand
huge mushroom grote paddenstoel
luminance helderheid
melee attack melee-aanval
ranged attack afstandsaanval
moon maan
natural natuurlijk
nether nether
nether fortress nether fort
overworld bovenwereld
sky lucht
slice schijf
snowfall sneeuwbui
stronghold burcht
sun zon
thunderstorm onweersbui
void leegte
references referenties
crafting maken

X-Generator: crowdin.net V1.7.2

Code Engels Nederlands
$o Play Demo World speel demo wereld
achievement.acquireIron Acquire Hardware IJzerwaren verkrijgen
achievement.acquireIron.desc Smelt an iron ingot Smeed een ijzerstaaf
achievement.bakeCake The Lie De leugen
achievement.bakeCake.desc Wheat, sugar, milk and eggs! Tarwe, suiker, melk en eieren!
achievement.blazeRod Into Fire Door het vuur
achievement.blazeRod.desc Relieve a Blaze of its rod Verlos een Blaze van z'n staf
achievement.bookcase Librarian Bibliothecaris
achievement.bookcase.desc Build some bookshelves to improve your enchantment table Bouw wat boekenkasten om je magische tafel te verbeteren
achievement.breedCow Repopulation Herbevolking
achievement.breedCow.desc Breed two cows with wheat Fok twee koeien met tarwe
achievement.buildBetterPickaxe Getting an Upgrade Upgraden
achievement.buildBetterPickaxe.desc Construct a better pickaxe Maak een betere houweel
achievement.buildFurnace Hot Topic Hot Topic
achievement.buildFurnace.desc Construct a furnace out of eight stone blocks Maak een oven van acht blokken steen
achievement.buildHoe Time to Farm! Boerenbestaan
achievement.buildHoe.desc Use planks and sticks to make a hoe Maak een schoffel van planken en stokken
achievement.buildPickaxe Time to Mine! Beginnen met ontginnen!
achievement.buildPickaxe.desc Use planks and sticks to make a pickaxe Maak een houweel van planken en stokken
achievement.buildSword Time to Strike! Ten aanval!
achievement.buildSword.desc Use planks and sticks to make a sword Maak een zwaard van planken en stokken
achievement.buildWorkBench Benchmarking Uit het juiste hout gesneden
achievement.buildWorkBench.desc Craft a workbench with four blocks of planks Maak een werkbank van vier houten planken
achievement.cookFish Delicious Fish Overheerlijke vis
achievement.cookFish.desc Catch and cook fish! Vang en bak een vis!
achievement.diamonds DIAMONDS! DIAMANTEN!
achievement.diamonds.desc Acquire diamonds with your iron tools Verkrijg diamanten met je ijzeren gereedschap
achievement.diamondsToYou Diamonds to you! Diamanten voor jou!
achievement.diamondsToYou.desc Throw diamonds at another player. Diamanten gooien naar een andere speler.
achievement.enchantments Enchanter Magiër
achievement.enchantments.desc Use a book, obsidian and diamonds to construct an enchantment table Maak een tovertafel van obsidiaan, diamanten en een boek
achievement.exploreAllBiomes Adventuring Time Tijd voor avontuur
achievement.exploreAllBiomes.desc Discover all biomes Ontdek alle biotopen
achievement.flyPig When Pigs Fly Als varkens vliegen
achievement.flyPig.desc Fly a pig off a cliff Vlieg per varken een afgrond in
achievement.fullBeacon Beaconator Bakenmaker
achievement.fullBeacon.desc Create a full beacon Bouw een volledig baken
achievement.get Achievement get! Prestatie behaald!
achievement.ghast Return to Sender Retour afzender
achievement.ghast.desc Destroy a Ghast with a fireball Vernietig een Ghast met een vuurbal
achievement.killCow Cow Tipper Koeiendoder
achievement.killCow.desc Harvest some leather Verkrijg leer
achievement.killEnemy Monster Hunter Monsterjager
achievement.killEnemy.desc Attack and destroy a monster Val een monster aan en vernietig het
achievement.killWither The Beginning. Het begin.
achievement.killWither.desc Kill the Wither Dood de Wither
achievement.makeBread Bake Bread Bak brood
achievement.makeBread.desc Turn wheat into bread Maak brood van tarwe
achievement.mineWood Getting Wood Hout verkrijgen
achievement.mineWood.desc Attack a tree until a block of wood pops out Val een boom aan totdat je een blok hout verkrijgt
achievement.onARail On A Rail Op 't goede spoor
achievement.onARail.desc Travel by minecart at least 1 km from where you started Reis per mijnkar tenminste één kilometer vanaf je startpunt
achievement.openInventory Taking Inventory Inventariseren
achievement.openInventory.desc Press '%1$s' to open your inventory. Druk op '%1$s' om je inventaris te openen.
achievement.overkill Overkill Overkill
achievement.overkill.desc Deal eight hearts of damage in a single hit Dien in één klap acht hartjes aan schade toe
achievement.portal We Need to Go Deeper We Moeten Dieper!
achievement.portal.desc Build a portal to the Nether Bouw een portaal naar de Nether
achievement.potion Local Brewery Plaatselijke brouwerij
achievement.potion.desc Brew a potion Brouw een drankje
achievement.requires Requires '%1$s' Vereist '%1$s'
achievement.snipeSkeleton Sniper Duel Sluipschuttersduel
achievement.snipeSkeleton.desc Kill a skeleton with an arrow from more than 50 meters Dood een skelet op een afstand van meer dan 50 meter met een pijl
achievement.spawnWither The Beginning? Het begin?
achievement.spawnWither.desc Spawn the Wither Roep de Wither op
achievement.taken Taken! Behaald!
achievement.theEnd The End? The End?
achievement.theEnd.desc Locate the End Vind The End
achievement.theEnd2 The End. The End.
achievement.theEnd2.desc Defeat the Ender Dragon Versla de Enderdraak
achievement.unknown  ???  ???
addServer.add Done Gereed
addServer.enterIp Server Address Serveradres
addServer.enterName Server Name Servernaam
addServer.hideAddress Hide Address Adres verbergen
addServer.title Edit Server Info Serverinformatie bewerken
advMode.allPlayers Use "@a" to target all players Gebruik "@a" om op alle spelers te richten
advMode.command Console Command Consoleopdracht
advMode.nearestPlayer Use "@p" to target nearest player Gebruik "@p" om op de dichtstbijzijnde speler te richten
advMode.notAllowed Must be an opped player in creative mode Je moet een gepromoveerde (op-)speler in de Creative-modus zijn
advMode.notEnabled Command blocks are not enabled on this server Commandoblokken zijn niet ingeschakeld op deze server
advMode.previousOutput Previous Output Vorige uitvoer
advMode.randomPlayer Use "@r" to target random player Gebruik "@r" om op een willekeurige speler te richten
advMode.setCommand Set Console Command for Block Consoleopdracht voor blok instellen
advMode.setCommand.success Command set: %s Opdracht ingesteld: %s
attribute.modifier.plus.0 +%d %s +%s %s
attribute.modifier.plus.1 +%d%% %s +%s%% %s
attribute.modifier.plus.2 +%d%% %s +%s%% %s
attribute.modifier.take.0 -%d %s -%s %s
attribute.modifier.take.1 -%d%% %s -%s%% %s
attribute.modifier.take.2 -%d%% %s -%s%% %s
attribute.name.generic.attackDamage Attack Damage Aanvalsschade
attribute.name.generic.followRange Mob Follow Range Volgbereik mobs
attribute.name.generic.knockbackResistance Knockback Resistance Terugslagsweerstand
attribute.name.generic.maxHealth Max Health Maximale gezondheid
attribute.name.generic.movementSpeed Speed Snelheid
attribute.name.horse.jumpStrength Horse Jump Strength Sterkte paardensprong
attribute.name.zombie.spawnReinforcements Zombie Reinforcements Zombieversterkingen
book.byAuthor by %1$s door %1$s
book.editTitle Enter Book Title: Titel invoeren:
book.finalizeButton Sign and Close Signeren en sluiten
book.finalizeWarning Note! When you sign the book, it will no longer be editable. Let op! Als een boek eenmaal is gesigneerd, is het niet meer te bewerken!
book.pageIndicator Page %1$s of %2$s Pagina %1$s van %2$s
book.signButton Sign Signeren
build.tooHigh Height limit for building is %s blocks Hoogtelimiet voor bouwen is %s blokken
chat.cannotSend Cannot send chat message Kan chatbericht niet verzenden
chat.copy Copy to Clipboard Kopiëren
chat.link.confirm Are you sure you want to open the following website? Weet je zeker dat je de volgende website wilt openen?
chat.link.confirmTrusted Do you want to open this link or copy it to your clipboard? Wilt u deze link openen of kopiëren?
chat.link.open Open in browser Openen in browser
chat.link.warning Never open links from people that you don't trust! Open nooit koppelingen van mensen die je niet vertrouwt!
chat.type.achievement  %s has just earned the achievement %s  %s heeft net de prestatie %s behaald
chat.type.admin [%s: %s] [%s: %s]
chat.type.announcement [%s] %s [%s] %s
chat.type.emote * %s %s * %s %s
chat.type.text <%s> %s <%s> %s
commands.achievement.give.success.all Successfully given all achievements to %s Alle prestaties succesvol aan %s gegeven
commands.achievement.give.success.one Successfully given %s the stat %s  %s heeft de statistiek '%s' succesvol ontvangen
commands.achievement.statTooLow Player %s does not have the stat %s Speler %s heeft de statistiek %s niet
commands.achievement.unknownAchievement Unknown achievement or statistic '%s' Onbekende prestatie of statistiek '%s'
commands.achievement.usage /achievement give <stat_name> [player] /achievement give <statnaam> [speler]
commands.ban.success Banned player %s Speler %s is verbannen
commands.ban.usage /ban <name> [reason ...] /ban <naam> [reden ...]
commands.banip.invalid You have entered an invalid IP address or a player that is not online Je hebt een ongeldig IP-adres of een speler die niet online is opgegeven
commands.banip.success Banned IP address %s IP-adres %s is verbannen
commands.banip.success.players Banned IP address %s belonging to %s Het IP-adres %s, behorende tot %s, is verbannen
commands.banip.usage name> [reason ...] naam> [reden ...]
commands.banlist.ips There are %d total banned IP addresses: Er zijn in totaal %s verbannen IP-adressen:
commands.banlist.players There are %d total banned players: Er zijn in totaal %s verbannen spelers:
commands.banlist.usage players] spelers]
commands.clear.failure Could not clear the inventory of %s, no items to remove Kan de inventaris van %s niet wissen, geen voorwerpen om te verwijderen
commands.clear.success Cleared the inventory of %s, removing %d items Inventaris van %s gewist, %s voorwerpen verwijderd
commands.clear.usage /clear <player> [item] [data] /clear <speler> [voorwerp] [gegevens]
commands.debug.notStarted Can't stop profiling when we haven't started yet! We kunnen niet stoppen met profileren als we nog niet zijn begonnen!
commands.debug.start Started debug profiling Foutopsporingsprofilering gestart
commands.debug.stop Stopped debug profiling after %.2f seconds (%d ticks) Foutopsporingsprofilering na %s seconden gestopt (%s ticks)
commands.debug.usage stop> stop>
commands.defaultgamemode.success The world's default game mode is now %s De standaard spelmodus van deze wereld is nu %s
commands.defaultgamemode.usage /defaultgamemode <mode> /defaultgamemode <modus>
commands.deop.success De-opped %s  %s is gedegradeerd
commands.deop.usage /deop <player> /deop <speler>
commands.difficulty.success Set game difficulty to %s Moeilijkheidsgraad ingesteld op %s
commands.difficulty.usage /difficulty <new difficulty> /difficulty <nieuwe moeilijkheidsgraad>
commands.downfall.success Toggled downfall Neerslag omgeschakeld
commands.downfall.usage /toggledownfall /toggledownfall
commands.effect.failure.notActive Couldn't take %1$s from %2$s as they do not have the effect Kan %1$s niet van %2$s wegnemen omdat de speler het effect niet heeft
commands.effect.failure.notActive.all Couldn't take any effects from %s as they do not have any Kon geen effecten nemen van %s omdat die er geen had
commands.effect.notFound There is no such mob effect with ID %d Er is geen mobeffect met ID %s
commands.effect.success Given %1$s (ID %2$d) * %3$d to %4$s for %5$d seconds  %1$s (ID %2$s) * %3$s aan %4$s gegeven voor %5$s seconden
commands.effect.success.removed Took %1$s from %2$s  %1$s van %2$s weggenomen
commands.effect.success.removed.all Took all effects from %s Alle effecten van %s zijn weggenomen
commands.effect.usage /effect <player> <effect> [seconds] [amplifier] /effect <speler> <effect> [seconden] [versterker]
commands.enchant.cantCombine  %1$s can't be combined with %2$s  %1$s kan niet worden gecombineerd met %2$s
commands.enchant.cantEnchant The selected enchantment can't be added to the target item De geselecteerde betovering kan niet aan het doelvoorwerp worden toegevoegd
commands.enchant.noItem The target doesn't hold an item Het doel houdt geen voorwerp vast
commands.enchant.notFound There is no such enchantment with ID %d Er is geen betovering met ID %s
commands.enchant.success Enchanting succeeded Betovering uitgevoerd
commands.enchant.usage /enchant <player> <enchantment ID> [level] /enchant <speler> <betoverings-ID> [niveau]
commands.gamemode.success.other Set %s's game mode to %s Spelmodus van %s is gewijzigd naar %s
commands.gamemode.success.self Set own game mode to %s Eigen spelmodus is gewijzigd naar %s
commands.gamemode.usage /gamemode <mode> [player] /gamemode <modus> [speler]
commands.gamerule.norule No game rule called '%s' is available Er is geen spelregel genaamd '%s' beschikbaar
commands.gamerule.success Game rule has been updated Spelregel is bijgewerkt
commands.gamerule.usage /gamerule <rule name> <value> OR /gamerule <rule name> /gamerule <regelnaam> <waarde> OF /gamerule <regelnaam>
commands.generic.boolean.invalid '%s' is not true or false '%s' is niet juist of onjuist
commands.generic.deprecatedId Warning: Using numeric IDs will not be supported in the future. Please use names, such as '%s' Let op!: In de toekomst zullen numerieke ID's niet meer ondersteund worden. Gebruik in plaats daarvan A.U.B. namen, zoals '%s'
commands.generic.double.tooBig The number you have entered (%.2f) is too big, it must be at most %.2f Het getal dat je hebt ingevoerd (%s) is te groot, het mag maximaal %s zijn
commands.generic.double.tooSmall The number you have entered (%.2f) is too small, it must be at least %.2f Het getal dat je hebt ingevoerd (%s) is te klein, het moet minstens %s zijn
commands.generic.exception An unknown error occurred while attempting to perform this command Er is een onbekende fout opgetreden bij het uitvoeren van deze opdracht
commands.generic.notFound Unknown command. Try /help for a list of commands Onbekend commando. Probeer /help voor een lijst van commando's
commands.generic.num.invalid '%s' is not a valid number '%s' is geen geldige waarde
commands.generic.num.tooBig The number you have entered (%d) is too big, it must be at most %d Het getal dat je hebt ingevoerd (%s) is te groot, het mag maximaal %s zijn
commands.generic.num.tooSmall The number you have entered (%d) is too small, it must be at least %d Het getal dat je hebt ingevoerd (%s) is te klein, het moet ten minste %s zijn
commands.generic.permission You do not have permission to use this command Je hebt geen toestemming om dit commando te gebruiken
commands.generic.player.notFound That player cannot be found Die speler kan niet worden gevonden
commands.generic.syntax Invalid command syntax Ongeldige opdrachtsyntax
commands.generic.usage Usage: %s Gebruik: %s
commands.give.notFound There is no such item with ID %d Er is geen voorwerp met ID %s
commands.give.success Given %s * %d to %s  %s * %s aan %s gegeven
commands.give.tagError Data tag parsing failed: %s Parsing van datatag mislukt: %s
commands.give.usage /give <player> <item> [amount] [data] [dataTag] /give <speler> <voorwerp> [hoeveelheid] [data] [datatag]
commands.help.footer Tip: Use the <tab> key while typing a command to auto-complete the command or its arguments Tip: Gebruik <tab> tijdens het typen van een opdracht om de opdracht of de argumenten automatisch te voltooien
commands.help.header --- Showing help page %d of %d (/help <page>) --- --- Helppagina %s van %s (/help <pagina>) ---
commands.help.usage command name] opdrachtnaam]
commands.kick.success Kicked %s from the game  %s is uit het spel gezet
commands.kick.success.reason Kicked %s from the game: '%s'  %s is uit het spel gezet: '%s'
commands.kick.usage /kick <player> [reason ...] /kick <speler> [reden ...]
commands.kill.success Ouch! That looked like it hurt Oef! Dat deed vast pijn
commands.kill.usage /kill /kill
commands.me.usage /me <action ...> /me <actie ...>
commands.message.display.incoming  %s whispers to you: %s  %s fluistert naar u: %s
commands.message.display.outgoing You whisper to %s: %s U fluistert naar %s: %s
commands.message.sameTarget You can't send a private message to yourself! Je kunt geen privébericht naar jezelf sturen!
commands.message.usage /tell <player> <private message ...> /tell <speler> <privébericht ...>
commands.op.success Opped %s  %s is gepromoveerd
commands.op.usage /op <player> /op <speler>
commands.players.list There are %d/%d players online: Er zijn %s/%s spelers online:
commands.players.usage /list /list
commands.playsound.playerTooFar Player %s is too far away to hear the sound Speler %s is te ver weg om het geluid te horen
commands.playsound.success Played sound '%s' to %s Geluid '%s' afgespeeld voor %s
commands.playsound.usage /playsound <sound> <player> [x] [y] [z] [volume] [pitch] [minimumVolume] /playsound <geluid> <speler> [x] [y] [z] [volume] [toonhoogte] [minimumvolume]
commands.publish.failed Unable to host local game Kan lokaal spel niet hosten
commands.publish.started Local game hosted on port %s Lokaal spel wordt gehost op poort %s
commands.publish.usage /publish /publish
commands.save.disabled Turned off world auto-saving Automatisch opslaan van wereld uitgeschakeld
commands.save.enabled Turned on world auto-saving Automatisch opslaan van wereld ingeschakeld
commands.save.failed Saving failed: %s Opslaan mislukt: %s
commands.save.start Saving... Opslaan...
commands.save.success Saved the world Wereld opgeslagen
commands.save.usage /save-all /save-all
commands.save-off.alreadyOff Saving is already turned off. Opslaan is al uitgeschakeld.
commands.save-off.usage /save-off /save-off
commands.save-on.alreadyOn Saving is already turned on. Opslaan is al ingeschakeld.
commands.save-on.usage /save-on /save-on
commands.say.usage /say <message ...> /say <bericht ...>
commands.scoreboard.objectiveNotFound No objective was found by the name '%s' Er is geen doel gevonden met de naam '%s'
commands.scoreboard.objectiveReadOnly The objective '%s' is read-only and cannot be set Het doel '%s' is alleen-lezen en kan niet worden ingesteld
commands.scoreboard.objectives.add.alreadyExists An objective with the name '%s' already exists Een doel met de naam '%s' bestaat al
commands.scoreboard.objectives.add.displayTooLong The display name '%s' is too long for an objective, it can be at most %d characters long De weergavenaam van een doel kan maximaal %s tekens lang zijn; '%s' is te lang
commands.scoreboard.objectives.add.success Added new objective '%s' successfully Nieuw doel '%s' is succesvol toegevoegd
commands.scoreboard.objectives.add.tooLong The name '%s' is too long for an objective, it can be at most %d characters long De naam van een doel kan maximaal %s tekens lang zijn; '%s' is te lang
commands.scoreboard.objectives.add.usage /scoreboard objectives add <name> <criteriaType> [display name ...] /scoreboard objectives add <naam> <criteriaType> [weergavenaam ...]
commands.scoreboard.objectives.add.wrongType Invalid objective criteria type '%s' Ongeldig objectieve criteria type '%s'
commands.scoreboard.objectives.list.count Showing %d objective(s) on scoreboard:  %s doelen op scorebord tonen:
commands.scoreboard.objectives.list.empty There are no objectives on the scoreboard Er zijn geen doelen op het scorebord
commands.scoreboard.objectives.list.entry - %s: displays as '%s' and is type '%s' - %s: wordt weergegeven als '%s' en is type '%s'
commands.scoreboard.objectives.remove.success Removed objective '%s' successfully Doel '%s' is succesvol verwijderd
commands.scoreboard.objectives.remove.usage /scoreboard objectives remove <name> /scoreboard objectives remove <naam>
commands.scoreboard.objectives.setdisplay.invalidSlot No such display slot '%s' Er is geen weergaveslot '%s'
commands.scoreboard.objectives.setdisplay.successCleared Cleared objective display slot '%s' Doelweergaveslot '%s' gewist
commands.scoreboard.objectives.setdisplay.successSet Set the display objective in slot '%s' to '%s' Weergavedoel in slot '%s' verzet naar '%s'
commands.scoreboard.objectives.setdisplay.usage /scoreboard objectives setdisplay <slot> [objective] /scoreboard objectives setdisplay <slot> [doel]
commands.scoreboard.objectives.usage add|remove|setdisplay> add|remove|setdisplay>
commands.scoreboard.players.add.usage /scoreboard players add <player> <objective> <count> /scoreboard players add <speler> <doel> <waarde>
commands.scoreboard.players.list.count Showing %d tracked players on the scoreboard:  %s gevolgde spelers op het scorebord tonen:
commands.scoreboard.players.list.empty There are no tracked players on the scoreboard Er zijn geen gevolgde spelers op het scorebord
commands.scoreboard.players.list.player.count Showing %d tracked objective(s) for %s:  %s gevolgde doelen voor %s:
commands.scoreboard.players.list.player.empty Player %s has no scores recorded Speler %s heeft geen opgeslagen scores
commands.scoreboard.players.list.player.entry - %2$s: %1$d (%3$s) - %2$s: %1$s (%3$s)
commands.scoreboard.players.list.usage /scoreboard players list [name] /scoreboard players list [naam]
commands.scoreboard.players.remove.usage /scoreboard players remove <player> <objective> <count> /scoreboard players remove <speler> <doel> <waarde>
commands.scoreboard.players.reset.success Reset all scores of player %s Alle scores van speler %s resetten
commands.scoreboard.players.reset.usage /scoreboard players reset <player> /scoreboard players reset <speler>
commands.scoreboard.players.set.success Set score of %s for player %s to %d Score %s voor speler %s is verzet naar %s
commands.scoreboard.players.set.usage /scoreboard players set <player> <objective> <score> /scoreboard players set <speler> <doel> <waarde>
commands.scoreboard.players.usage add|remove|reset|list> add|remove|reset|list>
commands.scoreboard.teamNotFound No team was found by the name '%s' Er is geen team gevonden met de naam '%s'
commands.scoreboard.teams.add.alreadyExists A team with the name '%s' already exists Een team met de naam '%s' bestaat al
commands.scoreboard.teams.add.displayTooLong The display name '%s' is too long for a team, it can be at most %d characters long De weergavenaam van een team kan maximaal %s tekens lang zijn; '%s' is te lang
commands.scoreboard.teams.add.success Added new team '%s' successfully Nieuw team '%s' is succesvol toegevoegd
commands.scoreboard.teams.add.tooLong The name '%s' is too long for a team, it can be at most %d characters long De naam van een team kan maximaal %s tekens lang zijn; '%s' is te lang
commands.scoreboard.teams.add.usage /scoreboard teams add <name> [display name ...] /scoreboard teams add <naam> [weergavenaam ...]
commands.scoreboard.teams.empty.alreadyEmpty Team %s is already empty, cannot remove nonexistant players Team %s is al leeg; kan niet-bestaande spelers niet verwijderen
commands.scoreboard.teams.empty.success Removed all %d player(s) from team %s Alle %s spelers zijn uit team %s verwijderd
commands.scoreboard.teams.empty.usage /scoreboard teams empty /scoreboard teams empty
commands.scoreboard.teams.join.failure Could not add %d player(s) to team %s: %s Kan %s spelers niet aan team %s toevoegen: %s
commands.scoreboard.teams.join.success Added %d player(s) to team %s: %s  %s spelers zijn aan %s toegevoegd: %s
commands.scoreboard.teams.join.usage /scoreboard teams join <team> [player] /scoreboard teams join <team> [speler]
commands.scoreboard.teams.leave.failure Could not remove %d player(s) from their teams: %s Kan %s spelers niet uit hun teams verwijderen: %s
commands.scoreboard.teams.leave.noTeam You are not in a team Je bent geen lid van een team
commands.scoreboard.teams.leave.success Removed %d player(s) from their teams: %s  %s spelers zijn uit hun teams verwijderd: %s
commands.scoreboard.teams.leave.usage /scoreboard teams leave [player] /scoreboard teams leave [speler]
commands.scoreboard.teams.list.count Showing %d teams on the scoreboard:  %s teams op het scorebord tonen:
commands.scoreboard.teams.list.empty There are no teams registered on the scoreboard Er zijn geen teams geregistreerd op het scorebord
commands.scoreboard.teams.list.entry - %1$s: '%2$s' has %3$d players - %1$s: '%2$s' heeft %3$s spelers
commands.scoreboard.teams.list.player.count Showing %d player(s) in team %s:  %s spelers in team %s tonen:
commands.scoreboard.teams.list.player.empty Team %s has no players Team %s heeft geen spelers
commands.scoreboard.teams.list.player.entry - %2$s: %1$d (%3$s) - %2$s: %1$s (%3$s)
commands.scoreboard.teams.list.usage /scoreboard teams list [name] /scoreboard teams list [naam]
commands.scoreboard.teams.option.noValue Valid values for option %s are: %s Geldige waarden voor optie %s zijn: %s
commands.scoreboard.teams.option.success Set option %s for team %s to %s Optie %s voor team %s verzet naar %s
commands.scoreboard.teams.option.usage color|seeFriendlyInvisibles> <value> color|seeFriendlyInvisibles> <waarde>
commands.scoreboard.teams.remove.success Removed team %s Team %s is verwijderd
commands.scoreboard.teams.remove.usage /scoreboard teams remove <name> /scoreboard teams remove <naam>
commands.scoreboard.teams.usage add|remove|empty|join|leave|option> add|remove|empty|join|leave|option>
commands.scoreboard.usage players|teams> players|teams>
commands.seed.success Seed: %s Seed: %s
commands.seed.usage /seed /seed
commands.setblock.failed Unable to place block Niet in staat om blok te plaatsen
commands.setblock.noChange The block couldn't be placed Het blok kon niet worden geplaatst
commands.setblock.notFound There is no such block with ID/name %s Er is geen blok met ID/naam %s
commands.setblock.outOfWorld Cannot place block outside of the world Kan blok niet plaatsen buiten de wereld
commands.setblock.success Block placed Blok geplaatst
commands.setblock.tagError Data tag parsing failed: %s Parsing van datatag mislukt: %s
commands.setblock.usage /setblock <x> <y> <z> <TileName> [dataValue] [oldBlockHandling] [dataTag] /setblock <x> <y> <z> <TileName> [dataValue] [oldBlockHandling] [dataTag]
commands.setidletimeout.success Successfully set the idle timeout to %d minutes. De idle timeout is succesvol ingesteld op %s mintuten.
commands.setidletimeout.usage /setidletimeout <Minutes until kick> /setidletimeout <Minuten tot speler van de server geschopt word>
commands.setworldspawn.success Set the world spawn point to (%d, %d, %d) Wereldspawnpunt ingesteld op (%s, %s, %s)
commands.setworldspawn.usage /setworldspawn OR /setworldspawn <x> <y> <z> /setworldspawn of /setworldspawn <x> <y> <z>
commands.spawnpoint.success Set %s's spawn point to (%d, %d, %d) Spawnpunt van %s ingesteld naar (%s,%s,%s)
commands.spawnpoint.usage /spawnpoint OR /spawnpoint <player> OR /spawnpoint <player> <x> <y> <z> /spawnpoint OF /spawnpoint <speler> OF /spawnpoint <speler> <x> <y> <z>
commands.spreadplayers.failure.players Could not spread %s players around %s,%s (too many players for space - try using spread of at most %s) Kon geen %s teams verspreiden %s,%s (te veel spelers voor de plaats - probeer het verspreiden van hoogstens %s)
commands.spreadplayers.failure.teams Could not spread %s teams around %s,%s (too many players for space - try using spread of at most %s) Kon geen %s teams verspreiden, %s,%s (te veel spelers voor de plaats - probeer te verspreiden van hoogstens %s)
commands.spreadplayers.info.players (Average distance between players is %s blocks apart after %s iterations) (Gemiddelde afstand tussen spelers is %s blokken na %s rondes)
commands.spreadplayers.info.teams (Average distance between teams is %s blocks apart after %s iterations) (Gemiddelde afstand tussen teams is %s blokken na %s rondes)
commands.spreadplayers.spreading.players Spreading %s players %s blocks around %s,%s (min %s blocks apart) Verspreidt %s spelers %s blokken rond %s,%s (minimaal %s blokken van elkaar)
commands.spreadplayers.spreading.teams Spreading %s teams %s blocks around %s,%s (min %s blocks apart) Verspreidt %s teams %s blokken rond %s,%s (minimaal %s blokken van elkaar)
commands.spreadplayers.success.players Successfully spread %s players around %s,%s Alle %s spelers zijn verspreid rond %s,%s
commands.spreadplayers.success.teams Successfully spread %s teams around %s,%s Alle %s teams zijn verspreid rond %s,%s
commands.spreadplayers.usage false> <player ...> false> <speler ...>
commands.stop.start Stopping the server Server stoppen...
commands.stop.usage /stop /stop
commands.summon.failed Unable to summon object Kan object niet oproepen
commands.summon.outOfWorld Cannot summon the object out of the world Kan het object niet buiten de wereld oproepen
commands.summon.success Object successfully summoned Object succesvol opgeroepen
commands.summon.tagError Data tag parsing failed: %s Parsing van datatag mislukt: %s
commands.summon.usage /summon <EntityName> [x] [y] [z] [dataTag] /summon <entitynaam> [x] [y] [z] [datatag]
commands.tellraw.jsonException Invalid json: %s Ongeldige json: %s
commands.tellraw.usage /tellraw <player> <raw json message> /tellraw <speler> <raw json bericht>
commands.testfor.failed /testfor is only usable by commandblocks with analog output /testfor is alleen te gebruiken door opdrachtblokken met analoge uitvoer
commands.testfor.usage /testfor <player> /testfor <speler>
commands.testforblock.failed.data The block at %d,%d,%d had the data value of %s (expected: %s). Het blok op %s, %s, %s had een data value met een waarde van %s (%s werd verwacht).
commands.testforblock.failed.nbt The block at %d,%d,%d did not have the required NBT keys. Het blok op %s, %s, %s had niet de benodigde NBT keys.
commands.testforblock.failed.tile The block at %d,%d,%d is %s (expected: %s). Het blok op coördinaten %s,%s,%s is %s (%s werd verwacht).
commands.testforblock.failed.tileEntity The block at %d,%d,%d is not a tile entity and cannot support tag matching. Het blok op %s, %s, %s is geen Tile Entity en ondersteunt daardoor geen tag matching.
commands.testforblock.outOfWorld Cannot test for block outside of the world Kan niet testen voor blokken buiten de gegenereerde wereld
commands.testforblock.success Successfully found the block at %d,%d,%d. Het blok op %s, %s, %s is succesvol gevonden.
commands.testforblock.usage /testforblock <x> <y> <z> <TileName> [dataValue] [dataTag] /testforblock <x> <y> <z> <TileName> [dataValue] [dataTag]
commands.time.added Added %d to the time  %s aan de tijd toegevoegd
commands.time.set Set the time to %d Tijd verzet naar %s
commands.time.usage add> <value> add> <waarde>
commands.tp.notSameDimension Unable to teleport because players are not in the same dimension Kan niet teleporteren omdat spelers zich niet in dezelfde dimensie bevinden
commands.tp.success Teleported %s to %s  %s is naar %s geteleporteerd
commands.tp.success.coordinates Teleported %s to %.2f,%.2f,%.2f  %s is geteleporteerd naar %s,%s,%s
commands.tp.usage /tp [target player] <destination player> OR /tp [target player] <x> <y> <z> /tp [speler] <doelspeler> OF /tp [speler] <x> <y> <z>
commands.unban.success Unbanned player %s Speler %s is niet langer verbannen
commands.unban.usage /pardon <name> /pardon <naam>
commands.unbanip.invalid You have entered an invalid IP address Je hebt een ongeldig IP-adres opgegeven
commands.unbanip.success Unbanned IP address %s IP-adres %s is niet langer verbannen
commands.unbanip.usage /pardon-ip <address> /pardon-ip <adres>
commands.weather.clear Changing to clear weather Weer veranderen naar helder
commands.weather.rain Changing to rainy weather Weer veranderen in regenachtig
commands.weather.thunder Changing to rain and thunder Weer veranderen naar regen en storm
commands.weather.usage rain|thunder> [duration in seconds] rain|thunder> [duur in seconden]
commands.whitelist.add.success Added %s to the whitelist  %s is toegevoegd aan de whitelist
commands.whitelist.add.usage /whitelist add <player> /whitelist add <speler>
commands.whitelist.disabled Turned off the whitelist Witte lijst uitgezet
commands.whitelist.enabled Turned on the whitelist Witte lijst aangezet
commands.whitelist.list There are %d (out of %d seen) whitelisted players:  %s (van de %s tegengekomen) spelers staan op de witte lijst:
commands.whitelist.reloaded Reloaded the whitelist Whitelist herladen
commands.whitelist.remove.success Removed %s from the whitelist  %s is verwijderd van de witte lijst
commands.whitelist.remove.usage /whitelist remove <player> /whitelist remove <speler>
commands.whitelist.usage off|list|add|remove|reload> off|list|add|remove|reload>
commands.xp.failure.widthdrawXp Cannot give player negative experience points Kan speler geen negatieve ervaringspunten geven
commands.xp.success Given %d experience to %s  %s ervaring aan %s gegeven
commands.xp.success.levels Given %d levels to %s  %s niveaus gegeven aan %s
commands.xp.success.negative.levels Taken %d levels from %s  %s niveaus van %s afgenomen
commands.xp.usage /xp <amount> [player] OR /xp <amount>L [player] /xp <hoeveelheid> [speler] OF /xp <hoeveelheid>L [speler]
connect.authorizing Logging in... Aanmelden...
connect.connecting Connecting to the server... Verbinden met de server...
connect.failed Failed to connect to the server Verbinden met server mislukt
container.brewing Brewing Stand Brouwstandaard
container.chest Chest Kist
container.chestDouble Large Chest Grote kist
container.crafting Crafting Vervaardiging
container.creative Item Selection Voorwerpselectie
container.dispenser Dispenser Dispenser
container.dropper Dropper Dropper
container.enchant Enchant Betovering
container.enderchest Ender Chest Enderkist
container.furnace Furnace Oven
container.hopper Item Hopper Voorwerptrechter
container.inventory Inventory Inventaris
container.minecart Minecart Mijnkar
container.repair Repair & Name Repareer & Betitel
container.repair.cost Enchantment Cost: %1$d Betoveringskosten: %1$s
container.repair.expensive Too Expensive! Te duur!
controls.reset Reset Resetten
controls.resetAll Reset Keys Toetsen resetten
controls.title Controls Besturing
createWorld.customize.flat.addLayer Add Layer Laag toevoegen
createWorld.customize.flat.editLayer Edit Layer Laag bewerken
createWorld.customize.flat.height Height Hoogte
createWorld.customize.flat.layer  %d  %s
createWorld.customize.flat.layer.bottom Bottom - %d Onder - %s
createWorld.customize.flat.layer.top Top - %d Boven - %s
createWorld.customize.flat.removeLayer Remove Layer Laag verwijderen
createWorld.customize.flat.tile Layer Material Laagmateriaal
createWorld.customize.flat.title Superflat Customization Supervlak aanpassen
createWorld.customize.presets Presets Sjablonen
createWorld.customize.presets.list Alternatively, here's some we made earlier! Hier zijn er ook een paar die wij hebben gemaakt!
createWorld.customize.presets.select Use Preset Sjabloon gebruiken
createWorld.customize.presets.share Want to share your preset with someone? Use the below box! Wil je je sjabloon met iemand delen? Gebruik het vak hieronder!
createWorld.customize.presets.title Select a Preset Een sjabloon selecteren
death.attack.anvil  %1$s was squashed by a falling anvil  %1$s is verpletterd door een vallend aambeeld
death.attack.arrow  %1$s was shot by %2$s  %1$s is doodgeschoten door %2$s
death.attack.arrow.item  %1$s was shot by %2$s using %3$s  %1$s is met een %3$s doodgeschoten door %2$s
death.attack.cactus  %1$s was pricked to death  %1$s is doodgeprikt
death.attack.cactus.player  %1$s walked into a cactus whilst trying to escape %2$s  %1$s is tegen een cactus aangelopen tijdens het vluchten voor %2$s
death.attack.drown  %1$s drowned  %1$s is verdronken
death.attack.drown.player  %1$s drowned whilst trying to escape %2$s  %1$s is verdronken tijdens het vluchten voor %2$s
death.attack.explosion  %1$s blew up  %1$s is opgeblazen
death.attack.explosion.player  %1$s was blown up by %2$s  %1$s is opgeblazen door %2$s
death.attack.fall  %1$s hit the ground too hard  %1$s is te pletter gevallen
death.attack.fallingBlock  %1$s was squashed by a falling block  %1$s is verpletterd door een vallend blok
death.attack.fireball  %1$s was fireballed by %2$s  %1$s is met een vuurbal gedood door %2$s
death.attack.fireball.item  %1$s was fireballed by %2$s using %3$s  %1$s is met een vuurbal gedood door %2$s met een %3$s
death.attack.generic  %1$s died  %1$s is gestorven
death.attack.indirectMagic  %1$s was killed by %2$s using magic  %1$s is met magie gedood door %2$s
death.attack.indirectMagic.item  %1$s was killed by %2$s using %3$s  %1$s is met een %3$s gedood door %2$s
death.attack.inFire  %1$s went up in flames  %1$s is in vlammen opgegaan
death.attack.inFire.player  %1$s walked into fire whilst fighting %2$s  %1$s is een vuurtje ingelopen tijdens een gevecht met %2$s
death.attack.inWall  %1$s suffocated in a wall  %1$s is gestikt in een muur
death.attack.lava  %1$s tried to swim in lava  %1$s probeerde in lava te zwemmen
death.attack.lava.player  %1$s tried to swim in lava to escape %2$s  %1$s probeerde in lava te zwemmen om %2$s te ontlopen
death.attack.magic  %1$s was killed by magic  %1$s is gedood door magie
death.attack.mob  %1$s was slain by %2$s  %1$s is vermoord door %2$s
death.attack.onFire  %1$s burned to death  %1$s is levend verbrand
death.attack.onFire.player  %1$s was burnt to a crisp whilst fighting %2$s  %1$s is levend verbrand tijdens een gevecht met %2$s
death.attack.outOfWorld  %1$s fell out of the world  %1$s is van de wereld gevallen
death.attack.player  %1$s was slain by %2$s  %1$s is vermoord door %2$s
death.attack.player.item  %1$s was slain by %2$s using %3$s  %1$s is met een %3$s vermoord door %2$s
death.attack.starve  %1$s starved to death  %1$s is verhongerd
death.attack.thorns  %1$s was killed trying to hurt %2$s  %1$s is gedood tijdens het aanvallen van %2$s
death.attack.thrown  %1$s was pummeled by %2$s  %1$s is toegetakeld door %2$s
death.attack.thrown.item  %1$s was pummeled by %2$s using %3$s  %1$s is met een %3$s toegetakeld door %2$s
death.attack.wither  %1$s withered away  %1$s is verschrompeld
death.fell.accident.generic  %1$s fell from a high place  %1$s is van grote hoogte gevallen
death.fell.accident.ladder  %1$s fell off a ladder  %1$s is van een ladder gevallen
death.fell.accident.vines  %1$s fell off some vines  %1$s is van een klimplant gevallen
death.fell.accident.water  %1$s fell out of the water  %1$s is uit het water gevallen
death.fell.assist  %1$s was doomed to fall by %2$s  %1$s was gedoemd te vallen door %2$s
death.fell.assist.item  %1$s was doomed to fall by %2$s using %3$s  %1$s was gedoemd te vallen door %2$s met een %3$s
death.fell.finish  %1$s fell too far and was finished by %2$s  %1$s viel te ver en werd verslagen door %2$s
death.fell.finish.item  %1$s fell too far and was finished by %2$s using %3$s  %1$s viel van te hoog en werd verslagen door %2$s met een %3$s
death.fell.killer  %1$s was doomed to fall  %1$s was gedoemd te vallen
deathScreen.deleteWorld Delete world Wereld verwijderen
deathScreen.hardcoreInfo You cannot respawn in hardcore mode! Je kunt niet respawnen in hardcore-modus!
deathScreen.leaveServer Leave server Verlaat server
deathScreen.quit.confirm Are you sure you want to quit? Weet je zeker dat je wilt afsluiten?
deathScreen.respawn Respawn Respawnen
deathScreen.score Score Score
deathScreen.title You died! Je bent doodgegaan!
deathScreen.title.hardcore Game over! Game over!
deathScreen.titleScreen Title screen Hoofdmenu
demo.day.1 This demo will last five game days, do your best! Deze demo duurt vijf speldagen, doe je best!
demo.day.2 Day Two Dag twee
demo.day.3 Day Three Dag drie
demo.day.4 Day Four Dag vier
demo.day.5 This is your last day! Dit is je laatste dag!
demo.day.6 You have passed your fifth day, use F2 to save a screenshot of your creation Je vijfde dag is voorbij. Gebruik F2 om een screenshot van je creatie te maken
demo.day.warning Your time is almost up! Je tijd is bijna om!
demo.demoExpired Demo time's up! De demotijd zit erop!
demo.help.buy Purchase Now! Nu kopen!
demo.help.fullWrapped This demo will last 5 ingame days (about 1 hour and 40 minutes of real time). Check the achievements for hints! Have fun! Deze demo duurt 5 speldagen (ongeveer 1 uur en 40 minuten in het echt). In de prestaties staan hints! Veel plezier!
demo.help.inventory Use %1$s to open your inventory Gebruik %1$s om je inventaris te openen
demo.help.jump Jump by pressing %1$s Spring door op %1$s te drukken
demo.help.later Continue Playing! Verder spelen!
demo.help.movement Use %1$s, %2$s, %3$s, %4$s and the mouse to move around Gebruik %1$s, %2$s, %3$s, %4$s en de muis om rond te lopen
demo.help.movementMouse Look around using the mouse Kijk rond met de muis
demo.help.movementShort Move by pressing %1$s, %2$s, %3$s, %4$s Beweeg door op %1$s, %2$s, %3$s of %4$s te drukken.
demo.help.title Minecraft Demo Mode Minecraft Demomodus
demo.remainingTime Remaining time: %s Resterende tijd: %s
demo.reminder The demo time has expired, buy the game to continue or start a new world! De demoperiode is verlopen. Koop het spel om verder te gaan of begin een nieuwe wereld!
disconnect.closed Connection closed Verbinding verbroken
disconnect.disconnected Disconnected by Server Verbinding verbroken door server
disconnect.endOfStream End of stream Einde gegevensoverdracht
disconnect.genericReason  %s  %s
disconnect.kicked Was kicked from the game is uit het spel gezet
disconnect.loginFailed Failed to login Aanmelden mislukt
disconnect.loginFailedInfo Failed to login: %s Aanmelden mislukt: %s
disconnect.loginFailedInfo.invalidSession Invalid session (Try restarting your game) Ongeldig sessie-id (Probeer het spel te herstarten)
disconnect.loginFailedInfo.serversUnavailable The authentication are currently down for maintenance. De verificatieservers staan momenteel uit vanwege werkzaamheden.
disconnect.lost Connection Lost Verbinding verloren
disconnect.overflow Buffer overflow Bufferoverloop
disconnect.quitting Quitting Afmelden
disconnect.spam Kicked for spamming Eruit gezet voor spammen
disconnect.timeout Timed out Geen respons
enchantment.arrowDamage Power Kracht
enchantment.arrowFire Flame Vlam
enchantment.arrowInfinite Infinity Oneindigheid
enchantment.arrowKnockback Punch Terugslag
enchantment.damage.all Sharpness Scherpte
enchantment.damage.arthropods Bane of Arthropods Verderf der geleedpotigen
enchantment.damage.undead Smite Kastijding
enchantment.digging Efficiency Efficiëntie
enchantment.durability Unbreaking Duurzaamheid
enchantment.fire Fire Aspect Vuuraspect
enchantment.fishingSpeed Lure Lokaas
enchantment.knockback Knockback Terugslag
enchantment.level.1 I I
enchantment.level.10 X X
enchantment.level.2 II II
enchantment.level.3 III III
enchantment.level.4 IV IV
enchantment.level.5 V V
enchantment.level.6 VI VI
enchantment.level.7 VII VII
enchantment.level.8 VIII VIII
enchantment.level.9 IX IX
enchantment.lootBonus Looting Plundering
enchantment.lootBonusDigger Fortune Geluk
enchantment.lootBonusFishing Luck of the Sea Geluk van de zee
enchantment.oxygen Respiration Ademhaling
enchantment.protect.all Protection Bescherming
enchantment.protect.explosion Blast Protection Explosiebescherming
enchantment.protect.fall Feather Falling Vederzacht vallen
enchantment.protect.fire Fire Protection Vuurbescherming
enchantment.protect.projectile Projectile Protection Projectielbescherming
enchantment.thorns Thorns Doornen
enchantment.untouching Silk Touch Zijden streling
enchantment.waterWorker Aqua Affinity Hydrofiel
entity.Arrow.name Arrow pijl
entity.Bat.name Bat Vleermuis
entity.Blaze.name Blaze Blaze
entity.Boat.name Boat Boot
entity.Cat.name Cat Kat
entity.CaveSpider.name Cave Spider Grottenspin
entity.Chicken.name Chicken Kip
entity.Cow.name Cow Koe
entity.Creeper.name Creeper Creeper
entity.donkey.name Donkey Ezel
entity.EnderDragon.name Ender Dragon Enderdraak
entity.Enderman.name Enderman Enderman
entity.EntityHorse.name Horse Paard
entity.FallingSand.name Falling Block Vallend blok
entity.Fireball.name Fireball Vuurbal
entity.generic.name unknown onbekend
entity.Ghast.name Ghast Ghast
entity.Giant.name Giant Reus
entity.horse.name Horse Paard
entity.Item.name Item Voorwerp
entity.LavaSlime.name Magma Cube Magmakubus
entity.Minecart.name Minecart Mijnkar
entity.Mob.name Mob Mob
entity.Monster.name Monster Monster
entity.mule.name Mule Muilezel
entity.MushroomCow.name Mooshroom Loeizwam
entity.Ozelot.name Ocelot Ocelot
entity.Painting.name Painting Schilderij
entity.Pig.name Pig Varken
entity.PigZombie.name Zombie Pigman Zombievarken
entity.PrimedTnt.name Block of TNT Dynamiet
entity.Sheep.name Sheep Schaap
entity.Silverfish.name Silverfish Zilvervis
entity.Skeleton.name Skeleton Skelet
entity.skeletonhorse.name Skeleton Horse Paardenskelet
entity.Slime.name Slime Slijmkubus
entity.SmallFireball.name Small Fireball Kleine vuurbal
entity.Snowball.name Snowball Sneeuwbal
entity.SnowMan.name Snow Golem Sneeuwgolem
entity.Spider.name Spider Spin
entity.Squid.name Squid Inktvis
entity.Villager.name Villager Dorpeling
entity.VillagerGolem.name Iron Golem IJzergolem
entity.Witch.name Witch Heks
entity.WitherBoss.name Wither Wither
entity.Wolf.name Wolf Wolf
entity.XPOrb.name Experience Orb Ervaringsbol
entity.Zombie.name Zombie Zombie
entity.zombiehorse.name Zombie Horse Zombiepaard
gameMode.adventure Adventure Mode Avontuurmodus
gameMode.changed Your game mode has been updated Je spelmodus is bijgewerkt
gameMode.creative Creative Mode Creative-modus
gameMode.hardcore Hardcore Mode! Hardcoremodus!
gameMode.survival Survival Mode Survivalmodus
generator.amplified AMPLIFIED VERSTERKT
generator.amplified.info Notice: Just for fun, requires beefy computer Let op: gewoon voor de lol, vereist krachtige computer
generator.default Default Standaard
generator.flat Superflat Supervlak
generator.largeBiomes Large Biomes Grote biotopen
gui.achievements Achievements Prestaties
gui.back Back Terug
gui.cancel Cancel Annuleren
gui.done Done Gereed
gui.down Down Omlaag
gui.no No Nee
gui.stats Statistics Statistieken
gui.toMenu Back to title screen Terug naar hoofdmenu
gui.up Up Omhoog
gui.yes Yes Ja
inventory.binSlot Destroy Item Voorwerp vernietigen
item.apple.name Apple Appel
item.appleGold.name Golden Apple Gouden appel
item.arrow.name Arrow Pijl
item.bed.name Bed Bed
item.beefCooked.name Steak Biefstuk
item.beefRaw.name Raw Beef Rauw rundvlees
item.blazePowder.name Blaze Powder Blazepoeder
item.blazeRod.name Blaze Rod Blazestaf
item.boat.name Boat Boot
item.bone.name Bone Bot
item.book.name Book Boek
item.bootsChain.name Chain Boots Maliënlaarzen
item.bootsCloth.name Leather Boots Leren laarzen
item.bootsDiamond.name Diamond Boots Diamanten laarzen
item.bootsGold.name Golden Boots Gouden laarzen
item.bootsIron.name Iron Boots IJzeren laarzen
item.bow.name Bow Boog
item.bowl.name Bowl Kom
item.bread.name Bread Brood
item.brewingStand.name Brewing Stand Brouwstandaard
item.brick.name Brick Baksteen
item.bucket.name Bucket Emmer
item.bucketLava.name Lava Bucket Emmer lava
item.bucketWater.name Water Bucket Emmer water
item.cake.name Cake Taart
item.carrotGolden.name Golden Carrot Gouden wortel
item.carrotOnAStick.name Carrot on a Stick Wortel aan een stok
item.carrots.name Carrot Wortel
item.cauldron.name Cauldron Ketel
item.charcoal.name Charcoal Houtskool
item.chestplateChain.name Chain Chestplate Maliënkolder
item.chestplateCloth.name Leather Tunic Leren borstplaat
item.chestplateDiamond.name Diamond Chestplate Diamanten kuras
item.chestplateGold.name Golden Chestplate Gouden borstplaat
item.chestplateIron.name Iron Chestplate IJzeren kuras
item.chickenCooked.name Cooked Chicken Gebraden kip
item.chickenRaw.name Raw Chicken Rauwe kip
item.clay.name Clay Klei
item.clock.name Clock Klok
item.coal.name Coal Steenkool
item.comparator.name Redstone Comparator Redstone-comparator
item.compass.name Compass Kompas
item.cookie.name Cookie Koekje
item.diamond.name Diamond Diamant
item.diode.name Redstone Repeater Redstone-repeater
item.doorIron.name Iron Door IJzeren deur
item.doorWood.name Wooden Door Houten deur
item.dyed Dyed Geverfd
item.dyePowder.black.name Ink Sac Inktzak
item.dyePowder.blue.name Lapis Lazuli Lapis Lazuli
item.dyePowder.brown.name Cocoa Beans Cacaobonen
item.dyePowder.cyan.name Cyan Dye Turquoise kleurstof
item.dyePowder.gray.name Gray Dye Grijze kleurstof
item.dyePowder.green.name Cactus Green Cactusgroen
item.dyePowder.lightBlue.name Light Blue Dye Lichtblauwe kleurstof
item.dyePowder.lime.name Lime Dye Lichtgroene kleurstof
item.dyePowder.magenta.name Magenta Dye Magenta kleurstof
item.dyePowder.orange.name Orange Dye Oranje kleurstof
item.dyePowder.pink.name Pink Dye Roze kleurstof
item.dyePowder.purple.name Purple Dye Paarse kleurstof
item.dyePowder.red.name Rose Red Rozenrood
item.dyePowder.silver.name Light Gray Dye Lichtgrijze kleurstof
item.dyePowder.white.name Bone Meal Beendermeel
item.dyePowder.yellow.name Dandelion Yellow Paardenbloemgeel
item.egg.name Egg Ei
item.emerald.name Emerald Smaragd
item.emptyMap.name Empty Map Lege kaart
item.emptyPotion.name Water Bottle Flesje water
item.enchantedBook.name Enchanted Book Betoverd boek
item.enderPearl.name Ender Pearl Enderparel
item.expBottle.name Bottle o' Enchanting Magiërsextract
item.eyeOfEnder.name Eye of Ender Enderoog
item.feather.name Feather Veer
item.fermentedSpiderEye.name Fermented Spider Eye Gefermenteerd spinnenoog
item.fireball.name Fire Charge Vuurbal
item.fireworks.flight Flight Duration: Vluchtduur:
item.fireworks.name Firework Rocket Vuurpijl
item.fireworksCharge.black Black Zwart
item.fireworksCharge.blue Blue Blauw
item.fireworksCharge.brown Brown Bruin
item.fireworksCharge.customColor Custom Aangepast
item.fireworksCharge.cyan Cyan Turquoise
item.fireworksCharge.fadeTo Fade to Overgang naar
item.fireworksCharge.flicker Twinkle Twinkel
item.fireworksCharge.gray Gray Grijs
item.fireworksCharge.green Green Groen
item.fireworksCharge.lightBlue Light Blue Lichtblauw
item.fireworksCharge.lime Lime Lichtgroen
item.fireworksCharge.magenta Magenta Magenta
item.fireworksCharge.name Firework Star Vuurwerkster
item.fireworksCharge.orange Orange Oranje
item.fireworksCharge.pink Pink Roze
item.fireworksCharge.purple Purple Paars
item.fireworksCharge.red Red Rood
item.fireworksCharge.silver Light Gray Lichtgrijs
item.fireworksCharge.trail Trail Spoor
item.fireworksCharge.type Unknown Shape Onbekende vorm
item.fireworksCharge.type.0 Small Ball Kleine bal
item.fireworksCharge.type.1 Large Ball Grote bal
item.fireworksCharge.type.2 Star-shaped Stervormig
item.fireworksCharge.type.3 Creeper-shaped Creepervormig
item.fireworksCharge.type.4 Burst Explosie
item.fireworksCharge.white White Wit
item.fireworksCharge.yellow Yellow Geel
item.fish.clownfish.raw.name Clownfish Clownvis
item.fish.cod.cooked.name Cooked Fish Gebakken vis
item.fish.cod.raw.name Raw Fish Rauwe vis
item.fish.pufferfish.raw.name Pufferfish Kogelvis
item.fish.salmon.cooked.name Cooked Salmon Gebakken zalm
item.fish.salmon.raw.name Raw Salmon Rauwe zalm
item.fishingRod.name Fishing Rod Vishengel
item.flint.name Flint Vuursteen
item.flintAndSteel.name Flint and Steel Aansteker
item.flowerPot.name Flower Pot Bloempot
item.frame.name Item Frame Voorwerplijst
item.ghastTear.name Ghast Tear Ghasttraan
item.glassBottle.name Glass Bottle Glazen fles
item.goldNugget.name Gold Nugget Goudklompje
item.hatchetDiamond.name Diamond Axe Diamanten bijl
item.hatchetGold.name Golden Axe Gouden bijl
item.hatchetIron.name Iron Axe IJzeren bijl
item.hatchetStone.name Stone Axe Stenen bijl
item.hatchetWood.name Wooden Axe Houten bijl
item.helmetChain.name Chain Helmet Maliënkap
item.helmetCloth.name Leather Cap Leren kap
item.helmetDiamond.name Diamond Helmet Diamanten helm
item.helmetGold.name Golden Helmet Gouden helm
item.helmetIron.name Iron Helmet IJzeren helm
item.hoeDiamond.name Diamond Hoe Diamanten schoffel
item.hoeGold.name Golden Hoe Gouden schoffel
item.hoeIron.name Iron Hoe IJzeren schoffel
item.hoeStone.name Stone Hoe Stenen schoffel
item.hoeWood.name Wooden Hoe Houten schoffel
item.horsearmordiamond.name Diamond Horse Armor Diamanten paardenharnas
item.horsearmorgold.name Gold Horse Armor Gouden paardenharnas
item.horsearmormetal.name Iron Horse Armor IJzeren paardenharnas
item.ingotGold.name Gold Ingot Goudstaaf
item.ingotIron.name Iron Ingot IJzerstaaf
item.leash.name Lead Leidtouw
item.leather.name Leather Leer
item.leaves.name Leaves Bladeren
item.leggingsChain.name Chain Leggings Maliënbroek
item.leggingsCloth.name Leather Pants Leren broek
item.leggingsDiamond.name Diamond Leggings Diamanten beenstukken
item.leggingsGold.name Golden Leggings Gouden beenstukken
item.leggingsIron.name Iron Leggings IJzeren beenstukken
item.magmaCream.name Magma Cream Magmacrème
item.map.name Map Kaart
item.melon.name Melon Meloen
item.milk.name Milk Melk
item.minecart.name Minecart Mijnkar
item.minecartChest.name Minecart with Chest Mijnkar met kist
item.minecartCommandBlock.name Minecart with Command Block Minecart met Commandoblok
item.minecartFurnace.name Minecart with Furnace Mijnkar met oven
item.minecartHopper.name Minecart with Hopper Mijnkar met trechter
item.minecartTnt.name Minecart with TNT Mijnkar met TNT
item.monsterPlacer.name Spawn Spawn
item.mushroomStew.name Mushroom Stew Paddenstoelenstoofpot
item.nameTag.name Name Tag Naamkaartje
item.netherbrick.name Nether Brick Netherbaksteen
item.netherquartz.name Nether Quartz Netherkwarts
item.netherStalkSeeds.name Nether Wart Netherkruid
item.netherStar.name Nether Star Netherster
item.painting.name Painting Schilderij
item.paper.name Paper Papier
item.pickaxeDiamond.name Diamond Pickaxe Diamanten houweel
item.pickaxeGold.name Golden Pickaxe Gouden houweel
item.pickaxeIron.name Iron Pickaxe IJzeren houweel
item.pickaxeStone.name Stone Pickaxe Stenen houweel
item.pickaxeWood.name Wooden Pickaxe Houten houweel
item.porkchopCooked.name Cooked Porkchop Gebraden varkensvlees
item.porkchopRaw.name Raw Porkchop Rauw varkensvlees
item.potato.name Potato Aardappel
item.potatoBaked.name Baked Potato Gebakken aardappel
item.potatoPoisonous.name Poisonous Potato Giftige aardappel
item.potion.name Potion Drank
item.pumpkinPie.name Pumpkin Pie Pompoentaart
item.record.11.desc C418 - 11 C418 - 11
item.record.13.desc C418 - 13 C418 - 13
item.record.blocks.desc C418 - blocks C418 - blocks
item.record.cat.desc C418 - cat C418 - cat
item.record.chirp.desc C418 - chirp C418 - chirp
item.record.far.desc C418 - far C418 - far
item.record.mall.desc C418 - mall C418 - mall
item.record.mellohi.desc C418 - mellohi C418 - mellohi
item.record.name Music Disc Muziekplaat
item.record.stal.desc C418 - stal C418 - stal
item.record.strad.desc C418 - strad C418 - strad
item.record.wait.desc C418 - wait C418 - wait
item.record.ward.desc C418 - ward C418 - ward
item.redstone.name Redstone Redstone
item.reeds.name Sugar Canes Suikerriet
item.rottenFlesh.name Rotten Flesh Bedorven vlees
item.ruby.name Ruby Robijn
item.saddle.name Saddle Zadel
item.seeds.name Seeds Zaden
item.seeds_melon.name Melon Seeds Meloenzaden
item.seeds_pumpkin.name Pumpkin Seeds Pompoenpitten
item.shears.name Shears Schaar
item.shovelDiamond.name Diamond Shovel Diamanten schep
item.shovelGold.name Golden Shovel Gouden schep
item.shovelIron.name Iron Shovel IJzeren schep
item.shovelStone.name Stone Shovel Stenen schep
item.shovelWood.name Wooden Shovel Houten schep
item.sign.name Sign Bord
item.skull.char.name Head Hoofd
item.skull.creeper.name Creeper Head Creeperhoofd
item.skull.player.name  %s's Head Hoofd van %s
item.skull.skeleton.name Skeleton Skull Skelettenschedel
item.skull.wither.name Wither Skeleton Skull Witherskelettenschedel
item.skull.zombie.name Zombie Head Zombiehoofd
item.slimeball.name Slimeball Slijmbal
item.snowball.name Snowball Sneeuwbal
item.speckledMelon.name Glistering Melon Glinsterende meloen
item.spiderEye.name Spider Eye Spinnenoog
item.stick.name Stick Stok
item.string.name String Draad
item.sugar.name Sugar Suiker
item.sulphur.name Gunpowder Buskruit
item.swordDiamond.name Diamond Sword Diamanten zwaard
item.swordGold.name Golden Sword Gouden zwaard
item.swordIron.name Iron Sword IJzeren zwaard
item.swordStone.name Stone Sword Stenen zwaard
item.swordWood.name Wooden Sword Houten zwaard
item.unbreakable Unbreakable Onbreekbaar
item.wheat.name Wheat Tarwe
item.writingBook.name Book and Quill Boek en veer
item.writtenBook.name Written Book Geschreven boek
item.yellowDust.name Glowstone Dust Gloeisteenstof
itemGroup.brewing Brewing Brouwen
itemGroup.buildingBlocks Building Blocks Bouwblokken
itemGroup.combat Combat Gevecht
itemGroup.decorations Decoration Blocks Decoratieve blokken
itemGroup.food Foodstuffs Voedsel
itemGroup.inventory Survival Inventory Survivalinventaris
itemGroup.materials Materials Materialen
itemGroup.misc Miscellaneous Diversen
itemGroup.redstone Redstone Redstone
itemGroup.search Search Items Zoeken
itemGroup.tools Tools Gereedschappen
itemGroup.transportation Transportation Vervoer
key.attack Attack/Destroy Aanvallen/vernietigen
key.back Walk Backwards Achteruit lopen
key.categories.gameplay Gameplay Gameplay
key.categories.inventory Inventory Inventaris
key.categories.misc Miscellaneous Diversen
key.categories.movement Movement Beweging
key.categories.multiplayer Multiplayer Multiplayer
key.categories.ui Game Interface Spelinterface
key.chat Open Chat Chat openen
key.command Open Command Opdrachtregel openen
key.drop Drop Item Voorwerp laten vallen
key.forward Walk Forwards Vooruit lopen
key.hotbar.1 Hotbar Slot 1 Hotbarslot 1
key.hotbar.2 Hotbar Slot 2 Hotbarslot 2
key.hotbar.3 Hotbar Slot 3 Hotbarslot 3
key.hotbar.4 Hotbar Slot 4 Hotbarslot 4
key.hotbar.5 Hotbar Slot 5 Hotbarslot 5
key.hotbar.6 Hotbar Slot 6 Hotbarslot 6
key.hotbar.7 Hotbar Slot 7 Hotbarslot 7
key.hotbar.8 Hotbar Slot 8 Hotbarslot 8
key.hotbar.9 Hotbar Slot 9 Hotbarslot 9
key.inventory Inventory Inventaris
key.jump Jump Springen
key.left Strafe Left Zijwaarts naar links
key.mouseButton Button %1$s Knop %1$s
key.pickItem Pick Block Blok kiezen
key.playerlist List Players Spelerslijst
key.right Strafe Right Zijwaarts naar rechts
key.screenshot Take Screenshot Schermafbeelding maken
key.smoothCamera Toggle Cinematic Camera Filmische camera omschakelen
key.sneak Sneak Sluipen
key.sprint Sprint Sprinten
key.togglePerspective Toggle Perspective Perspectief omschakelen
key.use Use Item/Place Block Voorwerp gebruiken/blok plaatsen
language.code en_US nl_NL
language.name English Nederlands
language.region US Nederland
lanServer.otherPlayers Settings for Other Players Instellingen voor andere spelers
lanServer.scanning Scanning for games on your local network Scannen naar spellen op je lokale netwerk
lanServer.start Start LAN World LAN-wereld starten
lanServer.title LAN World LAN-wereld
mco.backup.button.download Download Latest Download de laatste versie
mco.backup.button.restore Restore Herstellen
mco.backup.restoring Restoring your realm Je realm herstellen
mco.backup.title Backups Backups
mco.buy.realms.buy I want one! Ik wil er een!
mco.buy.realms.title Buy a Realm Koop een Realm
mco.client.outdated.msg Your client is outdated, please consider updating it to use Realms Je client is verouderd. Overweeg om te updaten om Realms te gebruiken
mco.client.outdated.title Client Outdated! Client verouderd!
mco.configure.world.buttons.backup Backups Back-ups
mco.configure.world.buttons.close Close Realm Realm sluiten
mco.configure.world.buttons.delete Delete Verwijderen
mco.configure.world.buttons.done Done Gereed
mco.configure.world.buttons.edit Edit Bewerken
mco.configure.world.buttons.invite Invite Uitnodigen
mco.configure.world.buttons.open Open Realm Realm openen
mco.configure.world.buttons.reset Reset Realm Realm resetten
mco.configure.world.buttons.subscription Subscription Abonnement
mco.configure.world.buttons.uninvite Uninvite Uitnodiging intrekken
mco.configure.world.close.question.line1 Your realm will become unavailable. Je Realm zal ontoegankelijk worden.
mco.configure.world.close.question.line2 Are you sure you want to do that? Weet je zeker dat je dat wilt doen?
mco.configure.world.description Description Beschrijving
mco.configure.world.edit.title Edit Realm Realm bewerken
mco.configure.world.invite.profile.name Name Naam
mco.configure.world.invited Invited Uitgenodigd
mco.configure.world.leave.question.line1 If you leave this realm you won't see it unless invited again Als je de Realm verlaat zul je deze niet zien tenzij je opnieuw wordt uitgenodigd
mco.configure.world.leave.question.line2 Are you sure you want to do that? Weet je zeker dat je dat wilt doen?
mco.configure.world.location Location Locatie
mco.configure.world.name Name Naam
mco.configure.world.reset.question.line1 Your realm will be regenerated and your current realm will be lost Je realm zal opnieuw worden gegenereerd en je huidige realm zal verloren gaan
mco.configure.world.reset.question.line2 Are you sure you want to do that? Weet je zeker dat je dat wilt doen?
mco.configure.world.restore.download.question.line1 You will be redirected to your default browser to download your world map. Je wordt doorverwezen naar je standaardbrowser om je wereldkaart te downloaden.
mco.configure.world.restore.download.question.line2 Do you want to continue? Wil je doorgaan?
mco.configure.world.restore.question.line1 Your realm will be restored to date Je realm zal worden hersteld naar datum
mco.configure.world.restore.question.line2 Are you sure you want to do that? Weet je zeker dat je dat wilt doen?
mco.configure.world.status Status Status
mco.configure.world.subscription.daysleft Days Left Dagen over
mco.configure.world.subscription.extend Extend Subscription Abonnement verlengen
mco.configure.world.subscription.start Start Date Begindatum
mco.configure.world.subscription.title Subscription Info Abonnementsinformatie
mco.configure.world.title Configure Realm Realm aanpassen
mco.configure.world.uninvite.question Are you sure that you want to uninvite Weet je zeker dat je de uitnodiging wilt intrekken
mco.connect.authorizing Logging in... Aanmelden...
mco.connect.connecting Connecting to the online server... Verbinden met online server...
mco.connect.failed Failed to connect to the online server Verbinden met online server mislukt
mco.create.world Create Creëer
mco.create.world.location.title Locations Locaties
mco.create.world.location.warning You may not get the exact location you select Het is mogelijk dat je niet precies je geselecteerde locatie krijgt
mco.create.world.seed Seed (Optional) Seed (optioneel)
mco.create.world.wait Creating the realm... Realm creëren...
mco.invites.button.accept Accept Accepteren
mco.invites.button.reject Reject Afwijzen
mco.invites.nopending No pending invitations! Geen openstaande uitnodigingen!
mco.invites.pending New invitations! Nieuwe uitnodigingen!
mco.invites.title Pending Invitations Uitnodigingen in behandeling
mco.more.info.question.line1 You will be redirected to your default browser to see the page. Je wordt doorverwezen naar je standaardbrowser om de pagina te bekijken.
mco.more.info.question.line2 Do you want to continue? Wil je doorgaan?
mco.reset.world.resetting.screen.title Resetting Realm... Realm resetten...
mco.reset.world.seed Seed (Optional) Seed (optioneel)
mco.reset.world.title Reset Realm Realm resetten
mco.reset.world.warning This will permanently delete your realm! Dit zal je Realm voorgoed verwijderen!
mco.selectServer.buy Buy Realm Een Realm kopen
mco.selectServer.closed Closed Server Gesloten server
mco.selectServer.configure Configure Instellen
mco.selectServer.create Create Realm Realm maken
mco.selectServer.expired Expired Server Verlopen server
mco.selectServer.expires.day Expires in a day Verloopt over een dag
mco.selectServer.expires.days Expires in %s days Verloopt over %s dagen
mco.selectServer.expires.soon Expires soon Verloopt binnenkort
mco.selectServer.leave Leave Realm Realm verlaten
mco.selectServer.locked Locked Server Vergrendelde server
mco.selectServer.moreinfo More Info Meer info
mco.selectServer.open Open Server Open server
mco.selectServer.play Play Spelen
mco.template.button.select Select Selecteren
mco.template.default.name Select Template (Optional) Sjabloon selecteren (optioneel)
mco.template.name Template Sjabloon
mco.template.title Realm Templates Realm-sjablonen
mco.terms.buttons.agree Agree Accepteer
mco.terms.buttons.disagree Don't Agree Oneens
mco.terms.sentence.1 I agree to Minecraft Realms Ik ga akkoord met Minecraft Realms
mco.terms.sentence.2 Terms of Service Algemene servicevoorwaarden
mco.terms.title Realms Terms of Service Realms servicevoorwaarden
mco.title Minecraft Realms Minecraft Realms
mcoServer.title Minecraft Online World Minecraft Online-wereld
menu.convertingLevel Converting world Wereld omzetten
menu.disconnect Disconnect Verbinding verbreken
menu.generatingLevel Generating world Wereld genereren
menu.generatingTerrain Building terrain Terrein opbouwen
menu.loadingLevel Loading world Wereld laden
menu.multiplayer Multiplayer Multiplayer
menu.online Minecraft Realms Minecraft Realms
menu.options Options... Instellingen...
menu.quit Quit Game Afsluiten
menu.resetdemo Reset Demo World Demowereld resetten
menu.respawning Respawning Respawnen
menu.returnToGame Back to Game Terug naar het spel
menu.returnToMenu Save and Quit to Title Opslaan en terug naar hoofdmenu
menu.shareToLan Open to LAN Open voor LAN
menu.simulating Simulating the world for a bit Even de wereld simuleren
menu.singleplayer Singleplayer Singleplayer
menu.switchingLevel Switching worlds Werelden wisselen
mount.onboard Press %1$s to dismount Druk op %1$s om af te stappen
multiplayer.connect Connect Verbinden
multiplayer.downloadingStats Downloading statistics & achievements... Statistieken en prestaties downloaden...
multiplayer.downloadingTerrain Downloading terrain Terrein downloaden
multiplayer.info1 Minecraft Multiplayer is currently not finished, but there Minecraft Multiplayer is momenteel niet af, maar er
multiplayer.info2 is some buggy early testing going on. zijn wat vroege tests gaande.
multiplayer.ipinfo Enter the IP of a server to connect to it: Voer het adres van een server in om te verbinden:
multiplayer.player.joined  %s joined the game  %s is het spel binnengekomen
multiplayer.player.left  %s left the game  %s heeft het spel verlaten
multiplayer.stopSleeping Leave Bed Opstaan
multiplayer.texturePrompt.line1 This server recommends the use of a custom resource pack. Deze server raadt aan een aangepast bronpakket te gebruiken.
multiplayer.texturePrompt.line2 Would you like to download and install it automagically? Wil je het automatisch downloaden en installeren?
multiplayer.title Play Multiplayer Multiplayer
options.advancedButton Advanced Video Settings... Geavanceerde video-instellingen...
options.advancedOpengl Advanced OpenGL Geavanceerde OpenGL
options.advancedOpenglDesc0 Enables occlusion queries. On AMD and Intel Schakelt occlusion queries in. Op AMD en Intel
options.advancedOpenglDesc1 hardware, this may decrease performance. systemen kan dit de prestaties verminderen.
options.advancedVideoTitle Advanced Video Settings Geavanceerde video-instellingen
options.anaglyph 3D Anaglyph 3D-anaglyph
options.anisotropicFiltering Anisotropic Filtering Anisotropische Filtering
options.ao Smooth Lighting Zachte belichting
options.ao.max Maximum Maximum
options.ao.min Minimum Minimum
options.ao.off OFF UIT
options.aoDesc0 Enable faux ambient occlusion on blocks. Valse omgevingsverduistering op blokken inschakelen.
options.aoDesc1
options.chat.color Colors Kleuren
options.chat.height.focused Focused Height Hoogte actief
options.chat.height.unfocused Unfocused Height Hoogte inactief
options.chat.links Web Links Webkoppelingen
options.chat.links.prompt Prompt on Links Vragen bij koppelingen
options.chat.opacity Opacity Ondoorzichtigheid
options.chat.scale Scale Schaal
options.chat.title Chat Settings... Chatinstellingen...
options.chat.visibility Chat Chat
options.chat.visibility.full Shown Zichtbaar
options.chat.visibility.hidden Hidden Verborgen
options.chat.visibility.system Commands Only Alleen opdrachten
options.chat.width Width Breedte
options.controls Controls... Besturing...
options.difficulty Difficulty Niveau
options.difficulty.easy Easy Makkelijk
options.difficulty.hard Hard Moeilijk
options.difficulty.hardcore Hardcore Hardcore
options.difficulty.normal Normal Normaal
options.difficulty.peaceful Peaceful Vredig
options.farWarning1 A 64 bit Java installation is recommended Een 64-bit Java-installatie wordt aanbevolen
options.farWarning2 for 'Far' render distance (you have 32 bit) voor weergavebereik 'Ver' (je hebt 32-bit)
options.fboEnable Enable FBOs FBOs Inschakelen
options.fboEnableDesc0 Enables the use of Framebuffer Objects. Schakelt het gebruik van framebuffer-objecten in.
options.fboEnableDesc1 Necessary for certain Minecraft features. Benodigd voor sommige Minecraft functies.
options.forceUnicodeFont Force Unicode Font Forceer Unicode lettertype
options.fov FOV Gezichtsveld
options.fov.max Quake Pro Quake Pro
options.fov.min Normal Normaal
options.framerateLimit Max Framerate Maximale Framerate
options.framerateLimit.max Unlimited Onbeperkt
options.framerateLimitDesc0 Selects the maximum frame rate: Selecteer de maximale framerate:
options.framerateLimitDesc1 35fps, 120fps, or 200+fps. 35fps, 120fps, of 200+fps.
options.fullscreen Fullscreen Volledig scherm
options.gamma Brightness Helderheid
options.gamma.max Bright Helder
options.gamma.min Moody Donker
options.graphics Graphics Graphics
options.graphics.fancy Fancy Fraai
options.graphics.fast Fast Snel
options.graphicsDesc0 'Fancy': Enables extra transparency. 'Fraai': Schakelt extra opaciteit in.
options.graphicsDesc1 'Fast': Suggested for lower-end hardware. 'Snel': Aangeraden voor minder krachtige systemen.
options.guiScale GUI Scale GUI-schaal
options.guiScale.auto Auto Automatisch
options.guiScale.large Large Groot
options.guiScale.normal Normal Normaal
options.guiScale.small Small Klein
options.hidden Hidden Verborgen
options.invertMouse Invert Mouse Muis spiegelen
options.language Language... Taal...
options.languageWarning Language translations may not be 100%% accurate Vertalingen zijn mogelijk niet 100%% nauwkeurig
options.mipmapLevels Mipmap Levels Mipmap Levels
options.multiplayer.title Multiplayer Settings... Multiplayer-instellingen...
options.music Music Muziek
options.off OFF UIT
options.on ON AAN
options.particles Particles Deeltjes
options.particles.all All Alle
options.particles.decreased Decreased Verminderd
options.particles.minimal Minimal Minimaal
options.particlesDesc0 Selects the overall amount of particles. Selecteert het totale aantal deeltjes.
options.particlesDesc1 On lower-end hardware, less is better. Op minder krachtige systemen is minder beter.
options.performanceButton Video Performance Settings... Videoprestatie-instellingen...
options.performanceVideoTitle Video Performance Settings Videoprestatie-instellingen
options.postButton Post-Processing Settings... Post-processing-instellingen...
options.postProcessEnable Enable Post-Processing Post-Processing inschakelen
options.postProcessEnableDesc0 Enables post-processing. Disabling will Schakelt post-processing in. Het uitschakelen zal
options.postProcessEnableDesc1 result in reduction in Awesome Levels. hiervan kan voor een verlaging in Awesome Niveau zorgen.
options.postVideoTitle Post-Processing Settings Post-processing-instellingen
options.qualityButton Video Quality Settings... Videokwaliteits-instellingen...
options.qualityVideoTitle Video Quality Settings Videokwaliteits-instellingen
options.renderClouds Clouds Wolken
options.renderCloudsDesc0 Enables the rendering of clouds. Het renderen van wolken inschakelen.
options.renderCloudsDesc1
options.renderDistance Render Distance Weergavebereik
options.renderDistance.far Far Ver
options.renderDistance.normal Normal Normaal
options.renderDistance.short Short Kort
options.renderDistance.tiny Tiny Minimaal
options.renderDistanceDesc0 Maximum render distance. Smaller values Maximaal weergavebereik. Kleinere waarden
options.renderDistanceDesc1 run better on lower-end hardware. draaien beter op minder krachtige systemen.
options.resourcepack Resource Packs... Bronpakketten...
options.saturation Saturation Verzadiging
options.sensitivity Sensitivity Gevoeligheid
options.sensitivity.max HYPERSPEED!!! SUPERSNEL!!!
options.sensitivity.min *yawn* *gaap*
options.serverTextures Server Textures Serverthema's
options.showCape Show Cape Mantel tonen
options.snooper Allow Snooper Dataverzameling Toestaan
options.snooper.desc We want to collect information about your machine to help improve Minecraft by knowing what we can support and where the biggest problems are. All of this information is completely anonymous and viewable below. We promise we won't do anything bad with this data, but if you want to opt out then feel free to toggle it off! We zouden graag informatie verzamelen over je computer om ons te helpen bij het verbeteren van Minecraft. Zo kunnen wij zien wat we kunnen ondersteunen en waar de grootste problemen zich voordoen. Al deze informatie is volledig anoniem en kun je hieronder bekijken. We beloven je dat we niets slechts met deze gegevens gaan doen, maar als je je wilt afmelden dan kun je het gerust uitschakelen!
options.snooper.title Machine Specs Collection Verzameling van systeemgegevens
options.snooper.view Snooper Settings... Dataverzameling...
options.sound Sound Geluid
options.sounds Music & Sounds... Muziek & geluiden...
options.sounds.title Music & Sound Options Muziek- en geluidsopties
options.title Options Instellingen
options.touchscreen Touchscreen Mode Touchscreenmodus
options.video Video Settings... Grafische instellingen...
options.videoTitle Video Settings Grafische instellingen
options.viewBobbing View Bobbing Loopbeweging
options.viewBobbingDesc0 Enables view-bob when moving. Beweegt het scherm alsof je loopt wanneer je beweegt.
options.viewBobbingDesc1
options.visible Shown Zichtbaar
options.vsync Use VSync VSync gebruiken
potion.absorption Absorption Absorptie
potion.absorption.postfix Potion of Absorption Drank der absorptie
potion.blindness Blindness Blindheid
potion.blindness.postfix Potion of Blindness Drank der Blindheid
potion.confusion Nausea Misselijkheid
potion.confusion.postfix Potion of Nausea Drank der Misselijkheid
potion.damageBoost Strength Kracht
potion.damageBoost.postfix Potion of Strength Drank der Kracht
potion.digSlowDown Mining Fatigue Mijnmoeheid
potion.digSlowDown.postfix Potion of Dullness Drank der Spierzwakheid
potion.digSpeed Haste Haast
potion.digSpeed.postfix Potion of Haste Drank des Haasts
potion.effects.whenDrank When Applied: Wanneer toegepast:
potion.empty No Effects Geen effecten
potion.fireResistance Fire Resistance Vuurweerstand
potion.fireResistance.postfix Potion of Fire Resistance Drank der Vuurbestendigheid
potion.harm Instant Damage Onmiddellijke schade
potion.harm.postfix Potion of Harming Drank der Verwonding
potion.heal Instant Health Onmiddellijke genezing
potion.heal.postfix Potion of Healing Drank der Genezing
potion.healthBoost Health Boost Gezondheidsboost
potion.healthBoost.postfix Potion of Health Boost Drank met gezondheidsboost
potion.hunger Hunger Honger
potion.hunger.postfix Potion of Hunger Drank der Honger
potion.invisibility Invisibility Onzichtbaarheid
potion.invisibility.postfix Potion of Invisibility Drank der Onzichtbaarheid
potion.jump Jump Boost Sprongversterker
potion.jump.postfix Potion of Leaping Drank der Sprongen
potion.moveSlowdown Slowness Traagheid
potion.moveSlowdown.postfix Potion of Slowness Drank der Traagheid
potion.moveSpeed Speed Snelheid
potion.moveSpeed.postfix Potion of Swiftness Drank der Vlotheid
potion.nightVision Night Vision Nachtzicht
potion.nightVision.postfix Potion of Night Vision Drank der Nachtzien
potion.poison Poison Vergif
potion.poison.postfix Potion of Poison Drank des Gifs
potion.potency.0
potion.potency.1 II II
potion.potency.2 III III
potion.potency.3 IV IV
potion.prefix.acrid Acrid Bittere
potion.prefix.artless Artless Ongeïnspireerde
potion.prefix.awkward Awkward Vreemde
potion.prefix.bland Bland Milde
potion.prefix.bulky Bulky Lijvige
potion.prefix.bungling Bungling Verprutste
potion.prefix.buttered Buttered Vettige
potion.prefix.charming Charming Charmante
potion.prefix.clear Clear Heldere
potion.prefix.cordial Cordial Opwekkende
potion.prefix.dashing Dashing Onstuimige
potion.prefix.debonair Debonair Vrolijke
potion.prefix.diffuse Diffuse Diffuse
potion.prefix.elegant Elegant Elegante
potion.prefix.fancy Fancy Fraaie
potion.prefix.flat Flat Flauwe
potion.prefix.foul Foul Vuile
potion.prefix.grenade Splash Spattende
potion.prefix.gross Gross Smerige
potion.prefix.harsh Harsh Brute
potion.prefix.milky Milky Melkachtige
potion.prefix.mundane Mundane Triviale
potion.prefix.odorless Odorless Geurloze
potion.prefix.potent Potent Krachtige
potion.prefix.rank Rank Verdorven
potion.prefix.refined Refined Verfijnde
potion.prefix.smooth Smooth Gladde
potion.prefix.sparkling Sparkling Sprankelende
potion.prefix.stinky Stinky Stinkende
potion.prefix.suave Suave Zachte
potion.prefix.thick Thick Stroperige
potion.prefix.thin Thin Dunne
potion.prefix.uninteresting Uninteresting Oninteressante
potion.regeneration Regeneration Regeneratie
potion.regeneration.postfix Potion of Regeneration Drank der Regeneratie
potion.resistance Resistance Weerstand
potion.resistance.postfix Potion of Resistance Drank der Weerstand
potion.saturation Saturation Verzadiging
potion.saturation.postfix Potion of Saturation Drank der verzadiging
potion.waterBreathing Water Breathing Ademen onder water
potion.waterBreathing.postfix Potion of Water Breathing Drank der Water-ademen
potion.weakness Weakness Zwakheid
potion.weakness.postfix Potion of Weakness Drank der Zwakheid
potion.wither Wither Wither
potion.wither.postfix Potion of Decay Drank der verschrompeling
resourcePack.available.title Available Resource Packs Beschikbare bronpakketten
resourcePack.folderInfo (Place resource pack files here) (Plaats bronpakketbestanden hier)
resourcePack.openFolder Open resource pack folder Map met bronpakketten openen
resourcePack.selected.title Selected Resource Packs Geselecteerde bronpakketten
resourcePack.title Select Resource Packs Bronpakketten selecteren
screenshot.failure Couldn't save screenshot: %s Screenshot kon niet worden opgeslagen: %s
screenshot.success Saved screenshot as %s Screenshot opgeslagen als %s
selectServer.add Add server Server toevoegen
selectServer.defaultName Minecraft Server Minecraft-server
selectServer.delete Delete Verwijderen
selectServer.deleteButton Delete Verwijderen
selectServer.deleteQuestion Are you sure you want to remove this server? Weet je zeker dat je deze server wilt verwijderen?
selectServer.deleteWarning will be lost forever! (A long time!) zal voor eeuwig verloren zijn! (En dat is lang!)
selectServer.direct Direct Connect Direct verbinden
selectServer.edit Edit Bewerken
selectServer.empty empty leeg
selectServer.hiddenAddress (Hidden) (Verborgen)
selectServer.refresh Refresh Vernieuwen
selectServer.select Join Server Server bezoeken
selectServer.title Select Server Selecteer server
selectWorld.allowCommands Allow Cheats: Cheats toestaan:
selectWorld.allowCommands.info Commands like /gamemode, /xp Opdrachten zoals /gamemode, /xp
selectWorld.bonusItems Bonus Chest: Bonuskist:
selectWorld.cheats Cheats Cheats
selectWorld.conversion Must be converted! Moet worden omgezet!
selectWorld.create Create New World Wereld creëren
selectWorld.createDemo Play New Demo World Nieuwe demowereld spelen
selectWorld.customizeType Customize Aanpassen
selectWorld.delete Delete Verwijderen
selectWorld.deleteButton Delete Verwijderen
selectWorld.deleteQuestion Are you sure you want to delete this world? Weet je zeker dat je deze wereld wilt verwijderen?
selectWorld.deleteWarning will be lost forever! (A long time!) zal voor eeuwig verloren zijn! (En dat is lang!)
selectWorld.empty empty leeg
selectWorld.enterName World Name Wereldnaam
selectWorld.enterSeed Seed for the World Generator Seed voor de wereldgenerator
selectWorld.gameMode Game Mode Spelmodus
selectWorld.gameMode.adventure Adventure Avontuur
selectWorld.gameMode.adventure.line1 Same as survival mode, but blocks can't Hetzelfde als survivalmodus, maar blokken kunnen niet
selectWorld.gameMode.adventure.line2 be added or removed geplaatst of verwijderd worden
selectWorld.gameMode.creative Creative Creative
selectWorld.gameMode.creative.line1 Unlimited resources, free flying and Onbeperkte grondstoffen, rondvliegen en
selectWorld.gameMode.creative.line2 destroy blocks instantly onmiddellijk blokken vernietigen
selectWorld.gameMode.hardcore Hardcore Hardcore
selectWorld.gameMode.hardcore.line1 Same as survival mode, locked at hardest Net als survivalmodus, vastgezet op het hoogste
selectWorld.gameMode.hardcore.line2 difficulty, and one life only niveau, en slechts één leven
selectWorld.gameMode.survival Survival Survival
selectWorld.gameMode.survival.line1 Search for resources, crafting, gain Zoek grondstoffen, maak gereedschappen, verzamel
selectWorld.gameMode.survival.line2 levels, health and hunger levels, gezondheid en honger
selectWorld.hardcoreMode Hardcore: Hardcore:
selectWorld.hardcoreMode.info World is deleted upon death Wereld wordt verwijderd na doodgaan
selectWorld.mapFeatures Generate Structures: Genereer bouwwerken:
selectWorld.mapFeatures.info Villages, dungeons etc Dorpen, kerkers, etc
selectWorld.mapType World Type: Wereldtype:
selectWorld.mapType.normal Normal Normaal
selectWorld.moreWorldOptions More World Options... Meer wereldinstellingen...
selectWorld.newWorld New World Nieuwe wereld
selectWorld.newWorld.copyOf Copy of %s Kopie van %s
selectWorld.recreate Re-Create Hercreëren
selectWorld.rename Rename Hernoemen
selectWorld.renameButton Rename Hernoemen
selectWorld.renameTitle Rename World Wereld hernoemen
selectWorld.resultFolder Will be saved in: Wordt opgeslagen in:
selectWorld.seedInfo Leave blank for a random seed Leeg laten voor een willekeurige seed
selectWorld.select Play Selected World Wereld spelen
selectWorld.title Select World Wereld selecteren
selectWorld.world World Wereld
soundCategory.ambient Ambient/Environment Omgeving
soundCategory.block Blocks Blokken
soundCategory.hostile Hostile Creatures Vijandige wezens
soundCategory.master Master Volume Hoofdvolume
soundCategory.music Music Muziek
soundCategory.neutral Friendly Creatures Vriendelijke wezens
soundCategory.player Players Spelers
soundCategory.record Jukebox/Noteblocks Jukebox/Nootblokken
soundCategory.weather Weather Weer
stat.animalsBred Animals Bred Dieren gefokt
stat.blocksButton Blocks Blokken
stat.boatOneCm Distance by Boat Afstand per boot
stat.breakItem  %1$s Depleted  %1$s verbruikt
stat.climbOneCm Distance Climbed Afstand geklommen
stat.crafted Times Crafted Keren vervaardigd
stat.craftItem  %1$s Crafted  %1$s vervaardigd
stat.createWorld Worlds created Werelden gecreëerd
stat.damageDealt Damage Dealt Schade toegebracht
stat.damageTaken Damage Taken Schade opgelopen
stat.deaths Number of Deaths Aantal keren doodgegaan
stat.depleted Times Depleted Keren uitgeput
stat.diveOneCm Distance Dove Afstand gedoken
stat.drop Items Dropped Voorwerpen weggegooid
stat.entityKilledBy  %s killed you %d time(s)  %s heeft jou %s keer gedood
stat.entityKilledBy.none You have never been killed by %s Je bent nooit gedood door %s
stat.entityKills You killed %d %s Je hebt %s %s gedood
stat.entityKills.none You have never killed %s Je hebt %s nooit gedood
stat.fallOneCm Distance Fallen Afstand gevallen
stat.fishCaught Fish Caught Vissen gevangen
stat.flyOneCm Distance Flown Afstand gevlogen
stat.generalButton General Algemeen
stat.horseOneCm Distance by Horse Afstand te paard
stat.itemsButton Items Voorwerpen
stat.joinMultiplayer Multiplayer joins Multiplayer gespeeld
stat.jump Jumps Sprongen
stat.junkFished Junk Fished Afval opgevist
stat.leaveGame Games quit Spellen afgesloten
stat.loadWorld Saves loaded Werelden geladen
stat.mineBlock  %1$s Mined  %1$s ontgonnen
stat.minecartOneCm Distance by Minecart Afstand per mijnkar
stat.mined Times Mined Keren ontgonnen
stat.mobKills Mob Kills Mobs gedood
stat.mobsButton Mobs Mobs
stat.pigOneCm Distance by Pig Afstand per varken
stat.playerKills Player Kills Spelers gedood
stat.playOneMinute Minutes Played Minuten gespeeld
stat.startGame Times played Keren gespeeld
stat.swimOneCm Distance Swum Afstand gezwommen
stat.treasureFished Treasure Fished Schatten opgevist
stat.used Times Used Keren gebruikt
stat.useItem  %1$s Used  %1$s gebruikt
stat.walkOneCm Distance Walked Afstand gelopen
stats.tooltip.type.achievement Achievement Prestatie
stats.tooltip.type.statistic Statistic Statistiek
tile.activatorRail.name Activator Rail Activatiespoor
tile.anvil.intact.name Anvil Aambeeld
tile.anvil.name Anvil Aambeeld
tile.anvil.slightlyDamaged.name Slightly Damaged Anvil Licht beschadigd aambeeld
tile.anvil.veryDamaged.name Very Damaged Anvil Zwaar beschadigd aambeeld
tile.beacon.name Beacon Baken
tile.beacon.primary Primary Power Primaire kracht
tile.beacon.secondary Secondary Power Secundaire kracht
tile.bed.name Bed Bed
tile.bed.noSleep You can only sleep at night Je kunt alleen 's nachts slapen
tile.bed.notSafe You may not rest now, there are monsters nearby Je kunt nu niet rusten, er zijn monsters in de buurt
tile.bed.notValid Your home bed was missing or obstructed Je bed is geblokkeerd of verdwenen
tile.bed.occupied This bed is occupied Dit bed is bezet
tile.bedrock.name Bedrock Bodemsteen
tile.blockCoal.name Block of Coal Steenkoolblok
tile.blockDiamond.name Block of Diamond Diamantblok
tile.blockEmerald.name Block of Emerald Smaragdblok
tile.blockGold.name Block of Gold Goudblok
tile.blockIron.name Block of Iron IJzerblok
tile.blockLapis.name Lapis Lazuli Block Lapis Lazuliblok
tile.blockRedstone.name Block of Redstone Redstone-blok
tile.bookshelf.name Bookshelf Boekenkast
tile.brick.name Bricks Bakstenen
tile.button.name Button Knop
tile.cactus.name Cactus Cactus
tile.cake.name Cake Taart
tile.carrots.name Carrots Wortels
tile.cauldron.name Cauldron Ketel
tile.chest.name Chest Kist
tile.chestTrap.name Trapped Chest Kist met valstrik
tile.clay.name Clay Klei
tile.clayHardened.name Hardened Clay Geharde klei
tile.clayHardenedStained.black.name Black Stained Clay Zwartgebeitste Klei
tile.clayHardenedStained.blue.name Blue Stained Clay Blauwgebeitste Klei
tile.clayHardenedStained.brown.name Brown Stained Clay Bruingebeitste Klei
tile.clayHardenedStained.cyan.name Cyan Stained Clay Cyaangebeitste Klei
tile.clayHardenedStained.gray.name Gray Stained Clay Grijsgebeitste Klei
tile.clayHardenedStained.green.name Green Stained Clay Groengebeitste Klei
tile.clayHardenedStained.lightBlue.name Light Blue Stained Clay Lichtblauwgebeitste Klei
tile.clayHardenedStained.lime.name Lime Stained Clay Lichtgroengebeitste Klei
tile.clayHardenedStained.magenta.name Magenta Stained Clay Magentagebeitste Klei
tile.clayHardenedStained.orange.name Orange Stained Clay Oranjegebeitste Klei
tile.clayHardenedStained.pink.name Pink Stained Clay Rozegebeitste Klei
tile.clayHardenedStained.purple.name Purple Stained Clay Paarsgebeitste Klei
tile.clayHardenedStained.red.name Red Stained Clay Roodgebeitste Klei
tile.clayHardenedStained.silver.name Light Gray Stained Clay Lichtgrijze Gebeitste Klei
tile.clayHardenedStained.white.name White Stained Clay Witgebeitste Klei
tile.clayHardenedStained.yellow.name Yellow Stained Clay Geelgebeitste Klei
tile.cloth.black.name Black Wool Zwarte wol
tile.cloth.blue.name Blue Wool Blauwe wol
tile.cloth.brown.name Brown Wool Bruine wol
tile.cloth.cyan.name Cyan Wool Turquoise wol
tile.cloth.gray.name Gray Wool Grijze wol
tile.cloth.green.name Green Wool Groene wol
tile.cloth.lightBlue.name Light Blue Wool Lichtblauwe wol
tile.cloth.lime.name Lime Wool Lichtgroene wol
tile.cloth.magenta.name Magenta Wool Magenta wol
tile.cloth.name Wool Wol
tile.cloth.orange.name Orange Wool Oranje wol
tile.cloth.pink.name Pink Wool Roze wol
tile.cloth.purple.name Purple Wool Paarse wol
tile.cloth.red.name Red Wool Rode wol
tile.cloth.silver.name Light Gray Wool Lichtgrijze wol
tile.cloth.white.name Wool Wol
tile.cloth.yellow.name Yellow Wool Gele wol
tile.cobbleWall.mossy.name Mossy Cobblestone Wall Mossige keistenen muur
tile.cobbleWall.normal.name Cobblestone Wall Keistenen muur
tile.cocoa.name Cocoa Cacao
tile.commandBlock.name Command Block Opdrachtblok
tile.crops.name Crops Gewassen
tile.daylightDetector.name Daylight Sensor Daglichtsensor
tile.deadbush.name Dead Bush Dode struik
tile.detectorRail.name Detector Rail Detectiespoor
tile.dirt.default.name Dirt Aarde
tile.dirt.podzol.name Podzol Podzol
tile.dispenser.name Dispenser Dispenser
tile.doorIron.name Iron Door IJzeren deur
tile.doorWood.name Wooden Door Houten deur
tile.doublePlant.fern.name Large Fern Grote varen
tile.doublePlant.grass.name Double Tallgrass Extra hoog gras
tile.doublePlant.paeonia.name Peony Pioen
tile.doublePlant.rose.name Rose Bush Rozenstruik
tile.doublePlant.sunflower.name Sunflower Zonnebloem
tile.doublePlant.syringa.name Lilac Sering
tile.dragonEgg.name Dragon Egg Drakenei
tile.dropper.name Dropper Dropper
tile.enchantmentTable.name Enchantment Table Magische tafel
tile.enderChest.name Ender Chest Enderkist
tile.endPortalFrame.name End Portal End-portaal
tile.farmland.name Farmland Akkerland
tile.fence.name Fence Hek
tile.fenceGate.name Fence Gate Poortje
tile.fenceIron.name Iron Bars Tralies
tile.fire.name Fire Vuur
tile.flower1.dandelion.name Dandelion Paardenbloem
tile.flower2.allium.name Allium Look
tile.flower2.blueOrchid.name Blue Orchid Blauwe orchidee
tile.flower2.houstonia.name Azure Bluet Porseleinsterretje
tile.flower2.oxeyeDaisy.name Oxeye Daisy Margriet
tile.flower2.poppy.name Poppy Klaproos
tile.flower2.tulipOrange.name Orange Tulip Oranje tulp
tile.flower2.tulipPink.name Pink Tulip Roze tulp
tile.flower2.tulipRed.name Red Tulip Rode tulp
tile.flower2.tulipWhite.name White Tulip Witte tulp
tile.furnace.name Furnace Oven
tile.glass.name Glass Glas
tile.goldenRail.name Powered Rail Aandrijfspoor
tile.grass.name Grass Block Grasblok
tile.gravel.name Gravel Grind
tile.hayBlock.name Hay Bale Hooibaal
tile.hellrock.name Netherrack Netherrack
tile.hellsand.name Soul Sand Zielenzand
tile.hopper.name Hopper Trechter
tile.ice.name Ice IJs
tile.icePacked.name Packed Ice Pakijs
tile.jukebox.name Jukebox Jukebox
tile.ladder.name Ladder Ladder
tile.lava.name Lava Lava
tile.leaves.acacia.name Acacia Leaves Acaciabladeren
tile.leaves.big_oak.name Dark Oak Leaves Donkere Eikenbladeren
tile.leaves.birch.name Birch Leaves Berkenbladeren
tile.leaves.jungle.name Jungle Leaves Oerwoudbladeren
tile.leaves.name Leaves Bladeren
tile.leaves.oak.name Oak Leaves Eikenbladeren
tile.leaves.spruce.name Spruce Leaves Sparrennaalden
tile.lever.name Lever Hendel
tile.lightgem.name Glowstone Gloeisteen
tile.litpumpkin.name Jack o'Lantern Jack-o'-lantern
tile.lockedchest.name Locked chest Vergrendelde kist
tile.log.acacia.name Acacia Wood Acaciahout
tile.log.big_oak.name Dark Oak Wood Donker Eikenhout
tile.log.birch.name Birch Wood Berkenhout
tile.log.jungle.name Jungle Wood Tropisch hout
tile.log.name Wood Hout
tile.log.oak.name Oak Wood Eikenhout
tile.log.spruce.name Spruce Wood Sparrenhout
tile.melon.name Melon Meloen
tile.mobSpawner.name Monster Spawner Monsterspawner
tile.monsterStoneEgg.brick.name Stone Brick Monster Egg Blokstenen monsternest
tile.monsterStoneEgg.chiseledbrick.name Chiseled Stone Brick Monster Egg Gehouwen Bloksteen Monster ei
tile.monsterStoneEgg.cobble.name Cobblestone Monster Egg Keistenen monsternest
tile.monsterStoneEgg.crackedbrick.name Cracked Stone Brick Monster Egg Gebarsten baksteen monster ei
tile.monsterStoneEgg.mossybrick.name Mossy Stone Brick Monster Egg Mossigesteen Monster ei
tile.monsterStoneEgg.stone.name Stone Monster Egg Stenen monsternest
tile.mushroom.name Mushroom Paddenstoel
tile.musicBlock.name Note Block Nootblok
tile.mycel.name Mycelium Mycelium
tile.netherBrick.name Nether Brick Netherbaksteen
tile.netherFence.name Nether Brick Fence Netherbakstenen hek
tile.netherquartz.name Nether Quartz Ore Netherkwartserts
tile.netherStalk.name Nether Wart Netherkruid
tile.notGate.name Redstone Torch Redstone-fakkel
tile.obsidian.name Obsidian Obsidiaan
tile.oreCoal.name Coal Ore Steenkoolerts
tile.oreDiamond.name Diamond Ore Diamanterts
tile.oreEmerald.name Emerald Ore Smaragderts
tile.oreGold.name Gold Ore Gouderts
tile.oreIron.name Iron Ore IJzererts
tile.oreLapis.name Lapis Lazuli Ore Lapis Lazuli-erts
tile.oreRedstone.name Redstone Ore Redstone-erts
tile.oreRuby.name Ruby Ore Robijnerts
tile.pistonBase.name Piston Duwmachine
tile.pistonStickyBase.name Sticky Piston Kleefzuiger
tile.portal.name Portal Portaal
tile.potatoes.name Potatoes Aardappelen
tile.pressurePlate.name Pressure Plate Drukplaat
tile.pumpkin.name Pumpkin Pompoen
tile.quartzBlock.chiseled.name Chiseled Quartz Block Gebeiteld kwartsblok
tile.quartzBlock.default.name Block of Quartz Kwartsblok
tile.quartzBlock.lines.name Pillar Quartz Block Kwartspilaar
tile.rail.name Rail Spoor
tile.redstoneDust.name Redstone Dust Redstone-stof
tile.redstoneLight.name Redstone Lamp Redstone-lamp
tile.reeds.name Sugar cane Suikerriet
tile.sand.default.name Sand Zand
tile.sand.red.name Red Sand Rood Zand
tile.sandStone.chiseled.name Chiseled Sandstone Versierde zandsteen
tile.sandStone.default.name Sandstone Zandsteen
tile.sandStone.name Sandstone Zandsteen
tile.sandStone.smooth.name Smooth Sandstone Glad zandsteen
tile.sapling.acacia.name Acacia Sapling Acaciakiemplant
tile.sapling.birch.name Birch Sapling Berkenkiemplant
tile.sapling.jungle.name Jungle Sapling Oerwoudkiemplant
tile.sapling.oak.name Oak Sapling Eikenkiemplant
tile.sapling.roofed_oak.name Dark Oak Sapling Donkere eikenkiemplant
tile.sapling.spruce.name Spruce Sapling Sparrenkiemplant
tile.sign.name Sign Bord
tile.snow.name Snow Sneeuw
tile.sponge.name Sponge Spons
tile.stainedGlass.black.name Black Stained Glass Zwartgekleurd Glas
tile.stainedGlass.blue.name Blue Stained Glass Blauwgekleurd Glas
tile.stainedGlass.brown.name Brown Stained Glass Bruingekleurd Glas
tile.stainedGlass.cyan.name Cyan Stained Glass Cyaangekleurd Glas
tile.stainedGlass.gray.name Gray Stained Glass Grijsgekleurd Glas
tile.stainedGlass.green.name Green Stained Glass Groengekleurd Glas
tile.stainedGlass.lightBlue.name Light Blue Stained Glass Lichtblauwgekleurd Glas
tile.stainedGlass.lime.name Lime Stained Glass Lichtgroengekleurd Glas
tile.stainedGlass.magenta.name Magenta Stained Glass Magentagekleurd Glas
tile.stainedGlass.name Stained Glass Gekleurd glas
tile.stainedGlass.orange.name Orange Stained Glass Oranjegekleurd Glas
tile.stainedGlass.pink.name Pink Stained Glass Rozegekleurd Glas
tile.stainedGlass.purple.name Purple Stained Glass Paarsgekleurd Glas
tile.stainedGlass.red.name Red Stained Glass Roodgekleurd Glas
tile.stainedGlass.silver.name Light Gray Stained Glass Lichtgrijsgekleurd Glas
tile.stainedGlass.white.name White Stained Glass Witgekleurd Glas
tile.stainedGlass.yellow.name Yellow Stained Glass Geelgekleurd Glas
tile.stairsBrick.name Brick Stairs Bakstenen treden
tile.stairsNetherBrick.name Nether Brick Stairs Netherbakstenen treden
tile.stairsQuartz.name Quartz Stairs Kwartstreden
tile.stairsSandStone.name Sandstone Stairs Zandstenen trap
tile.stairsStone.name Stone Stairs Stenen treden
tile.stairsStoneBrickSmooth.name Stone Brick Stairs Blokstenen treden
tile.stairsWood.name Oak Wood Stairs Eikenhouten treden
tile.stairsWoodAcacia.name Acacia Wood Stairs Acaciahouten treden
tile.stairsWoodBirch.name Birch Wood Stairs Berkenhouten treden
tile.stairsWoodDarkOak.name Dark Oak Wood Stairs Donker eikenhouten treden
tile.stairsWoodJungle.name Jungle Wood Stairs Oerwoudhouten treden
tile.stairsWoodSpruce.name Spruce Wood Stairs Sparrenhouten treden
tile.stone.name Stone Steen
tile.stonebrick.name Cobblestone Keisteen
tile.stonebricksmooth.chiseled.name Chiseled Stone Bricks Gehouwen blokstenen
tile.stonebricksmooth.cracked.name Cracked Stone Bricks Gebarsten blokstenen
tile.stonebricksmooth.default.name Stone Bricks Blokstenen
tile.stonebricksmooth.mossy.name Mossy Stone Bricks Mossige blokstenen
tile.stonebricksmooth.name Stone Bricks Blokstenen
tile.stoneMoss.name Moss Stone Mossig steen
tile.stoneSlab.brick.name Bricks Slab Bakstenen plaat
tile.stoneSlab.cobble.name Cobblestone Slab Keistenen plaat
tile.stoneSlab.netherBrick.name Nether Brick Slab Netherbakstenen plaat
tile.stoneSlab.quartz.name Quartz Slab Kwartsplaat
tile.stoneSlab.sand.name Sandstone Slab Zandstenen plaat
tile.stoneSlab.smoothStoneBrick.name Stone Bricks Slab Blokstenen Plaat
tile.stoneSlab.stone.name Stone Slab Stenen plaat
tile.stoneSlab.wood.name Wooden Slab Houten plaat
tile.tallgrass.fern.name Fern Varen
tile.tallgrass.grass.name Grass Hoog gras
tile.tallgrass.name Grass Hoog gras
tile.tallgrass.shrub.name Shrub Struik
tile.thinGlass.name Glass Pane Glazen ruit
tile.thinStainedGlass.black.name Black Stained Glass Pane Zwartgekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.blue.name Blue Stained Glass Pane Blauwgekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.brown.name Brown Stained Glass Pane Bruingekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.cyan.name Cyan Stained Glass Pane Cyaangekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.gray.name Gray Stained Glass Pane Grijsgekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.green.name Green Stained Glass Pane Groengekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.lightBlue.name Light Blue Stained Glass Pane Lichtblauwgekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.lime.name Lime Stained Glass Pane Lichtgroengekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.magenta.name Magenta Stained Glass Pane Magentagekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.name Stained Glass Pane Gekleurde glazen ruit
tile.thinStainedGlass.orange.name Orange Stained Glass Pane Oranjegekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.pink.name Pink Stained Glass Pane Rozegekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.purple.name Purple Stained Glass Pane Paarsgekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.red.name Red Stained Glass Pane Roodgekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.silver.name Light Gray Stained Glass Pane Lichtgrijsgekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.white.name White Stained Glass Pane Witgekleurde Glazen Ruit
tile.thinStainedGlass.yellow.name Yellow Stained Glass Pane Geelgekleurde Glazen Ruit
tile.tnt.name TNT TNT
tile.torch.name Torch Fakkel
tile.trapdoor.name Trapdoor Valluik
tile.tripWire.name Tripwire Struikeldraad
tile.tripWireSource.name Tripwire Hook Struikeldraadhaak
tile.vine.name Vines Lianen
tile.water.name Water Water
tile.waterlily.name Lily Pad Waterlelie
tile.web.name Cobweb Spinnenweb
tile.weightedPlate_heavy.name Weighted Pressure Plate (Heavy) Drukgevoelige drukplaat (zwaar)
tile.weightedPlate_light.name Weighted Pressure Plate (Light) Drukgevoelige drukplaat (licht)
tile.whiteStone.name End Stone Endsteen
tile.wood.acacia.name Acacia Wood Planks Acaciahouten planken
tile.wood.big_oak.name Dark Oak Wood Planks Donkere eiken houten planken
tile.wood.birch.name Birch Wood Planks Berkenhouten planken
tile.wood.jungle.name Jungle Wood Planks Oerwoudhouten planken
tile.wood.name Wooden Planks Houten planken
tile.wood.oak.name Oak Wood Planks Eikenhouten planken
tile.wood.spruce.name Spruce Wood Planks Sparrenhouten planken
tile.woodSlab.acacia.name Acacia Wood Slab Acaciahouten plaat
tile.woodSlab.big_oak.name Dark Oak Wood Slab Donkere eikenhouten plaat
tile.woodSlab.birch.name Birch Wood Slab Berkenhouten plaat
tile.woodSlab.jungle.name Jungle Wood Slab Oerwoudhouten plaat
tile.woodSlab.oak.name Oak Wood Slab Eikenhouten plaat
tile.woodSlab.spruce.name Spruce Wood Slab Sparrenhouten plaat
tile.woolCarpet.black.name Black Carpet Zwart tapijt
tile.woolCarpet.blue.name Blue Carpet Blauw tapijt
tile.woolCarpet.brown.name Brown Carpet Bruin tapijt
tile.woolCarpet.cyan.name Cyan Carpet Turquoise tapijt
tile.woolCarpet.gray.name Gray Carpet Grijs tapijt
tile.woolCarpet.green.name Green Carpet Groen tapijt
tile.woolCarpet.lightBlue.name Light Blue Carpet Lichtblauw tapijt
tile.woolCarpet.lime.name Lime Carpet Lichtgroen tapijt
tile.woolCarpet.magenta.name Magenta Carpet Magenta tapijt
tile.woolCarpet.orange.name Orange Carpet Oranje tapijt
tile.woolCarpet.pink.name Pink Carpet Roze tapijt
tile.woolCarpet.purple.name Purple Carpet Paars tapijt
tile.woolCarpet.red.name Red Carpet Rood tapijt
tile.woolCarpet.silver.name Light Gray Carpet Lichtgrijs tapijt
tile.woolCarpet.white.name Carpet Tapijt
tile.woolCarpet.yellow.name Yellow Carpet Geel tapijt
tile.workbench.name Crafting Table Werkbank
translation.test.args  %s %s  %s %s
translation.test.complex Prefix, %s%2$s again %s and %1$s lastly %s and also %1$s again! Prefix, %s%2$s weer %s en %1$s ten slotte %s en ook %1$s weer!
translation.test.escape  %%s %%%s %%%%s %%%%%s  %%s %%%s %%%%s %%%%%s
translation.test.invalid hi % hallo %
translation.test.invalid2 hi % s hallo %s
translation.test.none Hello, world! Hallo, wereld!
translation.test.world world wereld